Zwangerschap van a tot z: o en p

0

laatste update:9 januari 2006

Ontslag

Krijgen

Tijdens je zwangerschap mag je niet worden ontslagen, ook niet in de eerste zestien weken na de bevalling. Alleen in uitzonderlijke situaties mag daarvan worden afgeweken, bijvoorbeeld bij ontslag op staande voet. Het verbod is wel van kracht bij ontslagen als gevolg van reorganisatie of economische noodzaak. Een andere uitzondering is een faillissement. Dan komt de ontslagbescherming automatisch te vervallen.

Nemen

Je kunt altijd zelf ontslag nemen. Maar als je wel in aanmerking wilt komen voor de uitkering in het kader van zwangerschaps- en bevallingsverlof, dan moet je ervoor zorgen dat dat minder dan tien weken voor de uitgerekende bevallingsdatum ingaat. Reken dus goed uit wanneer je je ontslag wilt laten ingaan en denk aan je opzeggingstermijn. Meld je ontslag zo snel mogelijk bij het UWV en informeer naar de voorwaarden.

Zie ook: Tijdelijk contract

pijltop-2165351

Terug naar de inhoudsopgave van a tot z

Ouderschapsverlof

Als ouders heb je allebei recht op ouderschapsverlof, als je:

  • minstens 1 jaar in dienst bent bij de werkgever;
  • een familierechtelijke betrekking hebt tot het kind óf;
  • een blijvende verzorgende rol hebt en op hetzelfde adres woont als het kind.

Voor elk kind tot acht jaar kan je één keer ouderschapsverlof opnemen. Controleer wel even de afspraak in de CAO waar jij onder valt, het kan zijn dat er is afgesproken dat de leeftijd van het kind anders is, bijvoorbeeld opname voor ieder kind tot 4 jaar (in plaats van 8 jaar).

Voor meerlingen is er voor ieder kind apart recht op ouderschapsverlof

Het verlof bedraagt dertien maal de wekelijkse arbeidsduur. Er bestaat een recht het verlof gedurende een half jaar op te nemen; dat komt dus neer op een half jaar werken op basis van 50%. Dit is de standaardinvulling. Die mag door de werkgever niet geweigerd worden. Het is ook mogelijk het verlof uit te smeren over een langere periode of in te dikken tot een kortere periode. De werkgever heeft in dit geval wel de mogelijkheid, op grond van zwaarwe­gende bezwaren, hier niet mee in te stemmen.

  • Inkomen tijdens ouderschapsverlof

Wettelijk is het niet geregeld dat ouderschapsverlof betaald is. Wél kan er een afspraak in de CAO staan waarin geregeld is dat je recht hebt op een gedeeltelijke betaling van het verlof. Of dit is in het personeelsreglement geregeld. Kijk het in ieder geval goed na. Met geld uit de levensloopregeling (als je daaraan hebt deelgenomen) kan je zorgen voor een aanvulling op je inkomen.

  • Het aanvragen van ouderschapsverlof

Als werknemer vraag je schriftelijk aan om gebruik te maken van ouderschapsverlof. Deze aanvraag doe je minstens twee maanden voor de ingangsdatum. Daarnaast geef je aan wat de periode van verlof zal zijn, het aantal uren per week, de gewenste spreiding van de verlofuren over de week. Veel aanstaande moeders nemen aansluitend aan hun zwangerschaps- en bevallingsverlof het ouderschapsverlof op. Het is raadzaam om bij het vermelden van de startdatum van het verlof aan te geven dat het aansluitend aan het zwangerschapsverlof opgenomen zal worden. Een specifieke datum noemen in de aanvraag is niet raadzaam, omdat je nog niet weet op welke datum je kind geboren wordt. Je kunt dan ook niet met zekerheid aangeven wat de laatste dag van het zwangerschapsverlof zal zijn. En er is nog het risico dat je ziek wordt waardoor je niet aan de slag kunt.

