Cyanoacrylaatlijm

0

Chemiekaarten voor de Metaal- en Elektrotechnische industrie © VGWM Unit FNV Bondgenoten © Uitg Kerckebosch

Index Chemiekaarten MEI

Algemene gegevens
Toepassing: druppelen
Globale samenstelling: bevat o.a. methyl-, ethyl- en butylester van cyanoacrylzuur, methylme- thacrylaat, hydrochinon, ftalaten
Gevaren: kan huid aan elkaar doen plakken; kan oogleden aan elkaar doen plakken; bij voortdurend huidcontact kans op overgevoeligheid
  Directe effecten Preventieve maatregelen Bedrijfshulpverlening
Brand/Explosie: brandbaar niet noodzakelijk blussen met koolzuur, droog zand, poeder
Inademen: prikkelend inademing vermijden frisse lucht, rust; arts waarschuwen
Huid: uitslag; wonden direct huidcontact vermijden; nooit met blote vinger nastrijken, gebruik dispensor; draag handschoenen, type butylrubber huid niet lostrekken; arts waarschuwen
Ogen: wonden; prikkelend; tranen contact met de ogen vermijden 15 minuten spoelen met (lauw) water; arts waarschuwen
Inslikken: keelpijn niet eten, drinken of roken tijdens het werk 1 à 2 glazen water drinken; arts waarschuwen
  Opslag Opruiming Milieu
  in goed gesloten verpakking bewaren gemorste stof opscheppen WMb: BAGA 22.1
Opmerkingen
lijm polymeriseert in water; gebruik dispensors of andere hulpmiddelen om huidkontakt te voorkomen; wrijf NIET in ogen met gebruikte handschoenen; uitgeharde lijm heeft GEEN bijzondere risico’s; uitgeharde lijmresten kunnen als bedrijfsafval worden afgevoerd; zie achtergrondinformatie voor de MAC-waarden

Bron: Praktijkgids voor de Metaal- en Elektrotechnische Industrie. Uitgeverij Kerckebosch bv Zeist.

Terug naar Index Chemiekaarten MEI