NVVP | Informatie

0

Zie HIER de folder over de ROM-portal van de NVVP. U kunt deze ook bestellen bij het NVVP-bureau via [email protected]. Op Mijn NVVP, het besloten ledendeel van deze site, treft u meer specifieke informatie aan over de ROM-portal: een demonstratie van de portal, veelgestelde vragen, informatie voor cliënten etcetera.

In DIT INTERVIEW leest u de ervaringen van twee deelnemers aan de ROM-pilot.

En Kim de Jong, onderzoeker aan de Erasmus Universiteit, vertelt over haar ervaringen met ROM in dit interview met Annemarie van der Meer. Hier kunt u haar promotieonderzoek over de effenten van ROM lezen.

Om meer gevoel bij ROM te krijgen zijn onderstaande filmpjes gemaakt.

 
     
 
     
 
     
 

Wat is ROM?
Routine Outcome Monitoring (ROM) wordt toegepast in de therapeutische behandeling en gaat over de effectiviteit van de behandeling. ROM heeft vijf kernfuncties: behandelen, begeleiden, leren, verantwoorden en onderzoeken. De effectiviteit van de behandeling wordt gemeten op basis van de ernst van de problematiek (het klachtenverloop), het dagelijks functioneren en de kwaliteit van leven van cliënten.

Een ROM-methode bestaat uit een meetinstrument, afspraken over de wijze en mate van af te nemen metingen bij cliënten, en een meetuitkomst. In de praktijk wordt ROM toegepast door middel van één of enkele vragenlijsten, die ten minste aan het begin en aan het einde van een behandeling wordt afgenomen en periodiek bij langdurende zorg. Aan de hand van de metingen kan de behandelaar de therapie tussentijds bijsturen.

Waarom ROM?
Zicht op kwaliteit en transparantie staat hoog op de agenda van politici, de overheid, cliëntenplatforms en zorgverzekeraars. Daarnaast blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat de relatie tussen cliënt en behandelaar het succes van de behandeling sterk beïnvloedt. ROM en feedback kunnen hier positief aan bijdragen. De NVVP wil haar leden een veilig platform bieden, zodat er sprake is van een specifieke portal voor de vrijgevestigden: een portal vóór en dóór leden. Hierbij distantieert de NVVP zich van het ROM-initiatief waar GGZ-instellingen ROM-data aanleveren.

Met de eigen portal zet de NVVP een belangrijke stap naar de ontwikkeling van een taal voor kwaliteit. ROM is slechts één aspect van kwaliteit. De NVVP streeft op termijn naar koppeling aan andere databestanden, bijvoorbeeld academisch onderzoek of DIS, om verdieping van het begrip kwaliteit te krijgen.

Welke vragenlijsten kunnen worden aangeboden in de NVVP-portal?
In de NVVP-portal worden voor ROM alleen gevalideerde feedbackvragenlijsten beschikbaar gesteld, denk dan aan de OQ45, de CORE 34 (en CORE 10+5 voor tussenmetingen), ORS en SRS van Scott Miller en de jeugdlijsten SDQ, S-PSY, C-ORS en C-SRS. Daarnaast zijn diverse diagnostische vragenlijsten te raadplegen via de portal.

Welke feedbackmethoden worden aangeboden via de NVVP-portal?
Via de NVVP-portal zijn vier feedbackmethoden beschikbaar, het gaat om ROM, tracking en CDOI (Client Directed Outcome Informed). Onderstaand worden de varianten toegelicht:
ROM: wordt ingezet aan het begin en aan het einde van de behandeling. Er wordt gemeten of de behandeling effectief is geweest op basis van het verloop van het klachtenniveau.
Tracking: wordt ingezet als uitbreiding op ROM. Het klachtenniveau wordt niet alleen bij het begin en einde van de behandeling gemeten, maar ook tijdens de behandeling.
CDOI: van sessie tot sessie wordt de cliënt gevolgd via een korte vragenlijst.

Hoe zit het met de privacy/beveiliging van de data?
De ROM-portal van de NVVP is een gebruiksvriendelijk platform, dat is beveiligd via authenticatie en autorisatie. Alle door de NVVP-leden ingevoerde data worden versleuteld, de verzamelde gegevens zijn hierdoor niet meer te herleiden naar individuele cliënten, noch naar de hulpverleners. Het BSN-nummer is een verplicht veld, omdat deze in tegenstelling tot de naam, veilig te versleutelen is. Daarbij is het BSN-nummer noodzakelijk om in de toekomst eventueel een koppeling te kunnen maken met andere databestanden, zodat we daarmee een taal voor kwaliteit kunnen ontwikkelen.
Voor de beveiliging van de portal en de data wordt de NEN-7510 norm (informatie beveiliging in de zorg) gevolgd.

