Ziek: Poortwachter van week tot week

0

Laatste update: 29 maart 2005

De ‘Wet Verbetering Poortwachter vraagt van zowel werkgever als werknemer een zéér aktieve aanpak bij ziekte. Op het niet of niet goed naleven van deze wettelijke regels zijn de overheid een reeks vervelende sancties gezet. Zowel voor werknemer als voor werkgever.

Hieronder staan van week tot week de voornaamste verplichtingen.
Het logboek ” wie schrijft die blijft’ is een handig hulpmiddel om uw inspanningen bij te houden en aan te tonen!

1e ziektedag: Ziekmelding

U bent verplicht u ziek te melden bij uw werkgever. Veel bedrijven hebben daarvoor een (schriftelijke) procedure opgesteld, waarin bijvoorbeeld staat bij wie u zich moet melden en op welke tijden u thuis moet zijn voor eventuele controles door de arbo-dienst. Geef, indien mogelijk, bij de ziekmelding aan of het gaat om een kort of langer durend verzuim.

week 1: Werkgever geeft ziekmelding door aan de arbo-dienst

Indien mogelijk geeft de werkgever in dit stadium al aan of er sprake is van langdurig verzuim.

week 2: De arbo-dienst neemt contact met u op

Afhankelijk van het contract dat uw werkgever met de arbo-dienst heeft afgesloten, heeft u in week 1 of 2 contact met iemand van de arbo-dienst. Dit kan zijn via een huisbezoek, een telefonische intake of een uitnodiging op het spreekuur bij een arbo-arts of consulent.

week 2/3: De arbo-dienst nodigt u uit om op het spreekuur te verschijnen

  • Als het ernaar uitziet dat u langer dan 2 weken ziek zult zijn, wordt u in week 2 of 3 op het spreekuur van de arbo-dienst uitgenodigd. Tijdens het spreekuur zal de arbo-dienst inventariseren welke mogelijkheden er zijn om de duur van de arbeidsongeschiktheid te verkorten.
  • U moet meewerken aan het verzoek van de arbo-arts om inlichtingen te verstrekken die nodig zijn om uw arbeidsongeschiktheid te beoordelen.
  • Contacten met de arbo-arts zijn vertrouwelijk. De arts heeft net als elke andere arts in Nederland medisch beroepsgeheim. Wel mag de arts de werkgever aangeven op welke termijn u weer aan het werk kan.

uiterlijk week 6: De arbo-dienst stelt een probleemanalyse op

De arbo-dienst stelt hierin vast wat de aard van de klachten is en welke beperkingen er zijn. Tevens is de arbo-dienst verplicht in dit plan te melden welke omstandigheden van invloed zijn op het verzuim en of er sprake is van een conflict. In de probleemanalyse wordt vastgesteld wat de verwachting is ten aanzien van herstel en werkhervatting en welke stappen concreet kunnen worden gezet.

week 8: Werkgever en werknemer stellen het Plan van Aanpak op

  • Als uit de probleemanalyse van de arbo-dienst blijkt dat er terugkeermogelijkheden voor u zijn, dan is de werkgever verplicht om samen met u binnen 2 weken een (schriftelijk) plan van aanpak op te stellen. In het plan van aanpak worden afspraken over activiteiten voor herstel en werkhervatting vastgelegd. Ook de afgesproken doelstellingen bijbehorende termijnen worden in het plan opgenomen. Er wordt een ‘casemanager’ aangesteld die erop toeziet dat het plan uitgevoerd wordt. U moet het als werknemer eens zijn met het plan, anders heeft het plan feitelijk geen betekenis. Als u bijvoorbeeld niet wilt dat uw chef de casemanager wordt, kan dat niet tegen uw zin in worden doorgezet.
    Het plan van aanpak moet uiterlijk 8 weken na de eerste ziektedag gereed zijn en door zowel u als uw werkgever ondertekend zijn. De werkgever is verplicht een kopie naar u en naar de arbo-dienst te sturen.
  • U bent als werknemer verplicht om aan het plan van aanpak mee te werken.
  • Het plan wordt regelmatig door u, de werkgever en de arbo-dienst geëvalueerd en zonodig aangepast.
  • Bij langdurig verzuim heeft de arbo-dienst in principe iedere 6 weken contact met u over de voortgang.
  • De werkgever is verantwoordelijk voor de opbouw van een reïntegratiedossier. Hierin worden alle relevante zaken opgenomen die betrekking hebben op uw terugkeer naar werk. Ook de arbo-dienst houdt een dossier bij met al uw medische gegevens. Beide dossiers zijn de basis voor uw reïntegratieverslag. Daarnaast is het handig om ook zelf een dossier bij te houden van alle ontwikkelingen en acties.

week 13: Werkgever geeft melding door aan UWV

In de 13e week geeft de werkgever het verzuim door aan het Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen (UWV).

week 39 (mensen die vóór 1/1/2004 ziek zijn geworden):
week 91 (mensen die op of na 1/1/ 2004 ziek zijn geworden):

Werknemer dient de WAO-aanvraag in

Voor het indienen van de WAO-aanvraag is het noodzakelijk dat er een reïntegratieverslag ligt dat aan de eisen voldoet. Naast een aantal feitelijke gegevens over het verloop, moet er een inhoudelijk verslag in staan over alle stappen die gezet zijn. De Arbo-dienst stelt het deel op met de medische gegevens en de werkgever stelt een eigen deel van het verslag op. U moet akkoord zijn met de inhoud. Zorg ervoor dat als u het niet eens bent met een bepaalde gang van zaken, dat uw schriftelijke reacties terecht komen in het dossier.
Dit verslag heeft u nodig om een WAO-aanvraag in te dienen bij UWV.

week 52 (mensen die voor 1/1/ 2004 ziek zijn geworden):
week104(mensen die op of na 1/1/ 2004 ziek zijn geworden):

Beoordeling door UWV

Het reïntegratieverslag wordt uiteindelijk door UWV gebruikt om te beoordelen of de werkgever wel voldoende heeft gedaan om tot reïntegratie te komen. Is dat niet zo, dan kan UWV een WAO-uitkering weigeren (waardoor de werkgever het loon moet doorbetalen).

pijltop-2635699

bron-2815960

wordnulid-7425938