Epoxyharslijm

0

Chemiekaarten voor de Metaal- en Elektrotechnische industrie © VGWM Unit FNV Bondgenoten © Uitg Kerckebosch

Index Chemiekaarten MEI

Algemene gegevens
Toepassing: kwasten (vloeibaar), verwarmen(poeder of korrel)
Globale samenstelling: bevat o.a. epoxyhars, harders en verdunners (bijvoorbeeld allylglycidyl- ether)
Gevaren: irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid; kan overgevoe- ligheid veroorzaken bij inademing of bij contact met de huid
  Directe effecten Preventieve maatregelen Bedrijfshulpverlening
Brand/Explosie: geen speciaal risico in geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden blussen met poeder, koolzuur, alcoholbestendig schuim
Inademen: prikkelend ventilatie; bij verwarmen of gebruik in besloten ruimte gerichte afzuiging; draag eventueel adembescherming filter type AB frisse lucht, rust; arts waarschuwen
Huid: eczeem; roodheid; jeuk; uitslag draag handschoenen, type neopreen of nitrilrubber; gebruik gereedschap (spatel, lijmkam) verontreinigde kleding uittrekken; wassen met veel water en zeep; zonodig arts waarschuwen
Ogen: roodheid; pijn bij kans op spatten veiligheidsbril 15 minuten spoelen met (lauw) water; zonodig arts waarschuwen
Inslikken: prikkelend; buikpijn; misselijkheid niet eten, drinken of roken tijdens het werk 1 à 2 glazen water drinken; arts waarschuwen; geen braken opwekken
  Opslag Opruiming Milieu
  in goed gesloten verpakking bewaren; koel gemorste stof opscheppen; ventileren WMb: BAGA 22.1
Opmerkingen
epoxy produkten zijn berucht vanwege de huidallergie, vermijdt daarom elk huidcontact met dit produkt; bij bewerken van uitgehard materiaal (schuren, verspanen) plaatselijke afzuiging gebruiken; uitgeharde lijmresten kunnen als bedrijfsafval worden afgevoerd

Bron: Praktijkgids voor de Metaal- en Elektrotechnische Industrie. Uitgeverij Kerckebosch bv Zeist.

Terug naar Index Chemiekaarten MEI