veel gestelde vragen

0

Geheimhouding van uw gegevens

Alles wat u uw psychotherapeut vertelt is vertrouwelijk. Hij of zij mag daarover geen mededelingen doen aan anderen zonder uw schriftelijke toestemming. Uw psychotherapeut hoeft niet aan u te vragen of hij of zij over u van gedachten mag wisselen met vakgenoten (andere psychotherapeuten, artsen). Als u toch niet wilt dat uw psychotherapeut iets met collega’s bespreekt, kunt u dat zeggen.

Informatie verstrekken aan anderen

Het kan zijn dat anderen informatie over u opvragen, bijvoorbeeld een bedrijfsarts of verzekeringsarts. U mag dat altijd weigeren.
Uw psychotherapeut mag alleen gegevens verstrekken aan anderen als u daarvoor gericht toestemming geeft, bij voorkeur schriftelijk. Dat wil zeggen: u weet welke informatie precies gegeven zal worden en u gaat daarmee akkoord. Als er informatie over u gevraagd wordt, kan de psychotherapeut informatie deze op papier zetten en aan u voorleggen. U kunt ook een kopie vragen. Spreek van tevoren ook af of uw huisarts geïnformeerd mag worden. Dat voorkomt misverstanden.

Uw dossier

Uw psychotherapeut is verplicht een dossier bij te houden over het verloop van de therapie. Een goede verslaglegging is onderdeel van een professionele werkwijze. U mag uw dossier inzien en eventueel fotokopieën maken, met uitzondering van de persoonlijke aantekeningen van de psychotherapeut. Ook mag u een eigen verklaring aan uw dossier toevoegen. Tenslotte heeft u het recht uw dossier of delen daarvan te laten vernietigen; u moet daarvoor een schriftelijk verzoek indienen.De psychotherapeut is verplicht uw dossier zorgvuldig te bewaren, tot tien jaar nadat de therapie is afgesloten. De therapeut moet het dossier dan vernietigen, tenzij u vóór het verstrijken van de bewaartermijn schriftelijk kenbaar heeft gemaakt dat u bezwaar heeft tegen vernietiging.