Doelstelling NVVP

0

Doelstelling NVVP

De NVVP (Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten) stelt zich ten doel de materiële en immateriële belangen van de leden te behartigen, een vakbekwame beroepsuitoefening te bevorderen en samenwerking en overleg te bevorderen tussen de vereniging en andere organisaties en personen in de gezondheidszorg.

Geschiedenis

De NVVP is officieel opgericht op 31-10-1990 en komt voort uit de Werkgroep van Vrijgevestigde Psychologen-Psychotherapeuten van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen). Op 5-5-1991 heeft het Genootschap van Psychotherapeuten zich aangesloten.

Belangenbehartiging

De NVVP vertegenwoordigt de in het kader van de Wet BIG geregistreerde vrijgevestigde psychotherapeuten en behartigt hun belangen, zowel binnen de gezondheidszorg als bij verzekeraars en de overheid. Na jarenlang ijveren is met ingang van 1 januari 2004 een zelfstandige plaats gerealiseerd voor de psychotherapeut in het ziektekostenverzekeringsstelsel. Vanaf die datum is psychotherapie verstrekt door een vrijgevestigde psychotherapeut als een zelfstandige verstrekking ondergebracht in de AWBZ.

Per 1 februari 2005 gelden voor vrijgevestigde psychotherapeuten vrije tarieven met door het CTG/ZAio vastgestelde prestatiebeschrijvingen in het kader van de Wet Tarieven Gezondheidszorg (WTG). Vrijgevestigde psychotherapeuten dienen een openbare prijslijst bekend te maken voor het aanbod aan niet verzekerde cliënten en aan cliënten die niet vanuit de AWBZ-vergoedingsregeling behandeld worden.

Belangrijke zaken waarmee het bestuur van de NVVP zich daarnaast bezig houdt, zijn onder meer: – de beroepenstructuur en de formele positie van de psychotherapeut – de Diagnose Behandeling Combinaties (DBC’s) in de GGZ – kwaliteitszorg en deskundigheidsbevordering ” de automatisering van de praktijkadministratie – monitoring van de gevolgen van de beperking van de AWBZ-vergoeding van het aantal sessies tot een maximum van 25 en 50

– opname van psychotherapie door vrijgevestigde psychotherapeuten in de aanvullende verzekering in het kader van de nieuwe Zorgverzekeringswet, naast de vergoeding vanuit de basisverzekering.

Een onafhankelijke Toetsingscommissie verzorgt per regio de toetsing van de indicatiestellingen voor psychotherapeutische behandeling in het kader van de AWBZ. De landelijk werkende Geschillencommissie bemiddelt in geval van problemen m.b.t. de beoordeling van een indicatiestelling door de Regionale Toetsingscommissie.

Regionale verenigingen

Op 5 februari 2003 besloot de ledenvergadering van de NVVP tot de oprichting van Regionale Verenigingen van Vrijgevestigde Psychotherapeuten (RVVP’en) als organisatievorm ten behoeve van de belangenbehartiging van de NVVP-leden in de 10 regio’s. Een Raad van Advies, waarin afgevaardigden van de RVVP-besturen zitting hebben, overlegt maandelijks met het NVVP-bestuur over regionale en landelijke zaken op beleidsniveau. De RVVP is verantwoordelijk voor de eerste opvang en bemiddeling in geval van klachten van een cliënt in relatie tot diens behandelend psychotherapeut. De RVVP draagt verder zorg voor de samenstelling en de werkwijze van de Regionale Toetsingscommissie in het kader van de AWBZ-regeling. De RVVP stelt zich ten doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de regio te stimuleren. In de RVVP-statuten is onder meer verplichte deelname van de leden aan een intervisiegroep vastgelegd. NVVP en /of RVVP organiseren symposia over actuele onderwerpen en ontwikkelingen met het doel de deskundigheid van de leden te bevorderen.

Overlegvormen

Met de NVP, de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie, vormt de NVVP sinds 1999 een Stichting Samenwerkingsverband, die zorg draagt voor gezamenlijke belangenbehartiging van de psychotherapie en de psychotherapeuten.

