Sterk alkalisch reinigen

0

Chemiekaarten voor de Metaal- en Elektrotechnische industrie © VGWM Unit FNV Bondgenoten © Uitg Kerckebosch

Index Chemiekaarten MEI

Algemene gegevens
Toepassing: dompelontvetten, sproeireinigen of stoomreinigen, pH tussen 11 en 14
Globale samenstelling: kan o.a. bevatten: natriumhydroxide, -carbonaat, -gluconaat, trinatrium- fosfaat, oppervlakte-actieve stof
Gevaren: bij intensief huidcontact kans op brandwonden, ontvetting en beschadiging (“verzeping” van de huid); bij intensieve inademing kans op prikkeilng of irritatie
  Directe effecten Preventieve maatregelen Bedrijfshulpverlening
Brand/Explosie: geen speciaal risico niet noodzakelijk bij brand alle beschikbare middelen toegestaan
Inademen: bijtend; keelpijn; hoesten bij dompelen: ventilatie; bij sproeireinigen: ventilatie, gerichte afzuiging en adembescherming type volgelaatsmasker met B/P2 filter frisse lucht, rust; halfzittende houding; arts waarschuwen
Huid: bijtend; roodheid; pijn; blaren direct huidcontact vermijden; draag handschoenen, type latex, neopreen, rubber; beschermende kleding n.l. loogbestendige voorschoot verontreinigde kleding uittrekken; spoelen met veel water; zonodig arts waarschuwen
Ogen: bijtend; roodheid; pijn; slecht zien zuurbril; gelaatsscherm; oogbescherming in combinatie met ademhalingsbe- scherming 15 minuten spoelen met (lauw) water; arts waarschuwen
Inslikken: bijtend; krampen; braken; diarree niet eten, drinken of roken tijdens het werk mond laten spoelen; arts waarschuwen; direct naar ziekenhuis
  Opslag Opruiming Milieu
  gescheiden van zuren lekvloeistof opvangen in afsluitbare vaten; restant wegspoelen met veel water WMb: BAGA: 16.2
Opmerkingen
logen kunnen heel lang op de huid blijven nawerken, dus na blootstelling goed naspoelen; de gevaren en directe effecten zijn o.a. afhankelijk van toegepaste concentraties van het loog en de temperatuur waarop wordt gewerkt; mensen met CARA dienen bij het werken met sterke zuren of basen extra voorzichtig te zijn; zie achtergrondinformatie voor de MAC-waarden

Bron: Praktijkgids voor de Metaal- en Elektrotechnische Industrie. Uitgeverij Kerckebosch bv Zeist.

Terug naar Index Chemiekaarten MEI