Verf oplosmiddel arm/vrij K

0

Chemiekaarten voor de Metaal- en Elektrotechnische industrie © VGWM Unit FNV Bondgenoten © Uitg Kerckebosch

Index Chemiekaarten MEI

Algemene gegevens
Toepassing: elektrocoating, kwasten en rollen
Globale samenstelling: o.a. polyesters, acrylaten, peroxiden en diolen.
Gevaren: kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing of bij contact met de huid; irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid
  Directe effecten Preventieve maatregelen Bedrijfshulpverlening
Brand/Explosie: kan bij gebruik een ontvlambaar/ontplofbaar damp/luchtmengsel vormen; vlampunten tussen 80 en 200 °C ventilatie blussen met schuim, poeder, koolzuur
Inademen: prikkelend; hoesten ventilatie; inademing vermijden frisse lucht, rust; arts waarschuwen
Huid: prikkelend direct huidcontact vermijden; goede persoonlijke hygiene; bij het werken met reaktieve verdunners; draag handschoenen, type neopreen verontreinigde kleding uittrekken; wassen met veel water en zeep
Ogen: prikkelend; roodheid; pijn bij kans op spatten ruimzichtbril 15 minuten spoelen met (lauw) water; arts waarschuwen
Inslikken: misselijkheid; keelpijn; hoesten niet eten, drinken of roken tijdens het werk mond laten spoelen; direct naar ziekenhuis
  Opslag Opruiming Milieu
  koel; droog; in goed gesloten verpakking bewaren morsvloeistof opnemen in inert absorptiemiddel; ventileren WMb: BAGA: 21.1
Opmerkingen

Bron: Praktijkgids voor de Metaal- en Elektrotechnische Industrie. Uitgeverij Kerckebosch bv Zeist.

Terug naar Index Chemiekaarten MEI