Gechloreerde koolwaterstoffen

0

Chemiekaarten voor de Metaal- en Elektrotechnische industrie © VGWM Unit FNV Bondgenoten © Uitg Kerckebosch

Index Chemiekaarten MEI

Algemene gegevens
Toepassing: in dampontvettingsinstallatie
Globale samenstelling: kan o.a. bevatten: trichloorethaan, dichloormethaan, tetrachlooretheen, trichloorethyleen
Gevaren: schadelijk bij inademing; wordt via de huid opgenomen; bij voortdurend huidcontact kans op contacteczeem; inwerking op lever, nieren en zenuwstelsel; na inslikken of braken kunnen druppeltjes in de longen komen waardoor longontsteking kan optreden
  Directe effecten Preventieve maatregelen Bedrijfshulpverlening
Brand/Explosie: brandbaar onder specifieke omstandigheden; ontleedt in vuur tot giftige gassen en/of bijtende dampen of gassen in geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden blussen met schuim, poeder, koolzuur
Inademen: hoofdpijn; keelpijn; duizeligheid; sufheid; in extreme gevallen bewusteloosheid niet roken tijdens gebruik; ventilatie; afhankelijk van hoeveelheden en wijze van toepassing: gerichte afzuiging (o.a. randafzuiging bij dampontvettingsinstallatie); eventueel adembescherming A/AX frisse lucht, rust; arts waarschuwen
Huid: ontvet de huid; irritatie; roodheid; droogheid herhaaldelijk huidcontact vermijden; draag handschoenen, type pva, neopreen, nitril- rubber verontreinigde kleding uittrekken; wassen met veel water en zeep
Ogen: irritatie; roodheid; pijn veiligheidsbril; oogbescherming in combinatie met ademhalingsbescherming 15 minuten spoelen met (lauw) water; arts waarschuwen
Inslikken: keelpijn; buikpijn; misselijkheid; hoesten; hoofdpijn niet eten, drinken of roken tijdens het werk geen braken opwekken; mond laten spoelen; arts waarschuwen; direct naar ziekenhuis
  Opslag Opruiming Milieu
  brandveilig; koel; in goed gesloten verpakking bewaren morsvloeistof opnemen in inert absorptiemiddel; ventileren; gebruik extra persoonlijke bescherming n.l. gelaatsmasker met A of AX filter WMb: BAGA: 16.8
Opmerkingen
door roken en gebruik van alcohol kan de schadelijke werking worden versterkt; menging met brandbare stoffen verhoogt de brandbaarheid; dichloormethaan geeft een speciaal risico voor zwangere vrouwen, mensen met CARA, en mensen met hart- en vaatziekten; zie achtergrondinformatie voor de MAC-waarden

Bron: Praktijkgids voor de Metaal- en Elektrotechnische Industrie. Uitgeverij Kerckebosch bv Zeist.

Terug naar Index Chemiekaarten MEI