Arbosite FNV Bondgenoten: Persbericht SZW

0

(persbericht 02/047 SZW d.d. 15 april 2002)

Ruim de helft van de werkgevers met jonge vakantiewerkers die de vorige zomer door de Arbeidsinspectie zijn bezocht, houdt zich niet aan de regels. Zo blijken kinderen met of in de buurt van machines te werken of ontbreekt een volledige risico-inventarisatie en -evaluatie. De meeste overtredingen leidden tot een waarschuwing.

Dit staat in het Projectverslag Vakantiewerk 2001 van de Arbeidsinspectie. Minister Vermeend van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het inspectierapport mede namens staatssecretaris Hoogervorst naar de Tweede Kamer gestuurd. De resultaten van het project zijn vergelijkbaar met voorgaande jaren. Elke zomer controleert de Arbeidsinspectie bij bedrijven of vakantiekrachten op een veilige manier werken. Dit jaar heeft de inspectie brancheorganisaties van tevoren voorlichting gegeven over de regelgeving.

Bij 1.036 werkgevers werden vakantiewerkers onder de 18 jaar aangetroffen en bij 570 van deze bedrijven werden één of meerdere overtredingen geconstateerd. Er werd 37 keer een proces-verbaal opgemaakt, het gaat daarbij echter om het totaal van 1.523 bezochte werkgevers.

De dienst bezocht vooral bedrijven in de horeca, detailhandel, recreatie en de land- en tuinbouw. Met name werkgevers in de land- en tuinbouw en de recreatie zijn in hoge mate afhankelijk van vakantiekrachten. In de zomer vormden vakantiewerkers bijna de helft van het personeelsbestand in deze sectoren.

Een meerderheid van 63 procent van de bedrijven tijdens de inspectie had in de wettelijk verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie aandacht besteed aan werk door jongeren. In dit document, dat getoetst wordt door de arbodienst, staan de gevaren beschreven van het werk.

De Arbeidsinspectie zal voorafgaand aan het project Vakantiewerk van komende zomer de meest betrokken branche-organisaties verzoeken aan te geven welke acties zij zullen ondernemen om de naleving van de regels voor vakantiewerkers van 13 tot en met 15 jaar te verbeteren.