Snijolie

0

Chemiekaarten voor de Metaal- en Elektrotechnische industrie © VGWM Unit FNV Bondgenoten © Uitg Kerckebosch

Index Chemiekaarten MEI

Algemene gegevens
Toepassing: niet watermengbaar koelsmeermiddel voor verspaning
Globale samenstelling: bevat o.a.: paraffinische olie; filmversterkers (bijv vetzuren, synthetische esters); hoge-drukadditieven
Gevaren: bij intensief huidcontact kans op huidaandoeningen, waaronder irritatie en contact-eczeem
  Directe effecten Preventieve maatregelen Bedrijfshulpverlening
Brand/Explosie: geen speciaal risico niet noodzakelijk blussen met koolzuur, schuim, poeder; beslist niet blussen met water
Inademen: bij nevelvorming: hoesten, hoofdpijn, keelpijn, sufheid ventilatie; bij nevelvorming: plaatselijke afzuiging en/of adembescherming, type A frisse lucht, rust
Huid: roodheid; droogheid herhaaldelijk huidcontact vermijden wassen met zachte zeep en vochtinbrengende crème gebruiken
Ogen: roodheid veiligheidsbril; bij kans op spatten: ruimzichtbril 15 minuten spoelen met (lauw) water; zonodig arts waarschuwen
Inslikken: misselijkheid niet eten, drinken of roken tijdens het werk mond laten spoelen; geen braken opwekken; arts waarschuwen
  Opslag Opruiming Milieu
  in goed gesloten verpakking bewaren morsvloeistof opnemen in inert absorptiemiddel WMb: BAGA: 15.3
Opmerkingen
bij vullen, aftappen of verwerken geen perslucht als drijfgas gebruiken; onder bepaalde condities kunnen kankerverwekkende verbindingen ontstaan (bij hoge druk of temperatuur); zorg voor een schone werkomgeving en controleer het produkt regelmatig

Bron: Praktijkgids voor de Metaal- en Elektrotechnische Industrie. Uitgeverij Kerckebosch bv Zeist.

Terug naar Index Chemiekaarten MEI