TIG-lassen

0

Chemiekaarten voor de Metaal- en Elektrotechnische industrie © VGWM Unit FNV Bondgenoten © Uitg Kerckebosch

Index Chemiekaarten MEI

Algemene gegevens
Toepassing: lassen met beschermgas
Globale samenstelling: tijdens lassen: metaal(oxides), ozon, stikstofoxides, afhankelijk van beschermgas: argon, helium
Gevaren: bij voortdurende inademing kans op aandoeningen van de luchtwegen; bij intensieve inademing kans op metaaldampkoorts; onder extreme omstandigheden kans op longontsteking en vochtophoping in de longen
  Directe effecten Preventieve maatregelen Bedrijfshulpverlening
Brand/Explosie: GEEN bijzonderheden nooit lassen zonder toestemming op plaatsen waar brandbare, explosieve en of chloorhoudende oplosmiddelen kunnen voorkomen bij brand alle beschikbare middelen toegestaan
Inademen: keelpijn; hoofdpijn; heesheid ruimteventilatie frisse lucht, rust; arts waarschuwen
Huid: roodheid; pijn; blaren; branderig gevoel beschermende kleding n.l. laskleding; bescherming van de hals door een slabbe aan de laskap 15 minuten spoelen met stromend water, géén kleding uittrekken; arts waarschuwen
Ogen: prikkelend; tranen; pijn lasbril/kap arts waarschuwen
Inslikken: GEEN bijzonderheden niet eten, drinken of roken tijdens het werk GEEN bijzonderheden
  Opslag Opruiming Milieu
  drukhouders beschermgassen, brandveilig indien binnen een gebouw; koel; op een goed geventileerde plaats bewaren geen speciale arbo/milieu eisen WMb: geen bijzonderheden
Opmerkingen
de beschermgassen zijn zuurstofverdringend en veelal zwaarder dan lucht; bij TIG-lassen blijft de lasrookconcentratie veelal laag; bij TIG-lassen van monel en koperlegeringen kan de MAC-waarde van resp. lasrook en koper worden overschreden; bij werken in besloten ruimte dient procedure “werken in besloten ruimte” te worden gevolgd; bij stroomsterkte >110 A aanvullende maatregelen treffen

Bron: Praktijkgids voor de Metaal- en Elektrotechnische Industrie. Uitgeverij Kerckebosch bv Zeist.

Terug naar Index Chemiekaarten MEI