Arbodienstverlening: veelgestelde vragen over de preventiemedewerker

0

1. Wat is een preventiemedewerker?

Een preventiemedewerker is een medewerker die zorgt voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid binnen een bedrijf. Heel veel bedrijven hebben al zo iemand, vaak met de titel ‘arbo coördinator’. De preventiemedewerker is daarbij niet eindverantwoordelijk: dat is de werkgever.

2. Moet ieder bedrijf een preventiemedewerker hebben?

Ieder bedrijf moet een preventiemedewerker hebben aangesteld. In bedrijven met minder dan 15 werknemers, mag de werkgever zelf deze taak uitoefenen.

3. Moet de preventiemedewerker een eigen (interne) medewerker zijn?

De preventiemedewerker moet een eigen medewerker van het bedrijf zijn. Bij bedrijven met minder dat 15 medewerkers mag dit ook de werkgever zijn.

4.Wat betekent een preventiemedewerker voor mij als werknemer?

In jouw bedrijf komt een preventiemedewerker, bij wie je ook als medewerker terecht kunt met vragen over veiligheid en gezondheid.

5.Wat zijn de taken van de preventiemedewerker?

De preventiemedewerker houdt zich bezig met de veiligheid en gezondheid op de werkvloer. De taken van de preventiemedewerker zijn dat hij:

 • moet meewerken aan het opstellen van de RI&E en het uitvoeren van daaruit voortvloeiende maatregelen.
 • overleg voeren met en advies geven aan de Ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging.
 • een vraagbaak is voor de medewerkers in het bedrijf

Voorbeeld van taken: – voorlichten over het onderhoud van apparaten

– instructie geven over het werken met gevaarlijke stoffen.

6. Wat zijn de eisen die je aan een preventiemedewerker moet stellen?

Om zijn taken goed uit kunnen voeren moet de preventiemedewerker :

 • een behoorlijke helikopterview hebben over de arbeidsomstandigheden in het bedrijf en de wijze waarop die aangepakt worden
 • kennis hebben en gebruik kunnen maken van (door branche-instanties) ontwikkelde instrumenten en materiaal
 • mee kunnen werken aan het uitvoeren van een (branche) RI&E en het plan van aanpak
 • over dat plan van aanpak binnen het bedrijf draagvlak moet kunnen organiseren
 • mensen en partijen kennen die op ontbrekende terreinen deskundigheid kunnen leveren
 • als een trekker kunnen optreden over het inrichten en uitvoeren van een goed arbobeleid
 • op de hoogte zijn van de manier waarop de aanwezige arborisico’s zo laag mogelijk kunnen worden en/of blijven

Het deskundigheidsniveau moet aansluiten bij de risico’s in het bedrijf. Deze risico’s zijn beschreven in de risico-inventarisatie en evaluatie (RIE). Hoe groter de risico’s in het bedrijf, hoe hoger het deskundigheidsniveau van de preventiemedewerker. De risico-inventarisatie en -evaluatie van het bedrijf en het bijbehorende plan van aanpak vormen de basis voor wat de preventiemedewerker moet weten.

Als de RIE bijvoorbeeld het gebruik van afzuigkappen voorschrijft, moet de preventiemedewerker weten wat de risico’s zijn van niet of ondeskundig afzuigen, dat de apparaten onderhouden moeten worden en bij wie hij daarvoor moet zijn.

7. Wat kan je doen als de preventiemedewerker over onvoldoende deskundigheid, ervaring en uitrusting beschikt?

Tot die tijd zorgen dat de preventiemedewerker extern zich kan laten ondersteunen op punten waarin hij te kort schiet. Zorgen dat die deskundigheid zo snel mogelijk middels cursussen bijgespijkerd wordt.

8. Zijn er eisen die gesteld kunnen worden aan opleiding en ervaring van de preventiemedewerker?

Het niveau van de preventiemedewerker wordt bepaald door de arborisico’s die in de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) aan bod komen en de grootte van het bedrijf. In een bedrijf met veel gevaarlijke stoffen ligt het voor de hand een preventiemedewerker met expertise op dat terrein aan te stellen.
Zie ook vraag 6

9. Wij hebben een arbocoordinator. Is dat dezelfde persoon als de preventiemedewerker?

Arbocoördinatoren zijn er in vele soorten en maten. In het ene bedrijf is een arbocoördinator sterk beleidsmatig bezig en in het andere bedrijf meer uitvoerend. Het gaat erom of de taken en verantwoordelijkheden van de arbocoördinator minimaal overeenkomen met de taken en verantwoordelijkheden van de preventiemedewerker.

Daar waar de overeenkomst niet aanwezig is zullen aanpassingen moeten plaats vinden om de arbocoördinator ook als preventiemedewerker aan te stellen. Een bedrijf mag er voor kiezen om naast de arbocoördinator een preventiemedewerker aan te stellen.

10. Hoeveel preventiemedewerkers heb je nodig in je bedrijf?

Hier is geen éénduidig antwoord op te geven. In kleine bedrijven zal één preventiemedewerker in het algemeen voldoende zijn. Bij bedrijven met meerdere vestigingen is het verstandig om per vestiging minimaal één preventiemedewerker te hebben. Als de hoeveelheid tijd te groot worden, is het nodig met meerdere preventiemedewerkers te werken.

Zie hiervoor ook de volgende vraag.

11. Hoeveel tijd heeft een preventiemedewerker nodig voor het uitoefenen van zijn taken?

Een preventiemedewerker kan alleen maar zijn rol uitvoeren als hij hier voldoende tijd voor heeft. De hoeveelheid tijd is afhankelijk van de bedrijfsgrootte, maar ook van de hoeveelheid risico’s, de ernst van de risico’s en de complexiteit van de risico’s.
FNV Bondgneoten denkt dat in bedrijven met meer dan 500 medewerkers de taken niet meer passen in een full-time week, zeker als er veel, ernstige en complexe risico’s zijn. Dan zijn er dus meerdere preventiemedewerkers nodig.

12. Wie toetst of de preventiemedewerker voldoende deskundig is?

Over het deskundigheidsniveau van de preventiemedewerker(s) wordt geadviseerd door een gecertificeerde deskundige in het kader van zijn toetsing van de RIE. Hoe de werkgever dat advies verwerkt is onderwerp van instemmingsrecht van de medezeggenschap (ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordigign).

13. Wat heeft de OR te zeggen over de preventiemedewerker?

Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging krijgen op de volgende punten te maken met de preventiemedewerker. Deels vloeit dit voort uit de Wet op de Ondernemingsraden, deels uit de arbowet, artikel 13::

 • het niveau van de preventiemedewerker wordt bepaald aan de hand van de Risico Inventarisatie en Inventarisatie; naar aanleiding daarvan neemt de werkgever een besluit waar hij de instemming van de OR voor nodig heeft
 • ook het aantal preventiemedewerkers en hun tijdbesteding horen bij de manier waarop de werkgever zijn arbeidsomstandighedenbeleid organiseert; dus ook hier: instemmingsrecht OR
 • tot de taak van de preventiemedewerker hoort o.a. het adviseren aan en nauw samenwerken met de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging, of, bij het ontbreken daarvan, de belanghebbende werknemers, inzake de genomen en de te nemen maatregelen, gericht op een zo goed mogelijk arbeidsomstandighedenbeleid