Verf isocyanaat oplosm. arm/vrij S

0

Chemiekaarten voor de Metaal- en Elektrotechnische industrie © VGWM Unit FNV Bondgenoten © Uitg Kerckebosch

Index Chemiekaarten MEI

Algemene gegevens
Toepassing: spuiten
Globale samenstelling: o.a. isocyanaatverbindingen, polyurethaan (PUR), hydroxyethers, hydroxyacrylaten
Gevaren: schadelijk bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid; kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing
  Directe effecten Preventieve maatregelen Bedrijfshulpverlening
Brand/Explosie: ontleedt in vuur tot giftige gassen en/of bijtende dampen of gassen; vlampunten tussen 80 en 200 °C geen vuur blussen met schuim, koolzuur, poeder, water
Inademen: hoofdpijn; duizeligheid; misselijkheid; prikkelend; bewusteloosheid draag verseluchtmasker frisse lucht, rust; bij ademhalingsproblemen arts waarschuwen
Huid: roodheid; prikkelend direct huidcontact vermijden; draag handschoenen, type pva, nitrilrubber wassen met veel water en zeep; verontreinigde kleding uittrekken; reinigen voor hergebruik; zonodig arts waarschuwen
Ogen: roodheid; prikkelend; aantasting hoornvlies oogbescherming in combinatie met ademhalingsbescherming 15 minuten spoelen met (lauw) water; arts waarschuwen
Inslikken: hoesten; hoofdpijn; misselijkheid; duizeligheid; buikpijn niet eten, drinken of roken tijdens het werk; handen wassen voor het eten mond laten spoelen; 1 à 2 glazen water drinken; geen braken opwekken; direct naar ziekenhuis
  Opslag Opruiming Milieu
  verwijderd houden van ontstekingsbronnen; uitsluitend in oorspronkelijke verpakking bewaren; koel; droog uitloop indammen; verwijderen als chemisch afval; morsvloeistof opnemen in inert absorptiemiddel WMb: BAGA: 21.1
Opmerkingen
personen met allergie of astma extra beschermen

Bron: Praktijkgids voor de Metaal- en Elektrotechnische Industrie. Uitgeverij Kerckebosch bv Zeist.

Terug naar Index Chemiekaarten MEI