Wat gebeurt er met de data in de portal?
De aanbieder van de data –de therapeut- is en blijft de eigenaar van de data. Dit geldt ook voor de uitkomsten van de metingen. De therapeut kan beveiligd inloggen in het systeem, de informatie per cliënt in diverse rapportages (o.a. grafieken) bekijken en tevens totaaloverzichten opvragen over bijvoorbeeld de in behandeling zijnde cliënten.
Om een taal voor kwaliteit te ontwikkelen, is vergelijking van geanonimiseerde data nodig. Gezien het belang van goede omgang met uw data en een goede borging ervan wordt een commissie ingesteld waarin leden van de NVVP, een cliëntenplatform, Innohealth (de ontwikkelaar van de portal) en het NVVP-bureau participeren. Deze commissie heeft onder meer als taak aanbevelingen te doen over de te ontwikkelen benchmarks. Deze aanbevelingen worden ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene ledenvergadering (ALV) van de NVVP.

Data in de NVVP-portal gaan dus niet naar zorgverzekeraars?
De ROM-data worden niet aan derden verstrekt zonder toestemming van de bovengenoemde commissie én de ALV, dus ook niet aan zorgverzekeraars. De NVVP ROM-portal is uitdrukkelijk bedoeld als portal vóór en dóór de leden.

Wat vindt de LPGGz, het cliëntenplatform voor de GGZ, van ROM?
De LPGGz vindt ROM een belangrijk onderdeel in de therapeutische behandeling. Het bespreken van de uitkomsten door cliënt en behandelaar kan leiden tot aanpassingen in het behandelplan. De LPGGz heeft dan ook positief gereageerd op het initiatief van de NVVP.

Waar kan ik me inschrijven voor deelname aan de NVVP ROM-portal?
Op de homepage van deze website staat bovenstaand NVVP/ROM-logo. Op die plek vindt u informatie over de ROM-portal, een mogelijkheid om in te loggen op de portal, en een optie om een pakket te bestellen en een trainingsdatum te kiezen.
Kiest u voor Bestellen/training dan komt u terecht op de site van Reflectum (Innohealth). Nadat u besteld heeft, ontvangt u van Innohealth een licentieovereenkomst waarin uw pakketkeuze is vastgelegd, die u ondertekend retour kunt sturen zodat u een inlogcode krijgt. Via de inlogcode komt u in de portal terecht. Een afschrift van de licentieovereenkomst biedt garantie voor u als deelnemer om in aanmerking te komen voor een extra tariefsdifferentiatie bij de meeste zorgverzekeraars, door deelname aan de NVVP ROM-portal.

Deelname aan de NVVP-portal is niet verplicht, maar de NVVP is van mening dat de portal een aantrekkelijk én veilig platform biedt voor leden die ROM willen toepassen in hun therapieën. De NVVP hoopt daarmee dan ook dat veel leden gebruik zullen maken van de portal.

Wat kost ROM via de NVVP-portal?
U heeft de mogelijkheid om te kiezen uit drie verschillende ROM-introductiepakketten:
pakket 1: € 225,- bevat 30 ROM-behandelingen + 30 CDOI-behandelingen
pakket 2: € 480,- bevat 65 ROM-behandelingen + 50 CDOI-behandelingen
pakket 3: € 950,- bevat 130 ROM-behandelingen + 90 CDOI-behandelingen.
 

Extra afname ROM boven aantal behandelingen in pakket:
pakket 1: € 9,95

pakket 2: € 9,50

pakket 3: € 9,25.
 

Om goed te kunnen werken met de ROM portal bent u verplicht deel te nemen aan de training die Innohealth aanbiedt. De kosten hiervoor bedragen € 125,- per persoon. Slechts indien u hieraan heeft deelgenomen, kunt u gebruikmaken van de helpdesk. De trainingen vinden plaats in Utrecht en Dordrecht. Bij voldoende aanmeldingen, worden op meerdere locaties in het land trainingen georganiseerd. Klik HIER voor aanmelding en een overzicht van de beschikbare data.

Voor nadere informatie over de trainingen adviseren wij u via op de NVVP-site te kiezen voor bestellen/training om op de hoogte te worden gebracht van de laatste details.

Welke zorgverzekeraars honoreren deelname aan de NVVP ROM-portal?
In 2011, 2012 en ook in 2013 honoreren de volgende verzekeraars deelname aan de NVVP-portal: Agis, Achmea, Menzis, Azivo, Uvit en De Friesland.