Arbosite FNV Bondgenoten.

0

Wat is het BOP?

Het BOP VGWM van FNV Bondgenoten is door de Bondsraad van de vakbond ingesteld als adviesorgaan van de Bondsraad en het Hoofdbestuur. Een adviesorgaan met als taak het Hoofdbestuur en de Bondsraad te adviseren betreffende knelpunten, ontwikkelingen en bondsbeleid op de gebieden van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu. Het BOP treedt op als klankbord voor het adviesteam arbo en sociale zekerheid van de bond.

Samen met dit team neemt het BOP initiatieven ter voorbereiding van nieuw beleid en de uitvoering daarvan.

Het BOP voert onder andere de volgende taken uit:

  • Toetsen, adviseren en helpen formuleren van het VGWM-beleid van de bond
  • Adviseren aan het Hoofdbestuur, Bondsraad en de adviesgroep VGWM over inhoudelijke VGWM thema’s, evenals over de bondsactiviteiten op dit gebied
  • Signalen in het land opvangen, verzamelen en doorspelen
  • Initiatief nemen en mede-uitvoeren (landelijke) VGWM vakbondsactiviteiten.

Het BOP kan overgaan tot het instellen van werkgroepen waaraan ook niet-leden van het BOP kunnen deelnemen.

Wie zitten er in het BOP?

Het BOP is een landelijk platform van deskundige kaderleden.
Deskundigheid die zich zowel uit in het aanwezig zijn van kennis, ervaring en kundigheden op genoemde gebieden, als in de toepassing daarvan binnen de organen van onze bond.

Bij de samenstelling van het BOP wordt gestreefd naar een evenwichtige vertegenwoordiging van alle bedrijfssectoren en regio’s. Het BOP beschouwt 50 leden als maximale werkbare omvang.

Het BOP bestaat uit leden die enerzijds in staat zijn beleidsmatig mee te denken en mee te praten, anderzijds hun voeten stevig in de VGWM-praktijk van eigen bedrijf en bedrijfsgroepen hebben. Het BOP zal daar waar mogelijk ook zijn samengesteld uit leden die actief zijn in VGWM platforms van de eigen regio of bedrijfskadergroep.

Wat doe je als lid van het BOP?

Een BOP-lid neemt deel aan de vergaderingen van het BOP (4 x per jaar). Hij of zij levert een bijdrage aan de te geven adviezen vanuit zijn of haar specifieke kennis en ten aanzien van draagvlak, haalbaarheid en toepasbaarheid. Het BOP-lid is bereid zich inhoudelijk voor te bereiden op de vergaderingen van het BOP en BOP-werkgroepen. Hij of zij is in staat om gedetailleerde en of individuele problemen te veralgemeniseren opdat beleid geïnitieerd kan worden. Het BOP-lid neemt initiatieven om het VGW&M-werk van FNV Bondgenoten in de bedrijfsafdelingen en bedrijfsgroepen centraal te stellen en te versterken.

Van BOP-leden mag verwacht worden dat zij meer doen dan uitsluitend het bijwonen van de vergaderingen van het BOP. Te denken valt dat aan het deelnemen aan één van de BOP-werkgroepen, actieve betrokkenheid bij VGWM-activiteiten van de eigen bedrijfsgroep of regio.

Waarmee houdt het BOP zich zoal bezig?

· Het jaarlijks bespreken en adviseren aan het Hoofdbestuur en Bondsraad van het VGWM werkplan; · Het bespreken en adviseren van VGWM beleidsnotities aan het Hoofdbestuur en Bondsraad; · Het bespreken en adviseren van Bedrijfsgroep overstijgende VGWM activiteiten aan het Hoofdbestuur en de Bondsraad;

· Geïnformeerd worden over nieuwe en te wijzigen wet en regelgeving op het gebied van Arbeidsomstandigheden en Milieu;

Bestuurders en adviseurs van de FNV en FNV Bondgenoten die zitting hebben in allerlei overlegcolleges houden het BOP op de hoogte van de voor het BOP van belang zijnde onderwerpen.

Activiteiten BOP in 2001, 2002 en 2003

In 2001 zijn vijf bijeenkomsten van het BOP gehouden. Daar zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest:

· Rijbewijs vorkheftrucks · FNV-onderzoek OR’en en werkdruk · Voortgang “bij de tijd” campagneweek FNV Bondgenoten · Opzet brochure “veiligheidsbeleid in het bedrijf” · Discussie biotechnologie · Brief aan hoofdbestuur in het kader van MLTP · Roken op het werk · Jaarplan 2002 · Tillen, de NIOSH norm en de Arbeidsinspectie · Donner en Arbo · Voortgang kaderdag 2001 · Rapportage van de commissie psychische arbeidsongeschiktheid · Evaluatie leergang VGWM · Branchegerichte aansturing Arbo-dienstverlening · Brief over oppervlakte callcenter

· Meldweek voor het spoor

In 2002 zijn 4 bijeenkomsten van het BOP gehouden. Daar zijn deze onderwerpen aan de orde geweest: · Sociale veiligheid: * Veiligheidsbeleid in ondernemingen; * Campagne Onveiligheid spoort niet; * Discussie over het beleid van FNV; · Opleiding VGWM voor (kader)leden; · Vakbondsbeleid rond de WAO, WAO preventieplan; · Arboconvenanten en medezeggenschap; · Werken in koel en vriesruimten; · Werkplan VGWM 2003; · Arbeidsomstandigheden in het MKB;

· Arbeidsinspectie en illegaal werken.

