Untitled Document

0

Actuele berichten (terug)
Dit onderdeel is niet up to date. Binnenkort worden nieuwe berichten toegevoegd.

26 mei 2005 – de zorg is geen markt

Vandaag heeft het NVVP-bestuur een steunbetuiging gestuurd aan de Landelijke Huisartsen Vereniging.
Zie hier de inhoud van de brief.
Tegelijkertijd is een persbericht verzonden over de gevaren voor zorgverleners die de Zorgverzekeringswet met zich meebrengt.
Deze informatie is ook verzonden aan de leden van de Vaste Commissie voor VWS van de Eerste Kamer. Zij zullen op 7 juni a.s. over de Zvw vergaderen.

29 maart 2005 – Alarm over privacy van cliëntgegevens
Het NVVP-bestuur heeft op 23 maart jl. een brief geschreven aan het College voor Zorgverzekeringen over het advies aan haar leden-psychotherapeuten om op de formulieren voor de aanvraag van een AWBZ-vergoeding nog slechts summiere gegevens te vermelden m.b.t. de diagnose die gesteld is. Dit om de privacy van de cliënt te waarborgen.
Klik hier voor de tekst van de brief.
Klik hier voor het persbericht. Een aantal dagbladen heeft inmiddels een artikel geplaatst over dit heikele onderwerp.

De leden van de NVVP zijn blij met deze actie.

24 februari 2005 – Brief aan minister Hoogervorst over het beperkte aantal sessies van ouders en kinderen die beiden in therapie zijn. Lees hier de inhoud van de brief.

14 februari 2005 – psychotherapeut blijft in BIG-register
In een brief aan de Tweede Kamer heeft minister Hoogervorst laten weten het BIG-beroep van psychotherapeut te willen handhaven. Hij geeft daar een tweetal redenen voor aan: 1- Het is niet goed mogelijk gebleken om het voornemen tot het op termijn beëindigen van het register zodanig uit te werken dat het recht doet aan de belangen van burgers, draagvlak heeft bij belanghebbenden, juridisch adequaat uitvoerbaar is en geen hoge uitvoeringslasten met zich meebrengt.

2- Vanuit het perspectief van de nieuwe zorgverzekering acht de minister het noodzakelijk dat er voldoende psychotherapie-aanbod is en blijft waarvan de deskundigheid en kwaliteit objectief kenbaar zijn en waarop toezicht van overheidswege mogelijk is. Gezien de schaarste aan psychiaters acht hij het wenselijk dat bij wijze van taakdifferentiatie de uitvoering van psychotherapie – waar mogelijk- overgelaten kan worden aan klinisch psychologen en psychotherapeuten.

14 september 2004 – Pakketmaatregel psychotherapie 25/50 sessies en verhoging eigen bijdrage naar 15 euro per 15 oktober
De pakketmaatregel AWBZ wordt met ingang van 15 oktober a.s. van 30 gedifferentieerd naar maximaal 25 sessies voor reguliere behandelingen, en naar maximaal 50 sessies a) voor kinderen tot de dag dat ze 18 jaar worden en b) voor volwassenen met de diagnose ‘persoonlijkheidsstoornis’.
De eigen bijdrage wordt tegelijkertijd op 15 oktober verhoogd naar 15 euro per sessie.
In de circulaire van het College voor Zorgverzekeringen staan de details voor de verdere uitvoering van deze maatregel vermeld (klik hier met uw rechtermuisknop; openen in nieuw venster).

