folderclienten

0

Waarom deze brochure?
Als u in behandeling gaat bij een vrijgevestigd psychotherapeut is het belangrijk te weten wat u kunt verwachten: hoe bijvoorbeeld de vergoeding bij de vrijgevestigden geregeld is, wat de wederzijdse rechten en plichten zijn. Deze brochure informeert u hierover.

Wat is de NVVP
De NVVP is de Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten. De psychotherapeuten die lid zijn van de NVVP zijn geregistreerd door de overheid. Registratie wil zeggen dat de psychotherapeut voldoet aan de eisen die de overheid stelt aan opleiding en beroepsuitoefening. Wanneer u dus in behandeling gaat bij een NVVP-psychotherapeut kunt u er zeker van zijn dat deze erkend is.

Aan welke opleidingseisen moet een psychotherapeut voldoen?
Een psychotherapeut heeft na zijn universitaire of vergelijkbare opleiding een post-doctorale opleiding psychotherapie gevolgd, die minstens vier jaar duurt en bestaat uit theorie, praktijk, supervisie door ervaren psychotherapeuten en een leertherapie.

Wat doet een psychotherapeut?
Een psychotherapeut geeft psychotherapeutische hulp bij psychisch lijden: hij/zij helpt bij het verwerken en bewerken van nare en pijnlijke ervaringen of helpt dingen anders te zien, beoordelen of ervaren, met het doel uw niveau van functioneren te verbeteren. Zie voor meer informatie de folder ‘Psychotherapie’ van de NVP (ook op www.psychotherapie.nl).

Hoe wordt psychotherapie vergoed in de vrijgevestigde praktijk? De overheid heeft een regeling getroffen waardoor psychotherapie door een vrijgevestigd psychotherapeut vergoed kan worden. Binnen deze regeling wordt de psychotherapie vergoed uit de AWBZ voor maximaal 25 zittingen voor volwassenen met een mogelijkheid tot verlenging naar 50 sessies bij de diagnose persoonlijkheidsstoornis (een zitting duurt drie kwartier bij individuele psychotherapie, anderhalf uur bij partnerrelatietherapie en 2 uur per zitting bij gezins- en groepspsychotherapie). Kinderen tot 18 jaar krijgen maximaal 50 zittingen vergoed. U betaalt alleen een eigen bijdrage van 15,00 euro per zitting. Sommige ziektekostenverzekeraars vergoeden deze eigen bijdrage vanuit de aanvullende polis.

Niet alle vrijgevestigde psychotherapeuten nemen aan deze regeling deel of slechts voor een beperkt aantal uren op jaarbasis. Dit zegt overigens niets over de kwaliteit van de psychotherapeuten die niet aan de regeling deelnemen. Alle leden van de NVVP voldoen aan dezelfde kwaliteitsnormen. Wanneer u buiten de vergoedingsregeling om in psychotherapie gaat, zult u de kosten in veel gevallen zelf moeten betalen. In enkele gevallen vergoedt uw (particuliere) ziektekostenverzekering de kosten of is uw werkgever bereid deze te dragen.

Betalingsvoorwaarden
De NVVP heeft betalingsvoorwaarden voor vrijgevestigde psychotherapeuten opgesteld. Elke bij de NVVP aangesloten psychotherapeut kan gebruik maken van deze voorwaarden. Hij/zij kan echter ook zelf opgestelde betalingsvoorwaarden hanteren. Vraagt u hiernaar wanneer u in behandeling komt.

Rechten en plichten van de psychotherapeut en de cliënt De psychotherapeut is verplicht zich bij de uitoefening van zijn beroep te houden aan bepaalde regels. Deze staan in de Beroepscode voor Psychotherapeuten. De Beroepscode is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP). Verder heeft de overheid een aantal wetten tot stand gebracht, zoals de Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg), de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst) en de WKCZ (Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector). In deze wetten zijn de rechten en plichten van hulpverleners en cliënten vastgelegd.

De belangrijkste punten worden hieronder toegelicht:

De behandelrelatie: In de beroepscode staat dat de psychotherapeut verplicht is zijn werk zorgvuldig te doen en u met respect te behandelen. De psychotherapeut mag geen misbruik maken van zijn positie. De beroepscode gaat uit van een strikt beroepsmatig contact. Dat betekent bijvoorbeeld dat een seksueel contact tussen psychotherapeut en cliënt niet is toegestaan. Evenmin mag de psychotherapeut cadeaus aannemen die een klein bedrag te boven gaan.

Zolang de behandeling plaatsvindt, mag de psychotherapeut geen overeenkomst met u afsluiten waarvan hij/zij voordeel zou kunnen hebben.

Geheimhouding van uw gegevens: De psychotherapeut heeft een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Hij/zij kan dus alleen met uw schriftelijke toestemming gegevens over u verstrekken aan bijvoorbeeld een verzekeringsmaatschappij, een keuringsarts of Arbodienst. De psychotherapeut mag alleen in noodsituaties zijn geheimhoudingsplicht doorbreken, bijvoorbeeld als mensen in gevaar zouden komen. De psychotherapeut heeft geen toestemming van u nodig wanneer hij/zij over uw behandeling overleg wil plegen met collega’s. Deze collega’s hebben overigens ook een geheimhoudingsplicht.

