Verf isocyanaat oplosmiddel K

0

Chemiekaarten voor de Metaal- en Elektrotechnische industrie © VGWM Unit FNV Bondgenoten © Uitg Kerckebosch

Index Chemiekaarten MEI

Algemene gegevens
Toepassing: kwasten en/of rollen
Globale samenstelling: o.a. isocyanaatverbinding, xyleen, polyurethaan (PUR), hydroxyethers, hydroxyacrylaten
Gevaren: schadelijk bij inademing; wordt via de huid opgenomen; kan overgevoelig- heid veroorzaken bij inademing; inwerking op het centrale zenuwstelsel
  Directe effecten Preventieve maatregelen Bedrijfshulpverlening
Brand/Explosie: zeer licht ontvlambaar; ontvlambaar; vlampunten tussen 18 en 80 °C geen vuur; geen vonken; niet roken; ventilatie; explosieveilige apparatuur en verlichting blussen met alcoholbestendig schuim, koolzuur, poeder
Inademen: hoofdpijn; duizeligheid; misselijkheid; prikkelend; bewusteloosheid draag verseluchtmasker; alleen in zeer goed geventileerde ruimten is halfgelaatsmasker met filtertype A voldoende frisse lucht, rust; bij ademhalingsproblemen arts waarschuwen
Huid: roodheid; prikkelend direct huidcontact vermijden; draag handschoenen, type butylrubber, pva wassen met veel water en zeep; verontreinigde kleding uittrekken; reinigen voor hergebruik; zonodig arts waarschuwen
Ogen: roodheid; prikkelend; aantasting hoornvlies ruimzichtbril 15 minuten spoelen met (lauw) water; arts waarschuwen
Inslikken: hoesten; hoofdpijn; misselijkheid; duizeligheid; buikpijn niet eten, drinken of roken tijdens het werk; handen wassen voor het eten mond laten spoelen; 1 à 2 glazen water drinken; geen braken opwekken; direct naar ziekenhuis
  Opslag Opruiming Milieu
  verwijderd houden van ontstekingsbronnen; uitsluitend in oorspronkelijke verpakking bewaren; koel; droog uitloop indammen; verwijderen als chemisch afval; morsvloeistof opnemen in inert absorptiemiddel WMb: BAGA: 21.1
Opmerkingen
gebruik alcoholische dranken versterkt de schadelijke werking; in de eerste periode van de zwangerschap blootstelling aan xyleen vermijden; personen met allergie of astma extra beschermen; zie achtergrondinformatie voor de MAC-waarden

Bron: Praktijkgids voor de Metaal- en Elektrotechnische Industrie. Uitgeverij Kerckebosch bv Zeist.

Terug naar Index Chemiekaarten MEI