Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten

0

Artikel 1

Initiatiefnemer

De Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten (NVVP) houdt tot nadere opzegging een overzicht van de wachttijden voor psychotherapeutische behandeling door vrijgevestigde psychotherapeuten in stand vanaf 1 mei 1998.

Artikel 2 – Doel

Het overzicht van wachttijden van vrijgevestigde psychotherapeuten in Nederland is bedoeld voor belanghebbenden: cliënten, verwijzers, collega-aanbieders en relevante beleidsinstanties.

Artikel 3 – Deelnemers

Vrijgevestigde psychotherapeuten (opgenomen in het betreffende register van het Ministerie van VWS) kunnen gebruik maken van deze voorziening. Psychotherapeuten in opleiding kunnen vermeld worden in een apart overzicht.

Artikel 4 – Inhoud

De NVVP stelt een ruimte op haar website op het internet ter beschikking aan de in Artikel 3 genoemde psychotherapeuten, waarbij de psychotherapeut nader te bepalen gegevens laat opnemen, waaronder de wachttijd waar cliënten die zich aanmelden mee worden geconfronteerd.

Artikel 5 – Definitie wachttijd

Totale wachttijd is de tijd die er verstrijkt tussen het eerste contact (telefonisch, schriftelijk of anderszins) waarbij de cliënt zich aanmeldt voor psychotherapeutische behandeling tot het moment dat het eerste behandelgesprek plaatsvindt. Deze ‘totale wachttijd’ bestaat uit de volgende ‘deelwachttijden’:

  • tijd tussen aanmelding en eerste intakegesprek,
  • tijd tussen eerste en laatste intakegesprek en
  • tijd tussen laatste intakegesprek en eerste behandelgesprek.

Artikel 6

Garantie

De psychotherapeut verplicht zich, in redelijkheid, binnen de grenzen van de door hem laatst opgegeven wachttijd een cliënt die zich aanmeldt in behandeling te nemen.

Artikel 7 – Communicatie

Initieel meldt een psychotherapeut, als bedoeld in Artikel 3, zich schriftelijk aan bij het bureau van de NVVP middels een ondertekend en volledig ingevuld, daartoe door de NVVP opgesteld enquêteformulier. Bij wijziging van een of meer van de gegevens, meldt de psychotherapeut als bedoeld in Artikel 3 dit per omgaande schriftelijk per post of per fax aan het bureau van de NVVP middels een ondertekend, daartoe door de NVVP opgesteld enquêteformulier.

Artikel 8 – Kosten

Deelname is gratis voor (aspirant-)leden van de NVVP. Niet-leden van de NVVP dienen € 91,- per kalenderjaar of deel van een kalenderjaar te voldoen aan de penningmeester van de NVVP. De eerste betaling dient vooraf plaats te vinden. De volgende jaren zal de penningmeester een declaratie toesturen, die voor 1 januari van het betreffende jaar voldaan dient te zijn.

Artikel 9 – Beëindiging van deelname door de psychotherapeut

Beëindiging van de deelname dient vóór 1 december van het voorafgaande jaar schriftelijk plaats te vinden bij het NVVP-secretariaat. Bij latere afmelding dient de bijdrage voor het betreffende jaar volledig voldaan te worden.

Artikel 10 – Beëindiging voor de NVVP

De deelname van een psychotherapeut zal door de NVVP worden beëindigd:

1    indien de deelnemende psychotherapeut nalatig blijkt te handelen met betrekking tot bovenstaande artikelen en nadat het bestuur van de NVVP hem eenmaal schriftelijk heeft gemaand,
2    na een tuchtrechtelijke veroordeling van de door de Wet BIG daartoe geautoriseerde instantie,
3    na een advies van de Landelijke Klachtencommissie van de NVVP daartoe,

Betreffende psychotherapeut zal de bijdrage in de kosten voor de rest van het kalenderjaar gerestitueerd krijgen door de penningmeester van de NVVP.

Artikel 11 – Beroep

De psychotherapeut als bedoeld in Artikel 10 kan beroep aantekenen tegen uitsluiting bij het bestuur van de NVVP. Het bestuur van de NVVP doet een bindende uitspraak.