Verf antifouling

0

Chemiekaarten voor de Metaal- en Elektrotechnische industrie © VGWM Unit FNV Bondgenoten © Uitg Kerckebosch

Index Chemiekaarten MEI

Algemene gegevens
Toepassing: airless spuiten van aangroeiwerende verven (antifoulings)
Globale samenstelling: o.a. oplosmiddelen, koperoxide, organotinverbindingen, bestrijdingsmid- delen
Gevaren: bij voortdurende inademing kans op effecten op het centrale en perifere zenuwstelsel; inwerking op het immuunsysteem
  Directe effecten Preventieve maatregelen Bedrijfshulpverlening
Brand/Explosie: zeer licht ontvlambaar; licht ontvlambaar; vlampunten tussen 0 en 21 °C geen vuur; geen vonken; niet roken; ventilatie; explosieveilige apparatuur en verlichting; voorkom statische oplading door aarding blussen met schuim, poeder, koolzuur
Inademen: hoofdpijn; sufheid; misselijkheid; duizeligheid; lichtschuwheid; braken ventilatie; draag adembescherming met filter type A/P3 frisse lucht, rust; arts waarschuwen
Huid: roodheid; pijn; branderig gevoel; bijtend; eczeem direct huidcontact vermijden; draag handschoenen, type nitrilrubber, pva; beschermende kleding n.l. katoenen overall en hoofddeksel verontreinigde kleding uittrekken; wassen met veel water en zeep; arts waarschuwen
Ogen: aantasting hoornvlies; bijtend; slecht zien; pijn oogbescherming in combinatie met ademhalingsbescherming 15 minuten spoelen met (lauw) water; direct naar ziekenhuis
Inslikken: buikpijn; duizeligheid; sufheid; bewusteloosheid niet eten, drinken of roken tijdens het werk; handen wassen voor het eten geen water drinken; geen braken opwekken; direct naar ziekenhuis
  Opslag Opruiming Milieu
  in goed gesloten verpakking bewaren; op een goed geventileerde plaats bewaren; brandveilig ventileren; morsvloeistof opnemen in inert absorptiemiddel WMb: A.20
Opmerkingen
zorg voor extra persoonlijke hygiëne bij het werken met antifoulings; verwissel iedere dag vuile kleding en handschoenen; gebruik alleen antifoulings als er GEEN alternatief is; organotinverbindingen o.a. TBTO, TBTF en TFFF, bestrijdingsmiddelen o.a. TMTD en ZDMDTC (zie achtergrondinformatie hoofdstuk “verven”)

Bron: Praktijkgids voor de Metaal- en Elektrotechnische Industrie. Uitgeverij Kerckebosch bv Zeist.

Terug naar Index Chemiekaarten MEI