Vergoedingen

0

AWBZ-regeling
Sinds 1 januari 2004 is de psychotherapie rechtstreeks ondergebracht in het Besluit Zorgaanspraken AWBZ van waaruit psychotherapie door een vrijgevestigd psychotherapeut en een psychiater vergoed kan worden voor maximaal 30 sessies. Met ingang van 1 oktober 2004 is het aantal sessies beperkt tot 25 sessies. Voor kinderen en voor clienten met de diagnose persoonlijkheidsstoornis is een maximum bepaald van 50 sessies. Na het bereiken van dit maximum, kan na verloop van een jaar opnieuw AWBZ-vergoeding worden aangevraagd. Cliënten die reeds vóór 15 oktober 2004 in behandeling waren blijven het recht op 30 sessies behouden, met een verlengingsmogelijkheid naar 50 sessies in geval van een persoonlijkheidsstoornis, tenzij eerder het maximum van 50 is bereikt met sessies in het jaar 2003. Een zitting duurt drie kwartier bij individuele psychotherapie, anderhalf uur bij partnerrelatietherapie en 2 uur per zitting bij gezins- en groepspsychotherapie. U betaalt alleen een eigen bijdrage (zie onderstaande regeling). Sommige ziektekostenverzekeraars vergoeden deze eigen bijdrage vanuit de aanvullende polis.

Als u in behandeling wilt bij een psychotherapeut die vergoed wordt vanuit de AWBZ, hebt u een verwijskaart nodig van uw huisarts of daartoe bevoegd bedrijfsarts. Onder het kopje ‘zoek psychotherapeut’ op deze website kunt u zien welke psychotherapeuten deelnemen aan de AWBZ-regeling.

Als u op zoek gaat naar een psychotherapeut met een AWBZ-contract is het raadzaam direct al bij het telefonische contact te vragen naar de mogelijkheden.

Als u bij een therapeut in aanmerking komt voor een AWBZ-vergoeding, dan worden alle sessies vergoed, ook de intakegesprekken en ook als er een wachttijd zit tussen het eerste intakegesprek en de vervolggesprekken. U betaalt per keer slechts de eigen bijdrage.

De wetstekst:
Artikel 8
Besluit Zorgaanspraken AWBZ – Functie Behandeling

1. Behandeling omvat behandeling van medisch-specialistische, gedragswetenschappelijke of specialistisch-paramedische aard gericht op herstel of voorkoming van verergering van een somatische, psychogeriatrische of psychiatrische aandoening, een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap, te verlenen door een instelling, door een psychiater of zenuwarts of door een psychotherapeut.

2. Bij psychotherapeutische behandeling die niet gepaard gaat met verblijf in een instelling, bestaat aanspraak op ten hoogste vijfentwintig zittingen dan wel, indien sprake is van persoonlijkheidsstoornissen, vijftig zittingen.

3. In afwijking van het tweede lid heeft de verzekerde tot achttien jaar aanspraak op ten hoogste vijftig zittingen.

4. In afwijking van het tweede lid en derde lid geldt voor psychotherapeutische behandeling geen beperking van het aantal zittingen, indien sprake is van een psychoanalytische behandeling te verlenen door een instelling.

5. Een zitting als bedoeld in het tweede lid duurt vijfenveertig minuten bij individuele psychotherapie, negentig minuten bij partnerrelatie-psychotherapie en honderdtwintig minuten bij gezins- en groepspsychotherapie.

6. Op de behandeling, bedoeld in het tweede lid, bestaat geen aanspraak indien na beëindiging van een voorafgaande psychotherapeutische behandeling in verband met het bereiken van de vijfentwintig zittingen, nog geen jaar is verstreken.

Eigen-bijdrageregeling vrijgevestigde psychotherapeuten

Individuele psychotherapie (45 minuten): 1 x eigen bijdrage van € 15,00. Partnerrelatietherapie (90 minuten): 1 x eigen bijdrage van € 15,00. Gezinstherapie (120 minuten): 1 x eigen bijdrage van € 15,00. Groepstherapie (120 minuten): de eigen bijdrage van het aantal deelnemers. De eigen bijdrage bedraagt maximaal € 675 per jaar (= 45 sessies).

Wanneer u buiten de AWBZ om in psychotherapie gaat, zult u de kosten in veel gevallen zelf moeten betalen. In enkele gevallen vergoedt uw (particuliere) ziektekostenverzekering de kosten of is uw werkgever bereid deze te dragen.

Zie de lijst met verzekeraars.