Arbosite FNV Bondgenoten: Persbericht SZW

0

(persbericht 01/223 SZW d.d. 19 december 2001)

Het ziekteverzuim en de instroom in de WAO bij de ziekenhuizen wordt aangepakt. Doel is het verschil tussen het ziekteverzuim in ziekenhuizen en het gemiddelde landelijke ziekteverzuimcijfer te halveren in 2004. Het ziekteverzuim in de ziekenhuizen bedraagt op dit moment 7,4 procent; het landelijk gemiddelde is 5,5 procent. Daarnaast moet ook het verschil tussen de instroom in de WAO bij ziekenhuizen en de gemiddelde WAO-instroom op landelijk niveau worden gehalveerd. De daling van het ziekteverzuim en de WAO-instroom betekent dat er meer ‘handen aan het bed’ komen: tot halverwege 2004 in totaal zo’n 1500 werknemers.

Dit blijkt uit het arboconvenant voor de ziekenhuizen dat vandaag is ondertekend door minister Borst van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, directeur-generaal Kuipers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en vertegenwoordigers van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en de vakbonden Abvakabo, CFO, FHZ, Nu’91 en Unie Zorg & Welzijn. Het convenant heeft een looptijd van 2,5 jaar. De kosten van het convenant bedragen 21 miljoen gulden. Eenderde hiervan wordt betaald door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de rest door sociale partners. De ziekenhuisbranche omvat 129 instellingen en circa 150.000 werknemers. Eerder is al een convenant afgesloten voor de academische ziekenhuizen.

Om het ziekteverzuim en de instroom in de WAO terug te dringen worden de belangrijkste oorzaken van verzuim aan gepakt: psychische belasting en werkdruk, lichamelijke belasting (waaronder RSI) en gevaarlijke stoffen en allergenen (die een allergische reactie kunnen veroorzaken). Ook wordt gewerkt aan een meer systematische aanpak van de begeleiding van zieke werknemers.

Voor de aanpak van psychische belasting en werkdruk worden onder meer bij tenminste zes instellingen pilotprojecten uitgevoerd om te komen tot een methode voor werklastbeheersing die ook in andere ziekenhuizen bruikbaar is.

Ook worden procedures en trainingen ontwikkeld om werknemers en leidinggevenden te helpen omgaan met traumatische gebeurtenissen. Onder alle werknemers in de sector wordt een werkbelevingsonderzoek gehouden. Om lichamelijke belasting tegen te gaan worden richtlijnen opgesteld voor de meest voorkomende handelingen, zoals het in en uit bed tillen van patiënten. Het gebruik van hulpmiddelen die zware handelingen vergemakkelijken wordt gestimuleerd.

Er wordt een centraal kenniscentrum opgezet voor het omgaan met gevaarlijke stoffen in ziekenhuizen. Voor een aantal gevaarlijke stoffen, zoals cytostatica en narcosegassen, zijn in dit convenant aparte afspraken gemaakt. Om latexallergie tegen te gaan zullen ziekenhuizen overgaan op het gebruik van latex-arme handschoenen en wordt onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van de invoering van latex-vrije handschoenen. Handschoenen van latex kunnen leiden tot allergische reacties zoals huiduitslag en astmatische aandoeningen.

Ieder ziekenhuis moet op basis van het convenant een eigen plan van aanpak maken. Binnen een jaar na inwerkingtreding van het convenant zullen aanvullende doelstellingen worden geformuleerd.

————————————————————
Dit is een gezamenlijk persbericht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Abvakabo FNV, CFO, FHZ, Nu’91, Unie Zorg en Welzijn en de Sectorfondsen Zorg en Welzijn.