Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten

0

De overheid heeft een regeling getroffen waardoor psychotherapie door een vrijgevestigd psychotherapeut vergoed kan worden. Sinds 1994 is de zogenaamde ‘Door of vanwege de Riagg-constructie’ van kracht. Binnen deze regeling wordt de psychotherapie vergoed vanuit de AWBZ voor maximaal 90 zittingen van vijfenveertig minuten per zitting individuele psychotherapie, van negentig minuten per zitting bij partnerrelatie psychotherapie en van honderdtwintig minuten per sitting bij gezins- en groepspsychotherapie. . U betaalt dan alleen een eigen bijdrage van 10,40 euro per zitting, met een maximum van 468 Euro per jaar. Voor partnerrelatietherapie is een bijdrage verschuldigd van 5,20 euro per persoon per zitting, tot een maximum van 468 euro per kalenderjaar. In een enkel geval wordt ook deze eigen bijdrage nog weer vergoed door uw aanvullende ziektekostenverzekering of de Sociale Dienst. Aangezien het budget dat de overheid voor de vergoedingsregeling ter beschikking heeft gesteld, beperkt is, kunnen niet alle vrijgevestigde psychotherapeuten hiervan gebruik maken. Dit zegt overigens niets over de kwaliteit van de psychotherapeuten die niet aan de regeling deelnemen. Alle vermelde psychotherapeuten voldoen aan dezelfde kwaliteitsnormen. Het ministerie van VWS stelt extra middelen ter beschikking ter bestrijding van de wachtlijsten, zodat meer psychotherapeuten kunnen worden ingezet en meer cli┼Żnten voor vergoeding in aanmerking kunnen komen. Wanneer u buiten de vergoedingsregeling om in psychotherapie gaat, zult u de kosten in veel gevallen zelf moeten betalen.

Klik hier voor een lijst van verzekeraars