Elektrodelassen (basisch)

0

Chemiekaarten voor de Metaal- en Elektrotechnische industrie © VGWM Unit FNV Bondgenoten © Uitg Kerckebosch

Index Chemiekaarten MEI

Algemene gegevens
Toepassing: lassen met beklede basische elektroden van nikkel/chroomvrije metalen
Globale samenstelling: tijdens lassen: metaal(oxides), fluoride verbindingen, stikstofoxides
Gevaren: bij voortdurende inademing kans op aandoeningen aan de luchtwegen; bij intensieve inademing kans op longontsteking en vochtophoping in de longen, metaaldampkoorts
  Directe effecten Preventieve maatregelen Bedrijfshulpverlening
Brand/Explosie: GEEN bijzonderheden Nooit lassen zonder toestemming op plaatsen waar brandbare, explosieve en of chloorhoudende oplosmiddelen kunnen voorkomen bij brand alle beschikbare middelen toegestaan
Inademen: keelpijn; hoofdpijn; heesheid ruimteventilatie en overdrukhelm frisse lucht, rust; arts waarschuwen
Huid: roodheid; pijn; branderig gevoel beschermende kleding n.l. laskleding; bescherming van de hals 15 minuten spoelen met stromend water, géén kleding uittrekken; arts waarschuwen
Ogen: prikkelend; tranen; pijn zie inademen arts waarschuwen
Inslikken: GEEN bijzonderheden niet eten, drinken of roken tijdens het werk GEEN bijzonderheden
  Opslag Opruiming Milieu
  geen speciale arbo/milieu eisen geen speciale arbo/milieu eisen WMb: geen bijzonderheden
Opmerkingen
basische elektroden geven 1,5 maal zoveel rook dan rutiel elektroden, kies indien mogelijk voor rutiel elektroden; bij lassen van RVS komen kankerverwekkende verbindingen vrij; bij stroomsterkte >230 A aanvullende maatregelen treffen

Bron: Praktijkgids voor de Metaal- en Elektrotechnische Industrie. Uitgeverij Kerckebosch bv Zeist.

Terug naar Index Chemiekaarten MEI