Slijpen berylliumhoudende legering

0

Chemiekaarten voor de Metaal- en Elektrotechnische industrie © VGWM Unit FNV Bondgenoten © Uitg Kerckebosch

Index Chemiekaarten MEI

Algemene gegevens
Toepassing: slijpen, polijsten en schuren van beryllium-legeringen
Globale samenstelling: stof bevat o.a. beryllium
Gevaren: kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing of bij contact met de huid; zeer vergiftig bij inademing; kan kanker veroorzaken
  Directe effecten Preventieve maatregelen Bedrijfshulpverlening
Brand/Explosie: bij polijsten en schuren: fijn verdeeld stof met lucht ontplofbaar; bij slijpen met vonken: fijn verdeeld stof NIET ontplofbaar stofvorming beperken; polijsten en schuren: GEEN vuur; NIET slijpen met brandbare stoffen in de omgeving blussen met droog zand, speciaal blusmiddel; beslist niet blussen met water, schuim, koolzuur
Inademen: hoesten; benauwdheid inademing vermijden; gesloten systeem; draag adembescherming met filter type P3 frisse lucht, rust; arts waarschuwen
Huid: roodheid; eczeem draag handschoenen, type leren werkhandschoenen; beschermende kleding n.l. leer verontreinigde kleding uittrekken, 15 minuten spoelen met stromend water; arts waarschuwen
Ogen: roodheid; pijn slijpbril; oogbescherming in combinatie met ademhalingsbescherming 15 minuten spoelen met (lauw) water; arts waarschuwen
Inslikken: hoesten; misselijkheid; braken niet eten, drinken of roken tijdens het werk mond laten spoelen; 1 à 2 glazen water drinken; arts waarschuwen
  Opslag Opruiming Milieu
  slijpschijven bewaren volgens aanwijzingen leverancier gemorste stof opzuigen; gebruik extra persoonlijke bescherming n.l. adembescherming met P3 filter WMb: BAGA B6
Opmerkingen
MAC-waarde voor beryllium is 0,002 mg/m3; iemand met overgevoeligheids- verschijnselen door blootstelling aan beryllium dient in de toekomst elke blootstelling aan deze stof te vermijden; kan in wonden moeilijk heelbare huidaandoeningen veroorzaken

Bron: Praktijkgids voor de Metaal- en Elektrotechnische Industrie. Uitgeverij Kerckebosch bv Zeist.

Terug naar Index Chemiekaarten MEI