Veelgestelde vragen: openheid naar de bedrijfsarts

0
 

Laatste update 11 september 2003

Een werknemer met een tijdelijk contract is al een paar keer ziek geweest. Hij verwacht bij een volgende ziekmelding een oproep van de bedrijfsarts. Gezien de aard van zijn ziekte zal hij de komende tijd vaker moeten verzuimen. Liever vertelt hij de bedrijfsarts niets over zijn ziekte want wellicht wordt zijn contract dan niet meer verlengd. Is hij verplicht om de bedrijfsarts te vertellen hoe het precies zit?

In principe is het niet verstandig om informatie over de ziekte achter te houden of om niet mee te werken aan een onderzoek van de bedrijfsarts. Wanneer dat achterhouden van informatie bekend wordt, kunt u verlenging van een contract waarschijnlijk vergeten. Het kan zelfs tot voortijdige contractopzegging leiden.
Bij ziekte zal de bedrijfsarts in staat moeten worden gesteld om te beoordelen of u arbeidsgeschikt of -ongeschikt bent. Ook moet hij kunnen beoordelen wat er eventueel voor aanpassingen op de werkplek nodig zijn. De arts heeft met andere woorden informatie nodig over uw gezondheid. De bedrijfsarts bepaalt aan de hand van die gegevens of u wel of niet ziek (arbeidsongeschikt) bent

De bedrijfsarts mag overigens nooit medische gegevens aan de werkgever verstrekken zonder schriftelijke goedkeuring van de werknemer.
Ons advies is daarom om de bedrijfsarts wel te vertellen dat er redenen zijn waarom u niet makkelijk met uw klachten voor de dag komt. En maak met hem of haar heldere afspraken over de manier waarop de bedrijfsarts met de informatie omgaat.

Met ingang van 1 april 2002 is de Wet Verbeterde Poortwachter in werking getreden. Door deze wet krijgen werkgever en werknemer te maken met strengere regels bij ziekte en/of arbeidsongeschiktheid. Het komt er in het kort op neer dat werkgever en werknemer zich samen moeten inspannen zodat de werknemer aan het werk kan blijven.

In het kader van deze nieuwe wetgeving is het dan ook van groot belang dat u goed vastlegt welke activiteiten u allemaal onderneemt om snel u werk te hervatten bijv. bezoeken aan bedrijfsarts, huisarts en andere (para)medici, medicijn gebruik, correspondentie tussen u en de uw werkgever/arbo-dienst, etc.
Het FNV heeft hiervoor een logboekje ” Wie schrijft die blijft” ontwikkeld waarin u per week aan kunt geven welke activiteiten u heeft ondernomen.

Meer informatie over het wel of niet verstrekken van privacygevoelige informatie staat in een factsheet van het College Bescherming Persoonsgegevens (pdf-dokument, 110kB)