Vragenlijst Onderzoek naar ongevallen en veiligheid op het werk

0
knop1_vgwm-4232833

VEILIGHEID IN HET ALGEMEEN

1. Hoe beoordeelt u in het algemeen de veiligheid bij het werk in uw bedrijf? zeer veilig 4,9 % veilig 84,0 % niet erg veilig 11,1 %

N88

2. Wat zijn de belangrijkste risico?s op acute gevaren op uw werk? (U kunt meerdere hokjes aankruisen) valgevaar van hoogte 26,1 % gevaar om uit te glijden 45,5 % gevaar om te struikelen 53,4 % gevaar op beklemming 31,8% gevaar op snijwonden 59,1 % gevaar op splinters 19,3 % gevaar op aanrijdingen ín het bedrijf 27,3 % gevaar op aanrijdingen in het verkeer 11,4 % gevaar op kortsluiting, hoogspanning 12,5 % gevaar op brandwonden, verbranding 27,3 % gevaar om geraakt te worden door (losrakende) projectielen 12,5% gevaar op een overval, criminaliteit, agressie 30,7 % gevaar op ontploffingen 12,5 % gevaar op acute blootstelling aan stoffen 22,7 % gevaar op (radio-actieve of electro-magnetische) straling 6,8 %

ander gevaar namelijk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,6%

Voorbeelden genoemd: bewegende machineonderdelen en electra, doofheid , allergieën , valgevaar van gestapelde containers, rugklachten , stoten tegen winkelmeibilair en rolwagen, verwondingen door lopende band/machines, draaiende delen, eigen onachtzaamheid , gehoorschade,

gewrichtsproblemen, lawaai , OPS

3. Hoeveel ongevallen en bijna-ongevallen hebben er het afgelopen jaar in uw bedrijf plaatsgevonden?

Noteer dit aantal voor het afgelopen jaar (van zomer 1999 tot zomer 2000) per categorie. Als een ongeval in meerdere categorieën kan worden geplaatst, noteer dit ongeval dan slechts één keer.

gemiddeld aantal bijna-ongevallen 13,0 ongevallen zonder medische behandeling 9,8 ongevallen met medische behandeling 6,0 ongevallen met één of meerdere dagen verzuim 3,1 ongevallen met opname in ziekenhuis 0,5 ongevallen met blijvend letsel 0,1

ongevallen met dodelijke afloop 0,07


MELDING VAN ERNSTIGE ONGEVALLEN

Volgens de wet moeten ernstige ongevallen worden gemeld bij de arbeidsinspectie. Tot de ernstige ongevallen worden ongevallen gerekend die leiden tot een materiële schade van meer dan 100.000 gulden en/of leiden tot opname in een ziekenhuis voor werknemers en/of leiden tot blijvend lichamelijk of geestelijk letsel dan wel overlijden van werknemers.

4. Hebben er zich de afgelopen drie jaar (sinds 1998) bij uw bedrijf dergelijke ongevallen voor gedaan? ja 39,1 % nee (ga door naar vraag 11) 57,5 % ik weet niet het precies (of ongevallen aan deze criteria voldeden) 3,4 %

N 88

Zo ja, hoe vaak is dat gebeurd? één keer 57,6 % twee keer 15,2 % meer dan twee keer 27,3 %

N 33

5. Is na het ongeval (cq. de ongevallen) de bedrijfshulpverlening (slachtofferhulp) adekwaat verlopen? ja 87,5 % nee (ga door naar vraag 11 ) 3,1 % de ene keer wel, de andere keer niet 9,4 %

N 32

6. Is het ongeval (cq. zijn de ongevallen) door de bedrijfsleiding gemeld bij de arbeidsinspectie? ja 93,5 % nee (ga door naar vraag 11 ) 6,5 % de ene keer wel, de andere keer niet –

N 31

7. Heeft de ondernemingsraad of de vgwm-commissie het rapport van de arbeidsinspectie toegezonden gekregen? ja 75,9 % nee (ga door naar vraag 11 ) 17,2 % de ene keer wel, de andere keer niet 6,9 %

