Staatssectretaris en arbeidsongevallen

0
knop1_vgwm-7824593

laatste update: 5 augustus 2002

Een persoonlijk kommentaar van de Webmaster van de Arbosite

Op woensdag 16 mei kreeg staatssecretaris Hoogervorst het eerste exemplaar van een door FNV Bondgenoten gehouden ongevallenonderzoek uitgereikt. Aanleiding voor dit eigen onderzoek waren het sterk gestegen aantal ongevallen in 1998, en het feit dat de staatssecretaris kennelijk geen mensen en middelen beschikbaar wilde stellen voor nader onderzoek naar de oorzaken hiervan.

In het onderzoek van FNV Bondgenoten wordt een honderdtal kaderleden gevraagd naar de eigen visie op de ongevalsproblematiek. Opvallende conclusies van het rapport:

  1. veel vakbondskaderleden noemen ‘slordigheid’ dan wel ‘bravoure’ van werknemers als belangrijke ongevalsoorzaken
  2. nader onderzoek wijst uit dat achter deze mening een viertal achterliggende – wezenlijke – ongevalsoorzaken verborgen gaan:
    • hoge werkdruk
    • een groot aantal (vaak slecht ingewerkte en beschermde) flexibele arbeidskrachten
    • onvoldoende kwalificatie en informatie
    • onveilige arbeidsmiddelen (machines e.d.)

Iedereeen die zich wat meer verdiept in de problematiek van arbeidsveiligheid en ongevallen weet, dat achter de direct zichtbare ongevalsoorzaak (een ‘verkeerde’ handeling of een haperende machine), vaak een complex van achterliggende, wezenlijke oorzaken schuilgaat. Ongevalsonderzoek en veiligheidsbeleid zijn er juist op gericht die achterliggende oorzaken bloot te leggen en vervolgens weg te nemen. Oorzaken die maar al te vaak in de organisatie van het werk of in onwerkbare procedures liggen. Met andere woorden: binnen het verantwoordelijkheidsgebied van het management. Iets wat de afgelopen jaren maar al te vaak ook door wetenschappelijk onderzoek is aangetoond.

Helaas lijkt dit alles aan de staatssecretaris te zijn voorbijgegaan. In zijn toespraak op 16 mei 2001 mat hij de faktoren ‘slordigheid’ en ‘bravoure’ breed uit.Over zaken als onveiligheid door te hoge werkdruk, of aan de (negatieve) gevolgen (tot ontslag aan toe) die werknemers ondervinden wanneer zij weigeren onveilig werk te verrichten…geen woord. Jammer, een gemiste kans!

Jan Verhagen

 

Nabrander: tijdens de bijeenkomst op 16 mei hadden we verwacht dat de staatssecretaris de meest recente ongevalsscijfers bekend zou maken (die over 2000). Maar hij zweeg. Nog geen anderhalve week later zijn ze officieel verwerkt in het jaarverslag van de Arbeidsinspectie. Wat blijkt? Na een lichte daling in 1999 is het aantal ernstige arbeidsongevallen weer terug op het niveau van 1998. Er is dus nog veel werk te doen, ook van overheidswege! Zie ook het persbericht van FNV Bondgenoten. Voor de cijfers: klik hier