Nieuwe arbowet dreigt op fiasco ujit te lopen

0
Persbericht van FNV Bondgenoten -27/9/99

Begin van dit jaar kondigde het ministerie van Sociale Zaken aan, dat de  nieuwe Arbo-wet veel strenger zou worden. Werkgevers die de arboregels  overtreden, zouden voortaan eerder worden aangepakt. De boetes zouden op een  effectievere manier worden geind en bovendien zouden de boetes voor overtredingen fors worden verhoogd. 

Nu blijkt dus het tegendeel het geval. 

FNV Bondgenoten, hoofd Unit Kwaliteit van de Arbeid Jan Warning : “Dit is een  bizarre ontwikkeling. Het blijkt nu dat de boete aanmerkelijk lager is dan de  kosten die bedrijven moeten maken om aan de wet te voldoen. Er gaat dus geen  enkele stimulans uit van het lik-op-stuk beleid.”  Als voorbeeld geeft Warning  de verplichting tot het maken van een inventarisatie van de  risico’s op het  werk. De kosten voor een eenvoudig kantoor met 45 werknemers bedragen ongeveer  f 1500,-. En als niet aan de verplichting wordt voldaan bedraagt de boete van  de arbeidsinspectie slechts f 660,-.  “Je bent dus wel gek als je je aan de  wet houdt. Vergelijk het met het betalen van een parkeerboete, die lager is  dan de te betalen parkeerkosten. Dan kies je toch ook voor de boete?”    De reden voor het verlagen van de oorspronkelijke boetebedragen is te vinden  in de wat moeizame relatie tussen Arbeidsinspectie en het Openbaar Ministerie.  Het Openbaar Ministerie hanteert eigen normen over boetebedragen waarbij  vergelijkingen worden getrokken met andere overtredingen. In de regel is het  Openbaar Ministerie geneigd om bij het niet nakomen van de Arbowet aan  bedrijven lagere boetes op te leggen dan de Arbeidsinspectie. Om te voorkomen  dat bedrijven bij te hoge boetes van de Arbeidsinspectie hun heil zoeken in  een civiele procedure, heeft de inspectie de boetebedragen verlaagd tot 

een-vijfde van het oorspronkelijke bedrag. 

De bedoeling is, dat de nieuwe, verlaagde boetes half oktober in de Staatscourant worden afgedrukt. In het voorjaar, bij de presentatie van de nieuwe Arbo-wet, vonden een aantal politieke partijen dat de geplande strengere boetes nog lang niet hoog genoeg waren.  PvdA, GroenLinks, CDA en SP pleitten toen nog voor verdubbeling van de boetes.  FNV Bondgenoten vindt dat er snel actie moet worden ondernomen. Jan Warning :  “Wij zullen de Tweede Kamer vragen om correcties aan te brengen in de Arbo-  wet. Er is een breed politiek draagvlak om de bedrijven die weigeren om een  normaal arbo-beleid te voeren hard aan te pakken. Een goed preventiebeleid in  bedrijven is het begin van de vermindering van de instroom in de WAO. Met een  goed preventiebeleid zijn discussies over tweedeling in de zorg ook helemaal  niet nodig. Het kan niet waar zijn, dat nu de angel wordt getrokken uit de 

nieuwe aanpak van de Arbeidsinspectie.”