Verf oplosmiddel arm/vrij S

0

Chemiekaarten voor de Metaal- en Elektrotechnische industrie © VGWM Unit FNV Bondgenoten © Uitg Kerckebosch

Index Chemiekaarten MEI

Algemene gegevens
Toepassing: Spuiten
Globale samenstelling: o.a. polyesters, acrylaten, aminoharsen, epoxyamine, polyesterisocyanaten, glycidylverbindingen en diolen
Gevaren: kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing of bij contact met de huid; irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid
  Directe effecten Preventieve maatregelen Bedrijfshulpverlening
Brand/Explosie: kan bij gebruik een ontvlambaar/ontplofbaar damp/luchtmengsel vormen; vlampunten tussen 80 en 200 °C explosieveilige apparatuur en verlichting; ventilatie blussen met schuim, poeder, koolzuur
Inademen: prikkelend; hoesten inademing vermijden; indien NIET bij spuitkabine wordt gewerkt draag dan halfgelaatmasker met filter type A/P3 frisse lucht, rust; arts waarschuwen
Huid: prikkelend direct huidcontact vermijden; goede persoonlijke hygiene; bij het werken met reaktieve verdunners; draag handschoenen, type neopreen verontreinigde kleding uittrekken; wassen met veel water en zeep
Ogen: prikkelend; roodheid; pijn ruimzichtbril 15 minuten spoelen met (lauw) water; arts waarschuwen
Inslikken: misselijkheid; keelpijn; hoesten niet eten, drinken of roken tijdens het werk; handen wassen voor het eten mond laten spoelen; direct naar ziekenhuis
  Opslag Opruiming Milieu
  koel; droog; in goed gesloten verpakking bewaren morsvloeistof opnemen in inert absorptiemiddel; ventileren WMb: BAGA: 21.1
Opmerkingen
bij het werken met reactieve verdunners dient extra voorzichtig te worden gewerkt; draag hierbij altijd handschoenen en eventueel adembescherming halfgelaatsmasker type A; zie achtergrondinformatie voor de MAC-waarden

Bron: Praktijkgids voor de Metaal- en Elektrotechnische Industrie. Uitgeverij Kerckebosch bv Zeist.

Terug naar Index Chemiekaarten MEI