Elektrogalvanisch zinkbad

0

Chemiekaarten voor de Metaal- en Elektrotechnische industrie © VGWM Unit FNV Bondgenoten © Uitg Kerckebosch

Index Chemiekaarten MEI

Algemene gegevens
Toepassing: verzinken
Globale samenstelling: kan o.a. bevatten: zinkoxide, zinkchloride, natriumhydroxide, ammonium- chloride, natrium- en zinkcyanide
Gevaren: prikkeling van ogen, huid en ademhalingsorganen; bij intensief contact: inwerking op het centraal zenuwstelsel met als gevolg stuiptrekkingen en coma; dodelijke afloop in ernstige gevallen; inwerking op verschillende organen; beschadiging zenuwstelsel
  Directe effecten Preventieve maatregelen Bedrijfshulpverlening
Brand/Explosie: NIET brandbaar; per ongeluk gevormde gassen zijn cyanideverbindingen zijn explosief NIET verhitten i.v.m. vorming blauwzuur bij brand alle beschikbare middelen toegestaan; in omgeving met cyaniden bij voorkeur blussen met koolzuur
Inademen: benauwdheid; duizeligheid; hoofdpijn; zwaktegevoel; misselijkheid; braken inademing vermijden; ventilatie; gerichte afzuiging; speciale maatregelen: afdekken van baden; eventueel volgelaatsmasker met filter B/P3 frisse lucht, rust; halfzittende houding; arts waarschuwen; direct naar ziekenhuis
Huid: wordt opgenomen; roodheid; pijn direct huidcontact vermijden; draag handschoenen, type pvc; beschermende kleding n.l. loogbestendige overall en voorschoot verontreinigde kleding uittrekken; spoelen met veel water; arts waarschuwen
Ogen: roodheid; pijn; slecht zien veiligheidsbril; bij kans op spatten: gelaatsscherm 15 minuten spoelen met (lauw) water; arts waarschuwen
Inslikken: prikkelend; diarree; braken; bewusteloosheid niet eten, drinken of roken tijdens het werk mond laten spoelen; arts waarschuwen; direct naar ziekenhuis
  Opslag Opruiming Milieu
  gescheiden van oxidatiemiddelen, zuren; ventilatie; bad afdekken na gebruik bij grote hoeveelheden omgeving ontruimen; deskundige waarschuwen; gebruik extra persoonlijke bescherming n.l. persluchtmasker WMb: BAGA: 16.3
Opmerkingen
zie chemiekaart “Elektrogalvanisch cyanidebad”; het cyanide is in dit bad de meest giftige component; de gevaren zijn afhankelijk van de toegepaste concentraties en toepassingstemperatuur; cyaniden reageren tot het gevaarlijke blauwzuur indien een zuur wordt toegevoegd; zie achtergrondinformatie voor de MAC-waarden

Bron: Praktijkgids voor de Metaal- en Elektrotechnische Industrie. Uitgeverij Kerckebosch bv Zeist.

Terug naar Index Chemiekaarten MEI