Arbosite FNV Bondgenoten

0

Ja, die zijn er. Eind december heeft de minister het besluit hierover naar de tweede kamer gestuurd. De teksten, alsmede de begeleidende brief van de minister zijn ook vanaf deze site te downloaden. Het Besluit uitzonderingen rookvrije werkplek is ingegaan op 1 januari 2004.

Artikel 11a lid 1 van de Tabakswet zegt:
“Werkgevers zijn verplicht zodanige maatregelen te treffen dat werknemers in staat worden gesteld hun werkzaamheden te verrichten zonder daarbij hinder of overlast van roken door anderen te ondervinden.”

De verplichting, bedoeld in artikel 11a, eerste lid, van de Tabakswet, geldt echter niet in de volgende situaties:

 1. in voor publiek bestemde delen van horeca-inrichtingen die geen deel uitmaken van gebouwen of inrichtingen die onder de werkingssfeer van het Besluit beperking verkoop en gebruik
  tabaksproducten vallen
 2. in voor publiek bestemde horecadelen van inrichtingen voor podiumkunsten die niet onder de werkingssfeer van het Besluit beperking verkoop en gebruik tabaksproducten vallen
 3. in voor publiek bestemde delen van speelautomatenhallen
 4. in voor publiek bestemde delen van tabaksspeciaalzaken
 5. in middelen van personenvervoer waarvan de exploitatie berust bij een internationaal samenwerkingsverband of een buitenlandse vervoerder én die enkel worden ingezet voor
  landgrensoverschrijdend personenvervoer
 6. in ruimten ten aanzien waarvan de werkgever geen zeggenschap over de gebruiksregels kan doen gelden
 7. in als privé aan te merken en als zodanig aangewezen ruimten
 8. in afgesloten, speciaal voor het roken van tabaksproducten aangewezen ruimten
 9. in de open lucht

Vooledige tekst Besluit uitzonderingen rookvrije werkplek (pdf-dokument 84kB), inclusief de toelichting van de minister.
De aanbiedingsbrief van de minister, met commentaar op diverse moties