Onverzadigde polyesterharslijm

0

Chemiekaarten voor de Metaal- en Elektrotechnische industrie © VGWM Unit FNV Bondgenoten © Uitg Kerckebosch

Index Chemiekaarten MEI

Algemene gegevens
Toepassing: kwasten en/of rollen
Globale samenstelling: A-component: polyesterhars, 10-30 % styreen, B-component: peroxide (meestal dibenzoylperoxide), ftalaten
Gevaren: irriterend voor de ogen en de huid; kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid; wordt via de huid opgenomen; bij intensieve inademing kans op aantasting van het zenuwstelsel
  Directe effecten Preventieve maatregelen Bedrijfshulpverlening
Brand/Explosie: ontvlambaar; damp met lucht ontplofbaar geen vuur; geen vonken; niet roken; ventilatie blussen met poeder, koolzuur, alcoholbestendig schuim
Inademen: hoofdpijn; misselijkheid; braken; duizeligheid ventilatie; bij onvoldoende ventilatie draag adembescherming, type A frisse lucht, rust; arts waarschuwen
Huid: roodheid; droogheid direct huidcontact vermijden; draag handschoenen, type neopreen, nitrilrubber verontreinigde kleding uittrekken; wassen met veel water en zeep; zonodig arts waarschuwen
Ogen: roodheid; pijn bij kans op spatten veiligheidsbril 15 minuten spoelen met (lauw) water; zonodig arts waarschuwen
Inslikken: keelpijn; buikpijn; misselijkheid; braken niet eten, drinken of roken tijdens het werk 1 à 2 glazen water drinken; arts waarschuwen; geen braken opwekken
  Opslag Opruiming Milieu
  in goed gesloten verpakking bewaren; koel; brandveilig morsvloeistof opnemen in inert absorptiemiddel WMb: BAGA: 22.1
Opmerkingen
bij vullen, aftappen of verwerken GEEN perslucht als drijfgas gebruiken vanwege polymerisatie van de lijm; zowel de A- als de B-component bevatten gevaarlijke stoffen; de B-component bevat in veel gevallen irriterende en allergene stoffen; uitgeharde lijm heeft GEEN bijzonder risico’s en kunnen als bedrijfsafval worden afgevoerd; zie achtergrondinformatie voor de MAC-waarden

Bron: Praktijkgids voor de Metaal- en Elektrotechnische Industrie. Uitgeverij Kerckebosch bv Zeist.

Terug naar Index Chemiekaarten MEI