Slijpen van hardmetaal

0

Chemiekaarten voor de Metaal- en Elektrotechnische industrie © VGWM Unit FNV Bondgenoten © Uitg Kerckebosch

Index Chemiekaarten MEI

Algemene gegevens
Toepassing: slijpen, polijsten en schuren van hardmetaal
Globale samenstelling: hardmetaalstof bevat o.a. 80-90% wolfraamcarbide en 5-10% kobalt; slijpmiddel bevat o.a. siliciumcarbide
Gevaren: irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid; bij voortdurend huidcontact kans op allergisch contacteczeem; bij voortdurende inademing kans op astma
  Directe effecten Preventieve maatregelen Bedrijfshulpverlening
Brand/Explosie: bij polijsten en schuren: fijn verdeeld stof met lucht ontplofbaar; bij slijpen met vonken: fijn verdeeld stof NIET ontplofbaar; spontaan ontvlambaar stofvorming beperken; polijsten en schuren: GEEN vuur; NIET slijpen met brandbare stoffen in de omgeving; gesloten apparatuur; gerichte afzuiging blussen met droog zand, speciaal blusmiddel
Inademen: hoesten; prikkelend gerichte afzuiging; draag adembescherming met filter type P3 frisse lucht, rust; arts waarschuwen
Huid: roodheid draag handschoenen, type leren werkhandschoenen verontreinigde kleding uittrekken, 15 minuten spoelen met stromend water; wassen met veel water en zeep
Ogen: roodheid; pijn slijpbril; oogbescherming in combinatie met ademhalingsbescherming 15 minuten spoelen met (lauw) water; arts waarschuwen
Inslikken: buikpijn; misselijkheid niet eten, drinken of roken tijdens het werk mond laten spoelen; 1 à 2 glazen water drinken; arts waarschuwen
  Opslag Opruiming Milieu
  slijpschijven bewaren volgens aanwijzingen leverancier gemorste stof opscheppen; zorgvuldig verzamelen WMb:
Opmerkingen
de blootstelling aan kobalt bepaalt het risico; MAC-waarde voor kobalt is 0,02 mg/m3; gebruikte schuurmiddelen en slijpschijven afvoeren als bedrijfsafval

Bron: Praktijkgids voor de Metaal- en Elektrotechnische Industrie. Uitgeverij Kerckebosch bv Zeist.

Terug naar Index Chemiekaarten MEI