foldervoorverwijzers

0

Waarom deze brochure?
Deze brochure is bedoeld voor verwijzers van cliënten naar vrijgevestigde psychotherapeuten. Er wordt informatie gegeven over de organisatie van de NVVP en de regelingen binnen de vrijgevestigde praktijk.

Wat is de NVVP?
De NVVP is de Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten welke optreedt als belangenbehartiger van de bijna 1000 leden. Aan welke eisen voldoet de vrijgevestigde psychotherapeut? De psychotherapeuten die lid zijn van de NVVP zijn als zodanig opgenomen in het BIG-register en voldoen daarmee aan de eisen die de overheid stelt aan opleiding en beroepsuitoefening. De psychotherapeut heeft na zijn universitaire of vergelijkbare opleiding de erkende postdoctorale opleiding psychotherapie gevolgd, die minstens vier jaar duurt en bestaat uit theorie, praktijk en supervisie.

Wat doet de vrijgevestigde psychotherapeut?
Tot het deskundigheidsgebied van de psychotherapeut wordt gerekend het onderzoeken en behandelen van personen met psychische stoornissen of klachten op het gebied van stemming, gedrag en /of houding, met het doel deze stoornissen of klachten te doen verdwijnen of verminderen. De momenteel gehanteerde en erkende psychotherapeutische methoden zijn: gedragstherapie, psychoanalyse, psychoanalytische psychotherapie, cliëntgerichte psychotherapie, relatie- en gezinstherapie, groepstherapie en kinder- en jeugdpsychotherapie, en zijn gericht op:

– de relatie tussen psychotherapeut en cliënt;
– gedragsverandering die leidt tot klachtreductie;
– contact van de cliënt met eigen gevoelens en betekenisverlening;
– het beïnvloeden van de positie van de patiënt in zijn sociale omgeving waarbinnen de stoornis of klacht is ontstaan of in stand blijft.

De organisatie van de NVVP
De NVVP is onderverdeeld in 10 Regionale Verenigingen van Vrijgevestigde Psychotherapeuten (RVVP’s), die onder meer tot taak hebben als bemiddelaar op te treden in geval van klachten van de cliënt in relatie tot een psychotherapeut in de betreffende regio.

Hoe wordt psychotherapie vergoed in de vrijgevestigde praktijk? Binnen de AWBZ-regeling wordt psychotherapie vergoed voor maximaal 25 zittingen voor volwassenen en maximaal 50 zittingen voor kinderen tot hun 18e verjaardag. Voor cliënten met de diagnose persoonlijkheidsstoornis kan een verlenging worden aangevraagd naar maximaal 50 sessies. De cliënt betaalt alleen een eigen bijdrage van E 15,00 per zitting.

Voor partnerrelatietherapie is een bijdrage verschuldigd van E 7,50 per zitting. Enkele ziektekostenverzekeraars vergoeden deze eigen bijdrage en ook de Sociale Dienst biedt in een enkel geval deze mogelijkheid. Niet alle vrijgevestigde psychotherapeuten nemen deel aan de AWBZ-regeling. Wanneer de cliënt buiten de vergoedingsregeling om in psychotherapie gaat, zal hij de kosten in veel gevallen zelf moeten betalen. Een enkele ziektekostenverzekeraar vergoedt vanuit het aanvullende pakket (een deel van) de kosten van de behandeling.

Uitvoering en kwaliteitsbewaking
Indicaties voor psychotherapie in het kader van de AWBZ worden getoetst door regionale toetsingscommissies van ervaren psychotherapeuten. Psychiatrische deskundigheid is in deze teams vertegenwoordigd.

Website
Om de zorg binnen de vrijgevestigde praktijk zo toegankelijk mogelijk te maken voor verwijzers en cliënten heeft de NVVP een website op internet onder de naam www.nvvp.nl
De website biedt informatie over vrijgevestigde psychotherapeuten waaronder de wachttijden, over vergoedingsregelingen, klachtenregeling en beroepscode.

Beroepscode en wettelijke bepalingen
De vrijgevestigde psychotherapeuten zijn bij hun beroepsuitoefening gehouden aan de beroepscode zoals die door de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie is opgesteld, de regelgeving volgens de WGBO en de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector. In dit kader kent de NVVP een klachtencommissie. Psychotherapeuten vallen sinds de inwerkingtreding van de Wet BIG tevens onder het tuchtrecht.

Overige folders verkrijgbaar bij de NVVP: ‘Informatie over de Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten’ en ‘Informatie voor cliënten van vrijgevestigde psychotherapeuten’.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten (NVVP) Maliebaan 50b 3581 CS Utrecht tel 030 2364338 fax 030 2364329 e-mail [email protected]

website www.nvvp.nl

Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) Maliebaan 50b 3581 CS Utrecht tel 030 2510161 e-mail [email protected]

website www.psychotherapie.nl

Klachtencommissie NVVP Postadres: Mr M.J.J. de Ridder, ambtelijk secretaris Postbus 13086

3507 LB Utrecht

Versie 15 oktober 2004