Verf epoxy oplosmiddel vrij/arm K

0

Chemiekaarten voor de Metaal- en Elektrotechnische industrie © VGWM Unit FNV Bondgenoten © Uitg Kerckebosch

Index Chemiekaarten MEI

Algemene gegevens
Toepassing: kwasten en/of rollen
Globale samenstelling: o.a. epoxyhars, (poly)amide (verharder), glycidylverbindingen (verdun- ner)
Gevaren: irriterend voor de ogen en de huid; kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid
  Directe effecten Preventieve maatregelen Bedrijfshulpverlening
Brand/Explosie: vlampunten tussen 80 en 200 °C GEEN speciale maatregelen blussen met sproeistraal water, koolzuur, poeder, alcoholbestendig schuim
Inademen: hoofdpijn; duizeligheid; misselijkheid; prikkelend ventilatie; draag eventueel adembescherming met filter type A frisse lucht, rust; bij ademhalingsproblemen arts waarschuwen
Huid: roodheid; jeuk; uitslag; eczeem; droogheid direct huidcontact vermijden; draag handschoenen, type nitrilrubber, neopreen wassen met veel water en zeep; verontreinigde kleding uittrekken; reinigen voor hergebruik; zonodig arts waarschuwen
Ogen: roodheid; pijn ruimzichtbril 15 minuten spoelen met (lauw) water; arts waarschuwen
Inslikken: prikkelend; buikpijn; misselijkheid niet eten, drinken of roken tijdens het werk mond laten spoelen; 1 à 2 glazen water drinken; direct naar ziekenhuis
  Opslag Opruiming Milieu
  in goed gesloten verpakking bewaren; op een goed geventileerde plaats bewaren; koel uitloop indammen; verwijderen als chemisch afval; morsvloeistof opnemen in inert absorptiemiddel WMb: BAGA: 21.1
Opmerkingen
epoxy- en amideprodukten zijn berucht vanwege de huidallergie die kan ontstaan na huidcontact; vermijd elk huidcontact; tijdens het mengen van een twee- componenten epoxyverf is de kans op huidcontact door spatten groot; zie achtergrondinformatie voor de MAC-waarden

Bron: Praktijkgids voor de Metaal- en Elektrotechnische Industrie. Uitgeverij Kerckebosch bv Zeist.

Terug naar Index Chemiekaarten MEI