Brief aan de staatssekretaris februari 2000

0

FNV Bondgenoten vraagt uw aandacht voor de problematiek rond ongevallen in de industrie. De laatste drie jaar is het aantal bedrijfsongevallen in de industrie dramatisch gestegen. In 1996 vonden er 860 ernstige ongelukken plaats. In 1997 groeide dat tot 1073 en in 1998 ging het 1206 keer mis. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Arbeidsinspectie. Opvallend is, dat het aantal bedrijfsongevallen in andere sectoren juist daalt. Er bestaat vooralsnog geen duidelijke verklaring voor de toename van ongevallen. Nochtans moet het mogelijk zijn uit de rapportages van de Arbeidsinspectie inzicht te krijgen in de oorzaken voor deze ongevallen. Op basis van de rapportages kunnen verschillende hypothesen getoetst worden: – ligt de toename aan het (vaker) inhuren van tijdelijk personeel dat minder op de hoogte is van veiligheidsregels of de inzet van onderaannemers die het bedrijf niet goed kennen? heeft de toename te maken met snellere levertijden, een hoge werkdruk of lange werktijden waardoor veiligheidsregels minder in acht worden genomen of de waakzaamheid verslapt? heeft de stijging te maken met het minder controleren van de arbeidsinspectie omdat de inspectie sinds enkele jaren meer prioriteit legt bij veiligheid in de bouwnijverheid? Een interessant aspect van deze laatste hypothese is dat het aantal ernstige ongelukken in de bouw de laatste jaren is afgenomen. Dit kan leiden tot de veronderstelling dat meer aandacht van de Arbeidsinspectie een preventieve werking heeft. Een ander element is dat het opmaken van proces verbaal door de Arbeidsinspectie inzicht levert in veiligheidsrisico’s. Deze verbalen zijn echter niet openbaar, waardoor bedrijven niet van elkaar kunnen leren. Het is denkbaar dat een ander beleid van de Arbeidsinspectie in deze kan leiden tot meer inzicht bij aanverwante bedrijven.

FNV Bondgenoten stelt het zeer op prijs van uw ministerie inzicht te krijgen in oorzaken voor de toename van ernstige bedrijfsongevallen. Ervan uitgaande dat ook voor u dit inzicht van belang is, zie ik graag op korte termijn uw antwoord tegemoet.

Hoogachtend,

Antje Koster Hoofdbestuur FNV Bondgenoten
CC: de Vaste Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.