0

Utrecht, 6 oktober 2004

Geachte collega’s,

Per 15 oktober a.s. gaat de zgn. pakketmaatregel Psychotherapie en Psychoanalyse in waardoor het maximum aantal zittingen psychotherapie voor nieuwe cliënten wordt teruggebracht van 30 naar 25 en de eigen bijdrage verhoogd wordt van € 10,40 naar € 15.00. De maatregel kent een zgn. versoepeling voor jeugdigen jonger dan 18 jaar en cliënten met een persoonlijkheidsstoornis voor wie het maximum op 50 zittingen is gesteld.

Aan deze maatregel heeft het College voor zorgverzekeringen het gebruik van een aantal formulieren gekoppeld die gebruikt zouden moeten worden voor het melden van de aanvang van een psychotherapeutische behandeling en vervolgens voor het melden/aanvragen van verlenging van de behandeling indien er sprake is van een persoonlijkheidsstoornis.

Omdat vrijgevestigde psychotherapeuten al meer dan tien jaar een formulierenset gebruiken die de nieuwe formulieren van het CVZ sterk overlappen kan dit tot verwarring leiden.

Het bestuur vindt het daarom van belang helder te formuleren hoe de NVVP en de Toetsingscommissies hiermee omgaan.

1) Vrijgevestigde psychotherapeuten gebruiken niet het CVZ-formulier voor de melding aanvang behandeling maar het A-formulier. Wat betreft deze eerste melding verandert er dus voor vrijgevestigde psychotherapeuten niets.

De reden hiervan is dat het A-formulier dezelfde en veel meer gegevens bevat als het CVZ-formulier, nl. de zgn. minimale gegevensset waarover overheid, verzekeraars en beroepsverenigingen het in het verleden samen eens zijn geworden.

Nu overschakelen op een ander formulier betekent het verlies van zeer veel gegevens.

2) Vrijgevestigde psychotherapeuten gebruiken niet het CVZ-formulier voor het aanvragen van verlenging van de behandeling in geval van een persoonlijkheidsstoornis, maar het formulier dat daartoe beschikbaar is op de website van de NVVP (

www.nvvp.nl). Dit V-formulier wordt gestuurd naar de Toetsingscommissie in de eigen regio die de melding doorgeeft aan het zorgkantoor en/of het Administratiekantoor (NAU) in Assen.

Het CVZ laat in haar circulaire aan beroepsgroepen ruimte voor het gebruik van eigen formulieren, mits daarop de door het CVZ aangeduide gegevens vermeld worden. Dat is bij ons A-formulier en het nieuwe V-formulier het geval.

De circulaire van het CVZ kan zowel bij contractanten als bij zorgkantoren aanleiding geven tot de gedachte dat meldingen van aanvang psychotherapie en/of verlenging van de behandeling rechtsstreeks door de contractant aan het zorgkantoor gedaan moeten worden. Om verwarring te voorkomen willen wij hier benadrukken dat dat NOOIT en in geen enkele regio het geval is.

Meldingen van de aanvang van behandeling (A-formulier) en van verlenging van de behandeling (V-formulier) lopen bij vrijgevestigde psychotherapeuten altijd via de Toetsingscommissie.

In een aantal zorgkantoorregio’s stuurt de Toetsingscommissie de A-formulieren na toetsing door aan het zorgkantoor. In een aantal andere regio’s stelt het zorgkantoor hierop geen prijs maar vindt het de melding via het Centraal Administratiekantoor voldoende.

Deze zelfde procedure geldt ook voor de V-formulieren. De wijze waarop hiermee wordt omgegaan is in alle gevallen een kwestie die regionaal afgesproken moet worden tussen zorgkantoor en toetsingscommissie.

Voor eventuele vragen kunt u zich altijd richten tot het bureau van de NVVP.

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur van de NVVP

Dick Bouman

, voorzitter

Cc: CvZ, VWS, ZN en de zorgkantoren.