Onveiligheid spoort niet

0

Aan: Directie NSR
t.a.v. de heer W.A.G. Dobken

Utrecht, 12 december 2001

Geachte heer Döbken,

Reeds vanaf begin 2001 heeft de OR in diverse formele en informele gesprekken aangegeven dat het huidige productiemodel, door inefficiëncy en de extra benodigde personeelsleden, tot ernstige problemen zal leiden. Gedurende het onrustige voorjaar heeft de OR zich buiten de publieke discussie gehouden. Op 23 april j.l. heeft de OR in de agenda voor de toekomst de voor haar relevante punten in de sideletter benoemd. Onder punt b kwamen wij overeen dat de kwaliteit van de arbeid, geconcretiseerd in de nulmeting, in elk dan geldend productiemodel zou leiden tot aanpassingen. De afgelopen maanden en weken heeft de OR, zowel in formele setting als in informele gesprekken, aangedrongen op deze aanpassingen. De indruk ontstond dat deze aanpassingen niet m.i.v. oktober, gezien de constellatie met de heer Peeters, maar later in januari zouden worden geëffectueerd.

De huidige performance van het reizigersbedrijf (neergaande punctualiteit, groot ziekteverzuim, materieeltekort en het niet daadwerkelijk invulling kunnen geven aan een adequate bijsturingsorganisatie) heeft de negatieve druk op de prestaties alleen maar vergroot.

Door de overall slechte performances van het totale reizigersbedrijf is er inmiddels een onhoudbare situatie ontstaan. De afgelopen maanden zijn wij voortdurend met u in gesprek geweest over de knelpunten bij de dagelijkse uitvoering. Tijdens deze gesprekken hebben wij u diverse situaties aangedragen die snel verbetering vereisen, en ook snel ingevoerd konden worden. Tot nu toe ontbreekt elke adequate actie van uw kant.

De OR is van mening dat directe actie van de directie vereist is, zonder rigide vast te houden aan welk uitgangspunt dan ook. Het gaat ons om het oplossen van de huidige problemen.

Wij verwachten dan ook van u dat u vóór 7 januari 2002 maatregelen treft die direct oplossingen zullen bieden voor de meest nijpende problemen.

Mocht u hierin niet slagen dan zal de OR gebruik maken van zijn wettelijke recht en zich mogelijk tot de Arbeidsinspectie wenden.

Met vriendelijke groet, namens de OR NSR,

G. Wold (voorzitter) A. Schmalgemeyer (secretaris)