N 29

8. Was u tevreden over de rapportage van de arbeidsinspectie? ja 87,0 % nee – de ene keer wel, de andere keer niet 13,0 %

N 23

9. Heeft de arbeidsinspectie in de rapportage van het ongeval (cq. de ongevallen) wettelijke overtredingen geconstateerd? ja 25,0 % nee 58,3 % de ene keer wel, de andere keer niet 16,7 %

N 24

10. Heeft het zeer ernstige ongeval of de rapportage van de arbeidsinspectie geleid tot aanpassing van het veiligheidsbeleid van de onderneming? ja 61,5 % nee 34,6 % de ene keer wel, de andere keer niet 3,8 %

N 26

BESCHRIJVING VAN ONGEVALLEN

Nu volgen enkele meer diepgaande vragen over twee ongevallen die de afgelopen periode in uw bedrijf hebben plaatsgevonden. Kiest u a.u.b. de twee meest ernstige ongevallen uit. Als zich geen ongevallen hebben voorgedaan ga naar vraag 25 .

Ongeval 1.

11. Kunt u een beschrijving geven van het eerste ongeval. Wat is er precies gebeurd?

ongeval ingevuld 69,3 % ongeval niet ingevuld 30,7 %

N 88


12. Hoeveel werknemers waren bij dit ongeval betrokken als slachtoffer?

gemiddeld aantal werknemers 2,1
N 57

13. Hoeveel bedroeg de materiële schade van dit ongeval?

gemiddeld schadebedrag ? 3,4 miljoen hoogste schadebedrag ? 44,0 miljoen

N 13

14. Wat was volgens u de belangrijkste oorzaak voor dit ongeval? (slechts één hokje aankruisen, in de volgende vraag worden meer mogelijkheden geboden) technisch falen 8,5 % verouderde apparatuur 2,1 % achterstallig onderhoud 8,5 % bediening apparatuur of procedures zijn omslachtig 2,1 % onduidelijkheid over procedures 2,1 % niet sluitende procedures – onvoldoende toezicht op naleving procedures 2,1 % slechte communicatie i.h.a. – slechte communicatie door taal-problemen – hoge werkdruk waardoor geen tijd is voor veiligheid 4,3 % onvoldoende personeel – inleenkrachten die onvoldoende op de hoogte zijn 8,5 % vermoeidheid waardoor waakzaamheid verslapt – lange werktijd waardoor aandacht verslapt – te veel risico nemen, bravoure 10,6 % slordigheid 29,8 % onvoldoende opleiding 2,1 % andere oorzaak, namelijk . . . . . . . . . . . . . . 19,1 %

N 47

andere oorzaak: breken spanband (spontaan) onoplettendheid onverlicht obstakel onvoldoende kennis, geen totaaloverzicht onvoldoende opgelet verslapte waakzaamheid/slordigheid routine toezicht ouders

trapje niet gebruikt

15. Welke factoren speelden volgens u ook mee als oorzaak voor dit ongeval? (u kunt meer dan één hokje aankruisen) technisch falen 7,5% verouderde apparatuur 9,4 % achterstallig onderhoud 9,4 % bediening apparatuur of procedures zijn omslachtig – onduidelijkheid over procedures 7,5 % niet sluitende procedures – onvoldoende toezicht op naleving procedures 24,5 % slechte communicatie i.h.a. 3,8 % slechte communicatie door taal-problemen 1,9 % hoge werkdruk waardoor geen tijd is voor veiligheid 30,2 % onvoldoende personeel 15,1 % inleenkrachten die onvoldoende op de hoogte zijn 11,3 % vermoeidheid waardoor waakzaamheid verslapt 3,8 % lange werktijd waardoor aandacht verslapt 9,4 % te veel risico nemen, bravoure 28,3 % slordigheid 39,6 % onvoldoende opleiding 9,4 % andere oorzaak, namelijk . . . . 17,0 %

N 53

andere oorzaken: spelentoezicht anders afwijkende tijde transport toezicht anders muurtje niet getest opdracht van management zo te werken

slechtere methode

16. Is dit ongeval gemeld bij de arbeidsinspectie? ja 51,6 % nee en het ongeval voldeed wel aan de voorwaarden voor melding 3,2 % nee, maar het ongeval voldeed niet aan de voorwaarden voor melding 27,4 % ik weet het niet 17,7 % N 62