In het kader van de AWBZ is de psychotherapeut verplicht declaratiegegevens te leveren aan het zorgkantoor, al dan niet via het Centraal Administratiekantoor Vrijgevestigde Psychotherapeuten (CAVP).

Recht op informatie: De psychotherapeut is verplicht u te informeren over wat hij denkt dat er met u aan de hand is. Hij/zij moet met u overleg plegen over het doel van de behandeling en de manier waarop dat doel bereikt kan worden.

De psychotherapeut zal u ook vertellen hoelang de behandeling mogelijk gaat duren. Op grond van deze informatie geeft u toestemming voor de behandeling. De psychotherapeut zal ook het verdere verloop van de behandeling met u blijven bespreken. De psychotherapeut mag u alleen informatie onthouden, wanneer u daarvan ernstig nadeel zou ondervinden. Hij/zij moet daarvoor wel eerst overleg plegen met een collega.

Uw dossier: De psychotherapeut bewaart uw gegevens in een dossier. Dat zijn brieven van u en over u, alsook aantekeningen over de voortgang van de therapie. De psychotherapeut moet het dossier en het gegevensbestand zó inrichten dat geheimhouding van de inhoud en bescherming van de persoonlijke levenssfeer verzekerd zijn. U mag uw dossier inzien en fotokopieën maken. U heeft geen recht op informatie die vertrouwelijk is gegeven door anderen die, met uw toestemming, bij de behandeling zijn betrokken. Evenmin heeft u recht op inzage in de persoonlijke werkaantekeningen van de psychotherapeut. U mag wel iets aan uw dossier toevoegen maar er niets uithalen. Zo mag u bijvoorbeeld op- of aanmerkingen over de therapie toevoegen of kritiek over de manier waarop uw situatie is weergegeven door de therapeut.

U heeft het recht uw dossier te laten vernietigen. U moet dat schriftelijk aanvragen. Wanneer het gaat om psychotherapie van kinderen of om gezinstherapie, dan hebben ouders niet zonder meer het recht om het dossier van hun kinderen in te zien.

Hoe handelt u wanneer u klachten heeft? Als u klachten heeft over uw psychotherapeut of de behandeling, dan kunt u die in eerste instantie het beste met uw psychotherapeut zelf bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Wanneer het niet lukt om de gerezen problemen rechtstreeks met uw psychotherapeut op te lossen, dan kunt u gebruik maken van de volgende mogelijkheden: U kunt contact opnemen met de RVVP (Regionale Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten) in uw regio, die onder meer als taak heeft in deze kwesties te bemiddelen. Bij de NVVP kunt u de namen opvragen van de regionale bemiddelaars. Is uw klacht zo ernstig dat bemiddeling geen oplossing biedt, dan kunt u de Klachtencommissie van de NVVP benaderen. Deze bestaat uit een externe, onafhankelijke voorzitter, een vertegenwoordiger van de Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie en een lid van de NVVP.

De klacht wordt dan – tegen de achtergrond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector van 1995 – getoetst aan de gedragscode voor psychotherapeuten van de NVP. Vanaf 1 april 1998 vallen psychotherapeuten ook onder het Tuchtrecht op grond van de Wet BIG van 1993. Op grond van deze wet kunt u uw klacht ook indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

Adressen:
Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten (NVVP) Maliebaan 50b 3581 CS Utrecht telefoon 030 2364338 fax 030 2364329 e-mail [email protected]

website www.nvvp.nl

Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) Maliebaan 50b 3581 CS Utrecht telefoon 030 2510161

website www.psychotherapie.nl

Klachtencommissie NVVP t.a.v. mr M.J.J. de Ridder, ambtelijk secretaris Postbus 13086

3507 LB Utrecht

Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Postbus 20302 2500 EH Den Haag telefoon 070 3154120

www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl

Regionale Tuchtcolleges:
Regionaal Tuchtcollege Groningen (Groningen, Friesland, Drenthe) Oude Ebbingestraat 91 9712 HG Groningen

telefoon 050 3140640

Regionaal Tuchtcollege Zwolle (Overijssel, Gelderland, Flevoland) Postbus 10067 8000 GB Zwolle telefoon

038 4289411

Regionaal Tuchtcollege Amsterdam (Noord-Holland, Utrecht) Postbus 84500 1080 BN Amsterdam

telefoon 020 5412776

Regionaal Tuchtcollege Den Haag (Zuid-Holland, Zeeland) Postbus 97831 2509 CE Den Haag

telefoon 070 3500973

Regionaal Tuchtcollege Eindhoven (Noord-Brabant, Limburg) Postbus 61 5600 AB Eindhoven

telefoon 040 2328599

versie 15 oktober 2004