  • Ouderschapsverlof en je dienstverband

Bij de opname van het ouderschapsverlof blijft je dienstverband ongewijzigd. De opname van ouderschapsverlof is een tijdelijke periode van onbetaald of gedeeltelijk verlof. Daarnaast geldt dat je ziektekostenverzekering blijft zoals voor en na het ouderschapsver­lof. Mocht je onverhoopt tijdens je verlof in een uitkeringssituatie terechtkomen, dan geldt dat een eventuele WW of WAO op basis van het normale (in de arbeidsovereenkomst vastgelegde) aantal uren wordt vastgesteld.

pijltop-2165351

Terug naar de inhoudsopgave van a tot z

Partner

In de wet- en regelgeving worden op verschillende onderwerpen de rechten van de partner omschreven. Onder partner wordt verstaan: echtgenoot, echtgenote, geregistreerde partner, degene met wie de werknemer samenwoont of degene die in de hoedanigheid als vader het kind erkent.

pijltop-2165351

Terug naar de inhoudsopgave van a tot z

Pauze

Als je zwanger bent of net bevallen (max. zes maanden geleden), dan geldt dat je indien gewenst meer pauzes zou kunnen genieten dan in je dienst zijn ingeroosterd.

Je hebt minimaal recht op 45 minuten pauze per dag (als je tenminste tussen de acht en tien uur per dag werkt).

Van die pauze moet minstens een half uur aaneengesloten pauze zijn. Overigens zegt dit nog niet dat de pauze die je geniet betaald moet zijn.

Als je zwanger bent of net bevallen, heb je recht op meer pauze van minimaal vijftien minuten extra tot ten hoogste 1/8 ste van je arbeidsduur.

Dit betekent dus, als je acht uur werkt, dat je maximaal één uur extra pauze mag hebben. Overigens geldt deze extra pauze voor de werknemer niet als een verplichting, maar geldt wel voor de werkgever dat als jij verzoekt om extra pauze dat hij daarvoor de mogelijkheden moet geven.

De extra pauze(s) die je krijgt omdat je zwanger bent, moeten trouwens wel gewoon doorbetaald worden door de werkgever.

Als je een verzoek indient voor meer pauze kan de werkgever je vragen om de zwangerschapsverklaring (dat is de verklaring die je kan krijgen bij je verloskundige). Voor de werkgever geldt dat hij binnen een redelijke termijn aan je verzoek moet voldoen.

pijltop-2165351

Terug naar de inhoudsopgave van a tot z

Pesticiden/ bestrijdingsmiddelen

In de agrarische sector wordt veel gewerkt met pesticiden, ook wel bestrijdingsmiddelen genoemd. Uit onderzoek blijkt dat een aantal van deze stoffen nadelige effecten hebben op de vruchtbaarheid, de zwangerschap en het ongeboren kind.

Voorbeelden van geconstateerde invloeden: het duurt langer om zwanger te worden, een kortere zwangerschap en daarmee samenhangend: meer vroeggeboortes en een lager geboortegewicht van de kinderen. Het is zaak om gebruik te maken van de beschikbare beschermmiddelen en waar mogelijk het werken met deze stoffen te vermijden.

Zie ook: Gevaarlijke stoffen en Reprotoxische stoffen

pijltop-2165351

Terug naar de inhoudsopgave van a tot z

Ploegendienst

De zwangere werknemer (en tot zes maanden na de bevalling) heeft recht om arbeid te verrichten in een bestendig en regelmatig arbeids- en rusttijdenpatroon. Dit betekent dat indien de ploegendienst voor de zwangere werknemer te zwaar wordt, met name omdat daarin vaak ook een nachtdienst plaats heeft, zij voorlopig niet hoeft te werken in de ploegendienst.

Zie ook : Nachtdienst

pijltop-2165351

Terug naar de inhoudsopgave van a tot z