NVVP | Nieuwsdetail

0

“Vrijgevestigden nemen verantwoordelijkheid in de maatschappelijke en beleidsmatige discussie over wat goede GGZ betreft.

In dit interview vertelt NVVP-voorzitter Arnoud van Buuren u meer over het Verlengde Bestuurlijk Akkoord dat vlak voor de zomer mede door de NVVP is ondertekend. Ook gaat hij in op de introductie per 1 januari 2014 van de generalistische basis-GGZ (gbGGZ) en de gespecialiseerde GGZ (gGGZ).

Vlak voor de zomer is het Verlengde Bestuurlijk Akkoord getekend. Wat zijn hierin de belangrijkste items voor de leden van de NVVP? ‘Het akkoord is gebaseerd op de afspraak dat de GGZ in 2014 1,5% mag groeien en in de jaren daarna tot en met 2017 1%, exclusief  indexatie. Het akkoord maakt daarmee deel uit van de bezuinigingsronde van het kabinet. De looptijd van het Bestuurlijk Akkoord 2013-2014 wordt verlengd tot en met 2017. Er wordt ingezet op: versterking van zelfmanagement van de cliënt, versterken van de positie van de huisarts middels de POH-GGZ, substitutie van de gespecialiseerde GGZ naar de generalistische basis-GGZ, ambulantisering (afbouwen van psychiatrische bedden), transparantie en kwaliteitsontwikkeling, zorgvraagzwaarte, destigmatisering, scherpere afbakening van het verzekerde pakket, stimuleren van e-health, terugdringen van dwangtoepassingen, opheffen van de tweedeling somatiek en psychiatrie, ontwikkeling van topzorg en het  versnellen van het contracteringproces (de zorginkoop  voor het nieuwe jaar moet half november in  het voorgaande jaar zijn afgerond). Er komt geen eigen bijdrage in de gespecialiseerde GGZ noch in  de generalistische basis-GGZ. Daarnaast is een onderdeel in het Verlengde Bestuurlijk Akkoord opgenomen over het hoofdbehandelaarschap. De brief van de minister van 2 juli jl. is hierbij leidend. Een nieuwe norm voor het hoofdbehandelaarsschap wordt ontwikkeld op basis van kwaliteit, continuïteit en patiëntervaringen alsmede macrobeheersbaarheid, controleerbaarheid en de administratieve lasten. Ik verwacht dat de zorginkoop door zorgverzekeraars selectiever zal worden. Ook hebben VWS en de zorgverzekeraars in het recente akkoord hoog ingezet op wijziging van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet waarin restitutie bij een naturapolis wordt opgeheven. Hierbij heeft de NVVP criteria geëist die ook in het akkoord zijn opgenomen, namelijk: verzekeraars dienen op dit punt een open, transparant en evenwichtig inkoopbeleid te voeren, opdat zorgaanbieders tijdig weten waarop zij kunnen rekenen en zo nodig maatregelen kunnen treffen als zij niet (volledig) worden gecontracteerd. De NZa dient hier effectief toezicht op te houden. Dat geldt ook voor de zorgplicht van de zorgverzekeraar, die ertoe gehouden is ook bij selectief contracteren zorg te dragen voor voldoende keuzemogelijkheden op regionaal niveau, opdat verzekerden een andere keuze kunnen maken als de relatie met hun zorgverlener niet optimaal is. Dit punt uit het regeerakkoord komt dit najaar in de Kamer en zal, indien aangenomen door de beide Kamers, op zijn vroegst in 2015 van kracht kunnen worden.’

De NVVP heeft de afgelopen weken met Achmea, CZ, Menzis, VGZ, DSW en Multizorg gesproken over het zorginkoopbeleid 2014;  de andere verzekeraars spreekt het bureau de komende weken. Hoe ziet het zorginkoopbeleid eruit bij de verzekeraars waar de NVVP mee gesproken heeft voor wat betreft de generalistische basis-GGZ?

‘Wat we tot dusver weten is dat betreffende zorgverzekeraars voornemens zijn voor de generalistische basis-GGZ zowel de gz-psycholoog als de psychotherapeut en de klinisch psycholoog en psychiater te contracteren. Een aantal zorgverzekeraars sluit sommige hoofdbehandelaren uit voor bepaalde producten. Zo sluit Multizorg de gz-psycholoog uit voor het behandelproduct Intensief. Verzekeraars VGZ, Multizorg en DSW sluiten de gz-psycholoog uit voor het behandelproduct Chronisch. Waarschijnlijk komt in de generalistische basis-GGZ een voorschotregeling, omdat er begin 2014 nog niet gedeclareerd kan worden. Helaas hebben we nog steeds geen exact beeld gekregen hoe de bevoorschotting vormgegeven gaat worden door de afzonderlijke zorgverzekeraars. Dit zal zeker  een punt van aandacht blijven van zowel de LVE als de NVVP. Bijna alle zorgverzekeraars nemen de substitutie van gespecialiseerde GGZ naar generalistische basis-GGZ op in de contractering. Zo stellen onder andere zorgverzekeraars VGZ, Achmea, Menzis, CZ en DSW dat DBC’s < 800 minuten nog wel zijn toegestaan in de gespecialiseerde GGZ, maar dat men verwacht dat zorgaanbieders een deel van deze DBC’s uit zal voeren in de generalistische basis-GGZ. Aan deze substitutie stellen verzekeraars al dan niet verschillende dwingende eisen. NVVP-leden zullen kunnen kiezen tussen een contract in of de generalistische basis-GGZ of de gespecialiseerde GGZ of voor beiden.’