In het Platform Psychotherapie vindt regelmatig overleg plaats met NVP, NIP en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Het Platform is op verzoek van de minister van VWS in 1993 opgericht als spreekbuis op het terrein van de psychotherapie. Algemene zaken aangaande de psychotherapie komen hier aan bod.

Op bestuurlijk niveau vindt regelmatig overleg plaats met VWS, Zorgverzekeraars Nederland, CVZ, GGZ-Nederland en andere koepelorganisaties. Deelname aan gremia in de GGZ

Vanwege de onderbrenging in de WTG neemt de NVVP vanaf april 2003 deel aan het overleg in Kamer IV (paramedici) van het College Tarieven Gezondheidszorg (CTG).

In het kader van de ontwikkeling van Diagnose Behandeling Combinaties (DBC’s) als toekomstige bekostigingssystematiek in de (geestelijke) gezondheidszorg, neemt de NVVP deel aan enkele werkgroepen. Meer dan 50 praktijken zijn koploper in de experimentele fase. De NVVP faciliteert de informatievoorziening hieromtrent.

De NVVP is vertegenwoordigd in de landelijke Stuurgroep Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling, waarin richtlijnen worden ontwikkeld in het kader van de kosteneffectiviteit van de psychotherapie gerelateerd aan de verschillende soorten klachten.

In de Werkgroep Monitoring wordt onderzoek gedaan naar de effectiviteit van met name langerdurende psychotherapie. Ook hierin heeft de NVVP een vertegenwoordiger die een bijdrage levert vanuit de optiek van de vrijgevestigd psychotherapeut.

Een bestuurslid van de NVVP neemt deel aan de Werkgroep Tussen de Lijnen, waarin de eerste lijn kan overleggen met de tweede lijn over taakverdeling en afstemming van de zorg. Interne werkgroepen en commissies ” De Werkgroep Praktijkautomatisering verricht onderzoek naar de mogelijkheden op het terrein van de automatisering van de vrijgevestigde psychotherapiepraktijken, mede met het oog op de in de toekomst verplichte geautomatiseerde aanvoer van cliënt- en declaratiegegevens in het kader van de DBC’s.

Verder kent de NVVP een Klachtencommissie bestaande uit een jurist als voorzitter, een lid dat de cliëntbelangen behartigt, een NVVP-lid en een jurist als ambtelijk secretaris. Deze Commissie behandelt klachten van cliënten van vrijgevestigde psychotherapeuten.

De Geschillencommissie – bestaande uit een jurist als voorzitter, een psychiater en vrijgevestigde psychotherapeuten die ervaren zijn in het toetsen van indicatiestellingen – buigt zich op verzoek over geschillen tussen psychotherapeut en Regionale Toetsingscommissie over de indicatiestelling in het kader van de AWBZ. ” De Werkgroep Verzekeringen houdt zich bezig met het op de markt zetten van de vrijgevestigde psychotherapie met het oog op het nieuwe zorgverzekeringsstelsel per januari 2006.

De Werkgroep Kwaliteit houdt zich bezig met de ontwikkelingen op het terrein van het kwaliteitsbeleid. Na de totstandkoming van de brochure Kwaliteitscriteria voor de vrijgevestigde psychotherapieprakijk, zijn verdere speerpunten daarin onder meer het (digitale) dossierbeheer en een kwaliteitshandboek voor de vrijgevestigde psychotherapiepraktijk.

Ondersteuning hulpverlening arbeidsgerelateerde problematiek

Om aan dit gespecialiseerde hulpverleningsaanbod bekendheid te geven, is een website ontwikkeld waarop leden van de NVVP kunnen worden vermeld ten behoeve van cliënten, werkgevers, verzekeraars en Arbodiensten. Deze website is gelinkt aan de website van de NVVP.

Publicaties vanaf 1996

Eind 1996 werden de betalingsvoorwaarden voor vrijgevestigd psychotherapeuten gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 409/1996.

Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de NVVP in oktober 2000 werd Tweespraak uitgebracht, een boekwerkje waarin de ontwikkeling vanaf de oprichting wordt geschetst en de prognose voor de nabije toekomst wordt aangegeven.

In september 2004 verscheen de brochure Kwaliteitscriteria voor de vrijgevestigde psychotherapeut, waarin de wet- en regelgeving op het terrein van de praktijkvoering in praktische zin op een rij is gezet.

