MIG/MAG-lassen van Al, Cu, V

0

Chemiekaarten voor de Metaal- en Elektrotechnische industrie © VGWM Unit FNV Bondgenoten © Uitg Kerckebosch

Index Chemiekaarten MEI

Algemene gegevens
Toepassing: lassen aan metalen met aluminium (Al), koper (Cu), vanadium (V)
Globale samenstelling: tijdens lassen: Al-, Cu-, V-oxides in lasrook, ozon, stikstofoxides, afh. van beschermgas: argon, helium
Gevaren: bij voortdurende inademing kans op aandoeningen aan de longen; bij intensieve inademing kans op longontsteking en vochtophoping in de longen, metaaldampkoorts
  Directe effecten Preventieve maatregelen Bedrijfshulpverlening
Brand/Explosie: GEEN bijzonderheden nooit lassen zonder toestemming op plaatsen waar brandbare, explosieve en of chloorhoudende oplosmiddelen kunnen voorkomen bij brand alle beschikbare middelen toegestaan
Inademen: keelpijn; hoofdpijn; heesheid ruimteventilatie en plaatselijke afzuiging en overdrukhelm frisse lucht, rust; arts waarschuwen
Huid: roodheid; pijn; blaren; branderig gevoel beschermende kleding n.l. laskleding; bescherming van de hals 15 minuten spoelen met stromend water, géén kleding uittrekken; arts waarschuwen
Ogen: prikkelend; tranen; pijn zie inademen arts waarschuwen
Inslikken: GEEN bijzonderheden niet eten, drinken of roken tijdens het werk GEEN bijzonderheden
  Opslag Opruiming Milieu
  drukhouders beschermgassen, brandveilig indien binnen gebouw; koel; op een goed geventileerde plaats bewaren geen speciale arbo/milieu eisen WMb: geen bijzonderheden
Opmerkingen
de beschermgassen zijn zuurstofverdringend en veelal zwaarder dan lucht!; bij MIG/MAG lassen van aluminium kan de MAC-waarde van ozon worden overschreden; overheid eist behalve bovenstaande maatregelen bovendien laskabine; bij werken in besloten ruimten dient een procedure “werken in besloten ruimte” gevolgd te worden; bij stroomsterkte >230 A aanvullende maatregelen treffen

Bron: Praktijkgids voor de Metaal- en Elektrotechnische Industrie. Uitgeverij Kerckebosch bv Zeist.

Terug naar Index Chemiekaarten MEI