6 september 2004 – Meldpunt Psychotherapie is geopend!
Graag maken wij u attent op het meldpunt psychotherapie dat sinds 1 september is geopend op de website van de NVvP. Het meldpunt Psychotherapie dient om de knelpunten die in het veld zijn ontstaan ten gevolge van de bezuinigingsmaatregel psychotherapie in kaart te brengen. Wij nodigen U uit om melding te maken van al die gevallen waarin het aantal sessies waarop een patiënt recht heeft in de nieuwe regeling psychotherapie, ontoereikend is. Voor meer informatie verwijzen wij naar het meldpunt: http://www.nvvp.net/index.asp?s=7812

25 augustus 2004 – Pakketmaatregel psychotherapie 25/50 sessies en verhoging eigen bijdrage naar 15 euro Het is voor 98% zeker dat de zgn. pakketmaatregel psychotherapie zal ingaan per 1 oktober a.s. Omtrent 15 september wordt definitief het groene licht gegeven om de maatregel per 1 oktober in te laten gaan. Wat houdt de maatregel in? 1) De eigen bijdrage voor psychotherapie wordt verhoogd van 10,40 euro naar 15,00 euro. 2) Standaard wordt voor alle cliënten het maximum aantal zittingen verlaagd van 30 naar 25 zittingen.

3) Op regel 2) zijn twee uitzonderingen, nl. a) jongeren, onder de 18 jaar, hebben recht op maximaal 50 zittingen. Dit recht verandert automatisch in maximaal 25 zittingen op de dag dat ze 18 jaar worden; en b) volwassenen en ouderen hebben recht op maximaal 50 zittingen indien er sprake is van een persoonlijkheidsstoornis.


9 juni 2004 – Beperking aanspraak psychotherapie AWBZ Minister Hoogervorst kondigt per brief aan dat op 2 juni jl. een algemene maatregel van bestuur (amvb) is voorgehangen aan de Kamers der Staten-Generaal tot ‘versoepeling’ van de eerdere maatregel tot beperking de aanspraak psychotherapie AWBZ tot 30 sessies naar 25 en 50 sessies, gedifferentieerd naar stoornis. De maatregel wordt van kracht “op een tijdstip dat, nadat 30 dagen na de overlegging zijn verstreken, bij koninklijk besluit wordt vastgesteld”.

Bij persoonlijkheidsstoornissen wordt het aantal zittingen gemaximeerd op 50; het aantal psychotherapeutische behandelingen bij de overige stoornissen zal worden gemaximeerd op 25.

De verzekerden tot 18 jaar krijgen, ongeacht ziektebeeld, aanspraak op ten hoogste 50 zittingen. In een aantal gevallen is om therapiebreuk te voorkomen overgangsrecht vastgesteld.
Bij psychoanalytische behandelingen door een instelling zal geen maximum meer gelden. Alleen als het gaat om psychoanalytische behandelingen zal aan deze versoepeling terugwerkende kracht worden verleend. Met het oog op de controleerbaarheid dient de verzekerde met een persoonlijkheidsstoornis, indien meer dan 25 sessies noodzakelijk zijn, dit aan het zorgkantoor te melden. Indien sprake is van een psychoanalytische behandeling dient de verzekerde voorafgaand toestemming aan het zorgkantoor te vragen.
De eigen bijdrage zal gelijktijdig met de ingang van deze ‘ versoepelende’ maatregel worden verhoogd naar 15 euro per sessie, met een maximum van 675 euro per kalenderjaar.

3 juni 2004 – Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie betreurt Uitspraak kort geding psychotherapiebezuiniging tegen de Staat
De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) betreurt in hoge mate de uitspraak van de rechter in het kort geding dat door haar is aangespannen tegen de Staat. Aanleiding voor het kort geding is de bezuinigingsmaatregel van Minister Hoogervorst om de vergoeding voor psychotherapie te beperken tot maximaal 30 sessies. De NVvP vindt dit een kwalijke maatregel waardoor patiënten die toch al in een moeilijke situatie verkeren ernstig getroffen worden en heeft de rechter verzocht deze maatregel terug te draaien. Door de negatieve uitspraak van de rechter worden psychiatrische patienten met ernstige psychische problemen getroffen, kunnen de psychiaters in deze gevallen niet de aangewezen noodzakelijke behandeling leveren en reeds aangegane behandelingsovereenkomsten zullen moeten worden opengebroken. Dit feit steekt des te meer daar voor geen enkel ander medisch specialisme een dergelijke bezuinigingsmaatregel bij “noodzakelijke” zorg is opgelegd, en in tegenstelling tot de door de minister opgegeven redenen voor deze bezuinigingsmaatregel het effect van langdurige psychotherapie wel degelijk is aangetoond. Door deze maatregel worden psychiaters gehinderd in de goede uitoefening van hun beroep, en ernstig zieke patiënten krijgen onvoldoende toegang tot noodzakelijke zorg. De NVvP zal zich op korte termijn beraden over verder te nemen stappen.