Lidmaatschap NVVP

De NVVP telt per 1 mei 2005 1078 leden. Het belangstellend lidmaatschap is in het leven geroepen voor BIG-geregistreerde psychotherapeuten die geen eigen praktijk (meer) voeren. Ieder, die in het beroepsregister voor psychotherapeuten van de rijksoverheid is ingeschreven of bezig is met de opleiding die leidt tot de inschrijving, kan tot de vereniging toetreden, respectievelijk als gewoon of als aspirant-lid (zijnde in opleiding). De NVVP onderhoudt het contact met de leden via e-mail, de maandelijkse Nieuwbrief, ledenvergaderingen, de Raad van Advies, de website en het landelijke bureau.

Voordelen van het lidmaatschap van de NVVP

De NVVP behartigt de belangen van de vrijgevestigde psychotherapeuten op velerlei terreinen, die in het bovenstaande kort zijn aangegeven. Leden van de NVVP worden op de hoogte gehouden van de recente ontwikkelingen via de Nieuwsbrief die per e-mail wordt toegezonden, of via de website waar men als lid met een gebruikersnaam en wachtwoord kan ‘inloggen’ op een informatief deel. Men kan als lid worden vermeld op de database van de website, waar cliënten en verwijzers kunnen zoeken naar een vrijgevestigd psychotherapeut in hun omgeving. Het NVVP-bureau verwijst cliënten daarnaast regelmatig telefonisch naar haar leden. De NVVP c.q. RVVP verzamelt gegevens over intervisiegroepen om te kunnen bemiddelen als een van de leden zich wil aansluiten bij een bestaande intervisiegroep of een nieuwe groep wil formeren. Voor inlichtingen over de opzet van een eigen praktijk kunnen leden gebruikmaken van een informatiebrochure en kunnen de medewerkers van het landelijk bureau telefonisch behulpzaam zijn. De vereniging biedt de leden enkele samengestelde pakketten van verzekeringen met een gunstige verhouding van kosten en voorwaarden. Het betreft o.a. de verzekeringen die van belang zijn voor de vrijgevestigde praktijkvoering, zoals de arbeidsongeschiktheidsverzekering, rechtsbijstandsverzekering en de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Inschrijving

Inschrijving tot lid vindt plaats door invulling van een inschrijfformulier (zie www.nvvp.nl, lid worden) en door betaling van 12 euro inschrijfgeld (giro 7867783 t.n.v. NVVP te Utrecht). De hoogte van de contributie is gedifferentieerd naar soort lidmaatschap. De vereniging kent gewone leden (BIG-registreerd en vrijgevestigd), aspirant-leden (nog in opleiding tot psychotherapeut) en belangstellende leden (psychotherapeuten die geen praktijk (meer) voeren). De contributie bedraagt voor 2005 respectievelijk 480 euro, 240 euro en 120 euro. Naar verwachting zullen deze bedragen per 2006 worden verlaagd. Leden die in de loop van het jaar toetreden, betalen vanaf de maand van aanmelding, dus x maal een twaalfde deel van de jaarcontributie. Gepensioneerde leden kunnen in aanmerking komen voor een reductie op de contributie en betalen eenzelfde tarief als de belangstellende leden. Dit dient te worden gemeld bij het bureau.

Opzegging

Opzegging en mutatie van het lidmaatschap dient te geschieden vóór 1 december van het lopende jaar en wordt van kracht per eerstvolgend kalenderjaar.

Samenstelling bureau

Het NVVP-bureau bestaat uit een bureausecretaris, een parttime secretaresse en een parttime beleidsmedewerker. Voor advies m.b.t. complexe beleidszaken en (politieke) belangenbehartiging wordt het NVVP-bestuur regelmatig terzijde gestaan door gespecialiseerde adviseurs.

Het bureau is telefonisch bereikbaar voor vragen en overleg op maandag, dinsdag van 9.00 tot 12.30 uur en op woensdag en donderdag van 9.00 tot 16.00 uur.

NVVP Maliebaan 50b 3581 CS Utrecht [t] 030-2364338 [f] 030-2364329 [e] [email protected]

[i] www.nvvp.nl

versie mei 2005