(Voor voorwaarden voor melding zie vraag 4)

17. Heeft het ongeval geleid tot aanpassing van het veiligheidsbeleid van de onderneming? ja 46,7 % nee 53,3 %

N 26

Zo ja, welke aanpassing heeft er plaatsgevonden?
Zo nee, waarom heeft er geen aanpassing plaatsgevonden?

toelichting ingevuld 72,7 % toelichting niet ingevuld 27,3 %

N 66

Ongeval 2.
18. Kunt u een beschrijving geven van het tweede ongeval. Wat is er precies gebeurd?

ongeval ingevuld 42,0 % ongeval niet ingevuld 58,0 %

N 88


19. Hoeveel werknemers waren bij dit tweede ongeval betrokken als slachtoffer?

gemiddeld aantal werknemers 1,1
N 36


20. Hoeveel bedroeg de materiële schade van dit tweede ongeval?

gemiddeld schadebedrag ? 14,1 duizend
hoogste schadebedrag ? 100,0 duizend

21. Wat was volgens u de belangrijkste oorzaak voor dit tweede ongeval? (slechts één hokje aankruisen, in de volgende vraag worden meer mogelijkheden geboden) technisch falen 10,3 % verouderde apparatuur 3,4 % achterstallig onderhoud – bediening apparatuur of procedures zijn omslachtig 3,4% onduidelijkheid over procedures 3,4 % niet sluitende procedures – onvoldoende toezicht op naleving procedures – slechte communicatie i.h.a. – slechte communicatie door taal-problemen – hoge werkdruk waardoor geen tijd is voor veiligheid 13,8 % onvoldoende personeel – inleenkrachten die onvoldoende op de hoogte zijn 3,4 % vermoeidheid waardoor waakzaamheid verslapt 3,4 % lange werktijd waardoor aandacht verslapt – te veel risico nemen, bravoure 13,8 % slordigheid 24,1 % onvoldoende opleiding – andere oorzaak, namelijk . . . 20,7 %

N 29

andere oorzaken: gladheid geen goede houding bij kracht zetten onoplettendheid verwijderen van paaluit grond onbekend met gevolgen handeling onebekendheid in en zuurkast onvoldoende hulpmiddelen voor hoog werk

te veel vertrouwd op gereedschap

22. Welke factoren speelden volgens u ook mee als oorzaak voor dit tweede ongeval? (u kunt meer dan één hokje aankruisen) technisch falen 3,7% verouderde apparatuur 3,7 % achterstallig onderhoud 7,4 % bediening apparatuur of procedures zijn omslachtig 11,1 % onduidelijkheid over procedures 7,4 % niet sluitende procedures 3,7 % onvoldoende toezicht op naleving procedures 11,1 % slechte communicatie i.h.a. 3,7 % slechte communicatie door taal-problemen – hoge werkdruk waardoor geen tijd is voor veiligheid 14,8 % onvoldoende personeel 14,8 % inleenkrachten die onvoldoende op de hoogte zijn 11,1 % vermoeidheid waardoor waakzaamheid verslapt 11,1 % lange werktijd waardoor aandacht verslapt 3,7 % te veel risico nemen, bravoure 14,8 % slordigheid 33,3 % onvoldoende opleiding –

andere oorzaak, namelijk . . . . . . . . 22,2 %

andere oorzaken: gebrek aan ervaring gladheid toezicht machine veiligheid onvoldoende onoplettendheid

routine

23. Is dit ongeval gemeld bij de arbeidsinspectie? ja 34,3 % nee en het ongeval voldeed wel aan de voorwaarden voor melding 2,9 % nee, maar het ongeval voldeed niet aan de voorwaarden voor melding 51,4 % ik weet het niet 11,4 %

N 35

24. Heeft het ongeval geleid tot aanpassing van het veiligheidsbeleid van de onderneming? ja 38,2 % nee 61,8 %

N 34

Zo ja, welke aanpassing heeft er plaatsgevonden? Zo nee, waarom heeft er geen aanpassing plaatsgevonden? toelichting ingevuld 34,8 % toelichting niet ingevuld 65,2 %