Beboeting door NMa inzake tariefadvisering leden NVVP
Op 26 april jl. legde de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) hoge boetes op aan de NVVP (70.000 euro), de NVP (55.000 euro), het NIP (240.000 euro)en de LVE (80.000 euro) vanwege het geven van prijsadviezen aan leden die door de NMa zijn vertaald in prijsafspraken. De verenigingen van psychologen/psychotherapeuten zullen bezwaar aantekenen tegen deze buitenproportionele beboeting.

Ruimere vergoedingsmogelijkheid AWBZ-psychotherapie voor kinderen

Jongeren onder de 18 jaar kunnen maximaal vijftig psychotherapeutische behandelingen vergoed krijgen vanuit de AWBZ, ongeacht hun stoornis. Dat schrijft minister Hoogervorst in een brief aan de Tweede Kamer. Met Prinsjesdag kondigde Hoogervorst aan dat mensen met ingang van januari 2004 nog maar dertig psychotherapeutische behandelingen vergoed krijgen. Later besloot hij voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis een uitzondering te maken; zij krijgen vijftig sessies vergoed. Omdat jongeren onder de 18 jaar te jong zijn voor de diagnose persoonlijkheidsstoornis, zouden ze slechts 25 sessies vergoed krijgen, ongeacht de ernst van hun klachten. De minister vindt dit onwenselijk en maakt daarom een uitzondering op het Besluit Zorgaanspraken AWBZ. Deze regel zal in de loop van dit jaar ingaan via een nieuwe Algemene Maatregel van Bestuur.

Beroepsverenigingen verzetten zich tegen onverantwoorde beperking psychotherapie.
Alle verenigingen van psychiaters, psychologen en psychotherapeuten hebben gezamenlijk aan Minister Hoogervorst (VWS) laten weten niet mee te willen werken aan de beperking van het aantal zittingen bij psychotherapeutische behandelingen van 90 naar 30. Ook aan een zogenaamde ‘versoepeling’ van de maatregel werken zij niet mee. De minister heeft voorgesteld om patiënten met een persoonlijkheidsstoornis 50 zittingen te vergoeden en bij alle andere patiënten 25 zittingen. De argumenten om niet mee te werken zijn ? Therapeuten en patiënten zijn door de maatregel overvallen. Er is geen overleg over de invoering geweest, patiënten zijn niet geïnformeerd en therapeuten worden gedwongen om gemaakte behandelovereenkomsten te schenden. ? Veel patiënten hebben niet voldoende aan 30 zittingen, zoals de minister en de Tweede Kamer ook hebben erkend. De voorgestelde ‘versoepeling’ is echter een wassen neus, omdat deze niets mag kosten. Bovendien is deze ‘versoepeling’ gebaseerd op willekeur. Voor het hele beroepsveld is het onduidelijk waarom patiënten met een persoonlijkheidsstoornis wél en bijvoorbeeld patiënten met een recidiverende depressie of kinderen/jeugdigen níet in aanmerking komen voor verruiming van de behandelduur. Ook is het onduidelijk waarom psychoanalytische behandelingen anders benaderd worden dan andere langer durende behandelingsmethoden De beroepsverenigingen stellen niet mee te kunnen werken omdat het zeker is dat deze maatregelen een grote groep patiënten adequate behandeling onthoudt en dat straks alleen vermogende patiënten in staat zijn de behandeling te betalen die ze nodig hebben.