In 2003 zijn er eveneens 4 bijeenkomsten geweest met daarin de volgende onderwerpen: · Resultaten FNV meldweek Poortwachter; · Openbaarheid instroomcijfers WAO; · Arbobeleid in het kaderblad; · SER advies Arbodienstverlening; · Coördinatie Arboconvenanten; · Bestrijdingsmiddelen in de agrarische sectoren; · Europese week gevaarlijke stoffen;

· Werkplan 2004.

In de vergaderingen wordt steeds gerapporteerd door: · De werkgroep Wit Rusland; · De werkgroep Stof; · De SER Cie MAC waarden; · De werkgroep VGW opleiding.

· De werkgroep Jaarboek Arbeidsomstandigheden is niet bij elkaar geweest. Er is een voorstel gedaan om de werkgroepen VGWM opleidingen en Jaarboek Arbeidsomstandigheden te integreren. Hierover is nog geen definitief besluit genomen.

Opgemerkt wordt dat het onderwerp milieu niet aan de orde is geweest in de bijeenkomsten van het BOP. Weliswaar moet worden opgemerkt dat in 2002 het BOP Duurzaamheid nog werkzaam was. In 2003 was dat al niet meer het geval en zijn een gedeelte van de taken door het BOP VGWM overgenomen.

Officiële (schriftelijke) advisering aan het Hoofdbestuur en de Bondsraad over VGWM zaken heeft niet plaats gevonden in de afgelopen twee jaar.

Profiel van het BOP lid:

Taken: · Vragen van collega’s in je eigen bedrijf beantwoorden of doorverwijzen; · Meedoen aan VGWM activiteiten van de Bedrijf Afdeling of Bedrijf Groep Afdeling; · Zitting nemen in VGWM commissie van de OR in je bedrijf; · Af en toe contact hebben met de bondsbestuurder t.a.v. VGWM; · Opzetten van en/of trekken van VGWM activiteiten van de BA of BGA; · Adviseren van VGWM kaderleden (basis niveau);

· Deelnemen aan specialisten platform BOP VGWM.

Vaardigheden: · Contact hebben met je achterban in je eigen bedrijf en open kunnen staan voor de meningen van anderen; · Mensen goed te woord kunnen staan; · Vragen vlot en klantvriendelijk kunnen afhandelen; · Kennis van de branche en je bedrijf hebben; · In grote lijnen de regelgeving rond arbo weten; · Lastige situaties kunnen analyseren en advies over geven; · Kennis hebben van de regelgeving rond arbo en vooral t.a.v. de gevolgde thema’s; · Kunnen organiseren en enthousiasmeren; · Kennis hebben van VGWM problemen in andere bedrijven en bedrijfstakken; · Grote lijnen in de gaten houden; · Politieke analyses kunnen maken;

· Compromissen kunnen sluiten.

Van BOP-leden wordt verwacht dat ze de navolgende opleidingen hebben gevolgd dan wel nog zullen volgen: · Basiscursus VGW (VGW kaderlid); · Minimaal 8 vervolg modules (VGW specialist);

· Aantekening BOP VGWM (VGW specialist met aantekening).

Je zegt toe: · Deelname basiscursus VGW; · Tijdens je werk bereikbaar te zijn voor je collega’s; · Ontwikkelingen in je bedrijf en branche te volgen; · (studie)Bijenkomsten van de bond op VGWM-gebied bijwonen; · D tijd aan de functie te besteden die nodig is; in dit geval 4tot 6uur per week; · Buiten je werk beschikbaar zijn voor VGWM kaderleden van de bond; · VGWM activiteiten op te zetten in je bedrijf (via OR en/of BA/BGA); · Inwerkprogramma volgen over de werkwijze en inhoudelijke stand van zaken in het BOP VGWM;

· Actieve deelname aan het specialisten platform BOP VGWM.

Wat de bond je biedt: · Scholing en training die bij de taken horen, o.a. (studie)bijeenkomsten t.a.v. VGWM; · Up-to-date materiaal over VGWM o.a. toegespitst op de gevolgde thema’s; · Advies en begeleiding door ervaren kaderleden en/of bestuurders; · Inhoudelijke ondersteuning door adviseurs van het hoofdkantoor; · Vergoeding van onkosten volgens een vaste regeling; · Inwerkprogramma over werkwijze en inhoudelijke stand van zaken in het BOP VGWM;

· Een ervaren kaderlid als mentor bij deelname in het platform.