N 66

BELEID MET BETREKKING TOT VEILIGHEID IN DE ONDERNEMING

25. Is er in uw bedrijf sprake van een veiligheidsbeleid dat op schrift is gesteld? ja 80,0 % nee (ga door naar vraag 32 ) 20,0 %

N 66

26. Hoe beoordeelt u dit beleid? zeer goed 9,4 % goed 60,9 % matig 28,1 % slecht 1,6 %

N 64

27. Is het beleid regelmatig aan de orde in het overleg tussen werkgever en de ondernemingsraad of vgwm-commissie? meer dan één keer per jaar 84,4 % één keer per jaar 10,9 % minder dan één keer per jaar 4,7 %

N 64

28. Wie is actief bij de uitvoering van het veiligheidsbeleid in het bedrijf betrokken? (u kunt meer dan één hokje aankruisen) de arbodienst 70,3 % één of meer veiligheidskundigen in dienst van het bedrijf 54,7 % het middenkader 53,1 % de technische dienst 34,4 % één of meer bedrijfshulpverleners 43,8 % niemand, het veiligheidsbeleid in het bedrijf is vooral ?papieren beleid? 9,4 %

N 64

29. Is er in uw bedrijf sprake van een bonus of extra beloning voor werknemers als er in één jaar geen ongevallen zijn gebeurd? ja 7,6 % nee (ga door naar vraag 32) 92,4 %

N 66

30. Waaruit bestaat deze bonus of extra beloning? De beloning bestaat uit appelflap of iets dergelijks attentie voor iedereen/staatslot kado

verrekend met bonusparameters

31. Wat is naar uw mening het effect van deze bonus of extra beloning? geen effect op het aantal ongevallen 40,0% vermindering van het aantal ongevallen 20,0 % ongevallen worden niet meer geregistreerd 40,0 % ander effect, namelijk . . . . . .

N 5

ENKELE ALGEMENE VRAGEN OVER UW BEDRIJF

32. In welke sector of bedrijfsgroep is uw bedrijf actief? metaalnijverheid 3,4 % grootmetaal 3,4 % procesindustrie 30,7 % voedingsindustrie 5,7 % textiel en confectieindustrie 3,4 % overige industrie 2,3 % vervoer en transport 2,3 % (groot en detail)handel 45,5 % schoonmaak, beveiliging – zakelijke dienstverlening – niet opgegeven . . . . . . . . 3,4 %

N 88

33. Hoeveel werknemers werken er in uw bedrijf? (incl tijdelijk personeel) minder dan 50 19,3 % 50 tot 100 8,0 % 100 tot 500 39,8 % meer dan 500 33,0 %

N 88

34. Wat is het percentage jongeren in uw bedrijf? (werknemers jonger dan 30 jaar) minder dan 25% 48,2 % 25 – 50% 31,8 % 50 – 75% 14,1 % meer dan 75% 5,9 %

N 85

35. Wat is het percentage werknemers dat niet in vaste dienst is in uw bedrijf? (uitzendkrachten, onderaannemers, gedetacheerden, tijdelijke contracten) minder dan 25% 77,6 % 25 – 50% 15,3 % 50 – 75% 3,5 % meer dan 75% 3,5 %

N 85

36. Hoe is de werkdruk in uw bedrijf? zeer hoog 18,6 % hoog 60,5 % niet hoog/niet laag 20,9% laag –

N 86

37. Hoe is de communicatie in uw bedrijf? zeer goed 4,6 % goed 25,3 % niet goed/niet slecht 55,2 % slecht 14,9 %

N 87

38. Hoe beoordeelt u de inbreng van de arbodienst in uw bedrijf? zeer goed 4,8 % goed 26,2 % niet goed/niet slecht 46,2 % slecht 19,0 % ons bedrijf heeft geen contract met een arbodienst 3,6 %

N 84

TOT SLOT

39. Heeft u nog opmerkingen over de veiligheid, het algemene beleid in uw bedrijf of deze vragenlijst?

opmerkingen ingevuld 50,6 %
geen opmerkingen ingevuld 49,4 %