Vrijstellingsbesluit Wet Bescherming Persoonsgegevens

0

Besluit van 7 mei 2001, houdende aanwijzing van verwerkingen van persoonsgegevens die zijn vrijgesteld van de melding bedoeld in artikel 27 van de Wet bescherming persoonsgegevens (Vrijstellingsbesluit Wbp)
(Vrijstellingsbesluit Wbp [Versie geldig vanaf: 01-09-2001])

Artikel 16. Individuele gezondheidszorg

 1. Artikel 27 van de wet is niet van toepassing op verwerkingen van beoefenaren van individuele beroepen in de gezondheidszorg, als bedoeld in de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, betreffende hun patiënten, voor zover deze verwerkingen voldoen aan de in dit artikel vermelde eisen.
 2. De verwerking geschiedt slechts voor:
  1. het uitoefenen van het beroep in de individuele gezondheidszorg;
  2. het berekenen, vastleggen en innen van de vergoeding voor de behandeling, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen;
  3. het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole;
  4. het verrichten van wetenschappelijk of statistisch onderzoek.
 3. Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:
  1. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, alsmede bank- en girorekeningnummer van de betrokken patiënt;
  2. een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder a;
  3. gegevens als bedoeld onder a, van de ouders, voogden of verzorgers van minderjarige patiënten;
  4. gegevens als bedoeld onder a, van de gezins- of familieleden van de patiënt alsmede anderen die over het welzijn en de gezondheid van de patiënt worden ingelicht;
  5. gegevens betreffende de gezondheidstoestand van de patiënt en, ingeval van erfelijke aandoeningen, diens gezins- en familieleden;
  6. andere bijzondere gegevens, als bedoeld in artikel 16 van de wet, met het oog op de goede behandeling of verzorging van de patiënt;
  7. gegevens betreffende de gevolgde en te volgen behandeling van de patiënt alsmede de verstrekte medicamenten of voorzieningen;
  8. gegevens betreffende het berekenen, vastleggen en innen van de vergoeding;
  9. gegevens betreffende de verzekering van de patiënt;
  10. andere gegevens noodzakelijk met het oog op de uitoefening van het beroep.
 4. De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan:
  1. degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de behandeling van de patiënt alsmede degenen die optreden als vervanger van de voor de verwerking verantwoordelijke, voor zover de verstrekking noodzakelijk is voor de door hen in dat kader te verrichten werkzaamheden;
  2. onderzoekers, als bedoeld in artikel 7:458 van het Burgerlijk Wetboek;
  3. zorgverzekeraars voor zover noodzakelijk met het oog op de verplichtingen uit de verzekeringsovereenkomst;
  4. derden die zijn belast met het innen van vorderingen, voor zover de verstrekking daarvoor noodzakelijk is en geen medische gegevens betreft;
  5. anderen, in de gevallen bedoeld in artikel 8, onder a, c en d.
 5. De persoonsgegevens worden verwijderd nadat de wettelijke bewaartermijn is verstreken en bij het ontbreken daarvan uiterlijk vijf jaar na beëindiging van de behandeling.

Informatie gehaald van de website van het College Bescherming Persoonsgegevens (www.cbpweb.nl)