Plasmalassen

0

Chemiekaarten voor de Metaal- en Elektrotechnische industrie © VGWM Unit FNV Bondgenoten © Uitg Kerckebosch

Index Chemiekaarten MEI

Algemene gegevens
Toepassing: plasma lassen van alle materialen
Globale samenstelling: tijdens lassen: metaal(oxides), nikkel, chroom in lasrook, ozon en het beschermgas argon
Gevaren: bij voortdurende inademing kans op aandoeningen van de luchtwegen
  Directe effecten Preventieve maatregelen Bedrijfshulpverlening
Brand/Explosie: GEEN bijzonderheden nooit lassen zonder toestemming op plaatsen waar brandbare, explosieve en of chloorhoudende oplosmiddelen kunnen voorkomen bij brand alle beschikbare middelen toegestaan
Inademen: keelpijn; hoofdpijn; heesheid ruimteventilatie frisse lucht, rust; arts waarschuwen
Huid: roodheid; pijn; branderig gevoel beschermende kleding n.l. laskleding; bescherming van de hals door een slabbe aan de laskap 15 minuten spoelen met stromend water, géén kleding uittrekken; arts waarschuwen
Ogen: prikkelend; tranen; pijn lasbril/kap arts waarschuwen
Inslikken: GEEN bijzonderheden niet eten, drinken of roken tijdens het werk GEEN bijzonderheden
  Opslag Opruiming Milieu
  drukhouders beschermgassen, brandveilig indien binnen een gebouw; koel; op een goed geventileerde plaats bewaren geen speciale arbo/milieu eisen WMb: geen bijzonderheden
Opmerkingen
bij het plasmalassen van RVS komen kankerverwekkende stoffen vrij (chroom en nikkel) in concentraties ver beneden de MAC-waarde; de beschermgassen zijn zuurstofverdringend en veelal zwaarder dan lucht, houdt hier rekening mee; tijdens lassen zijn overschrijdingen van de MAC-waarde van ozon mogelijk

Bron: Praktijkgids voor de Metaal- en Elektrotechnische Industrie. Uitgeverij Kerckebosch bv Zeist.

Terug naar Index Chemiekaarten MEI