En hoe ziet het zorginkoopbeleid eruit voor wat betreft de gespecialiseerde GGZ?

‘De psychotherapeut en klinisch psycholoog kunnen in de gespecialiseerde GGZ zorg leveren bij alle zorgverzekeraars. Menzis gaat ervan uit dat de vrijgevestigde psychotherapeut en klinisch psycholoog  bepaalde productgroepen niet behandelen, denk aan verslaving en schizofrenie. Hier wordt in 2014 niet op gehandhaafd; dat lijkt me ook bijzonder lastig. Daarnaast hanteert Menzis een gemiddeld uurtarief van 100 euro in de gespecialiseerde GGZ en 96 euro in de generalistische basis-GGZ als gemiddelde. Dit doen zij zodat ze achteraf kunnen controleren op upcoding, d.w.z. het bewust en consequent oprekken van de tijdsduur van een behandeling. Ook hanteren alle zorgverzekeraars een omzetplafond, in omzet of in uren, over het ene of over beide contracten in totaal. Hulppersoneel wordt ontmoedigd voor vrijgevestigden, maximaal 15%-20% aan hulppersoneel wordt toegestaan. Wij werken aan een overzicht van alle contracten dat binnenkort beschikbaar komt voor alle leden. Op de informatieavond van 3 oktober aanstaande zal een en ander ook worden toegelicht door zorgverzekeraars, maar ook door de LVE, DBC-Onderhoud en de NVVP.’

Zijn er nog meer grote veranderingen voor 2014 gepland?

‘Er worden nu meters gemaakt in het totstandbrengen van een koppeling tussen ROM en de Stichting Benchmark Gezondheidszorg, waarvoor we in het Bestuurlijk Akkoord, onder voorwaarden, hebben getekend. Ook zal er meer informatie worden opgenomen op de factuur, zoals de AGB-code en het beroep van de hoofbehandelaar, totale directe en indirecte tijd uitgesplitst naar hoofd- en eventuele medebehandelaars, verwijzer en eventueel een zorgvraagzwaarte-indicator. Dat laatste onder voorbehoud van consultatie van het CBP en met inachtneming van waarborgen van de privacy en het beroepsgeheim.’

Terugkijkend op het Bestuurlijk Akkoord en het Verlengde Bestuurlijk Akkoord: wat is je interpretatie van de akkoorden?

‘De akkoorden gaan over bezuinigen en over kostenbeheersing, ze leiden tot verschraling van zorg, er komt meer transparantie en uitgebreide monitoring op kwaliteit. Voorwaar geen thema’s waarvoor vrijgevestigden op de banken gaan staan. Toch hebben we ingestemd, daarin gesteund door de ALV van juni 2013, om deel te kunnen blijven uitmaken van de ontwikkelingen in de verzekerde GGZ en daarin niet aan de zijlijn te staan. We zullen dit doen zolang we impact hebben, zoals bij de discussie omtrent het hoofdbehandelaarschap. Daarnaast hebben ook vrijgevestigden een verantwoordelijkheid en belang bij de maatschappelijke en beleidsmatige discussie over wat goede geestelijke gezondheidszorg dient te zijn in een ‘verzorgingsstaat op zijn retour’ met een terugtredende overheid en optredende –commerciële- zorgverzekeraars: transparantie, ja, maar wel met behoud van privacy en professionele autonomie. Geen bureaucratische controlemechanismen maar een declaratiesysteem dat afrekent wat werkelijk in de spreekkamer gebeurt. Behoud van psychotherapie, kort als het kan en lang als het moet. BIG-registraties dienen leidend te zijn met een rol voor de gz-psycholoog, klinisch psycholoog en psychotherapeut en passend bij de eigen competenties. Garanties voor een gelijk speelveld  van zorgaanbieders en behoud van vrije keuze van behandelaar, ook als de restitutie uit de naturapolis verdwijnt, zijn voor ons de belangrijkste speerpunten voor de komende jaren, naast het goed positioneren van de vrijgevestigde jeugd-ggz in de transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten.’

Wilt u de NVVP-voorzitter een vraag stellen? Meld deze dan aan Annemarie van der Meer via [email protected]