Arbosite FNV Bondgenoten

0
knop1_vgwm-4293218

Veilig en gezond aan het werk

Onderstaande tekst is de ‘publieksversie’ van het arboconvenant, en is speciaal gericht op werknemers en werkgevers in de sector

Laatste update: 2 november 2001

Op 1 november 2001 heeft de papier-, golfkarton- en kartonindustrie een handtekening gezet onder een Arboconvenant met de overheid en met werknemersbonden. Met het tekenen van het convenant spreken we af om binnen vijf jaar de arbeidsomstandigheden en veiligheid in de sector te verbeteren. Het convenant noemt zes verbeterpunten:

1. machine- en arbeidsveiligheid 2. geluidsbelasting 3. arbeidsongeschiktheid 4. werkdruk 5. klimaat (warmte)

6. het gebruik van organische oplosmiddelen.

Waarom nu dit convenant, wat gaat er precies gebeuren en wat betekent dat voor ons?

Waarom dit convenant?

De papier-, golfkarton- en verpakkingsindustrie doet het minder goed op het gebied van arbeidsomstandigheden dan andere industrieën, blijkt uit een onderzoek van de Arbeidsinspectie. Er zijn relatief veel ongevallen bijvoorbeeld, waarvan een groot deel voorkomen had kunnen worden. De overheid nam daarom het initiatief tot een convenant: een serie duidelijke afspraken om de arbeidsomstandigheden in de sector te verbeteren. Het bedrijfsleven heeft dit initiatief verder opgepakt.

Het resultaat: de brancheorganisaties VNP (papier en karton), VG (golfkarton) en Kartoflex (karton en flexibele verpakkingen), de vakorganisaties FNV Bondgenoten , CNV bedrijvenbond en De Unie en de overheid gaan gezamenlijk werken aan zes verbeterpunten: minder geluid; veiliger machines en veiliger werk; het opzetten van arbozorg om te voorkomen dat zieke werknemers in de WAO terechtkomen; het onderzoeken van de werkdruk; meer aandacht voor klimaatbeheersing tijdens de productie en waar mogelijk geen gebruik meer maken van organische oplosmiddelen.

Wat gaat er gebeuren?

Voorafgaand aan de ondertekening van het Arboconvenant is een zogenaamd Sectorplan van Aanpak opgesteld. Per onderwerp staat aangegeven wat het doel is en met welke maatregelen dat doel moet worden bereikt (zie overzicht verderop). Ook de organisatie en een begroting van de kosten staan in het plan. De drie partners van het convenant houden samen toezicht over de voortgang en de resultaten. Daarvoor is de Branchebegeleidingscommissie (BBC) opgericht, met een vertegenwoordiger uit iedere branche, en van elke vakbond en een vertegenwoordiger van de overheid. Om de BBC te ondersteunen is een Centrale Arbovoorziening in het leven geroepen. De Centrale Arbovoorziening zorgt voor de inhoudelijke ondersteuning en voorlichting van de bedrijven. Afgesproken is dat de overheid 50% van de kosten op zich neemt en de branches de andere helft bekostigen. Dat betekent voor de aangesloten bedrijven nog steeds een stevige investering voor de komende vijf jaar.

Elk bedrijf zijn eigen maatregelen

Op basis van het Sectorplan van Aanpak maakt elk bedrijf in de sector zijn eigen Bedrijfsplan van aanpak: welke maatregelen kan het bedrijf nemen om de arbeidsrisico’s te verminderen die in de eigen organisatie spelen? Op basis van dat plan gaat elk bedrijf vervolgens aan de slag met de uitvoering.Daarbij wordt ook gekeken of die maatregelen technisch, financieel en praktisch wel haalbaar zijn. Een papierproducent met 1.000 medewerkers heeft immers andere mogelijkheden en andere arbeidsrisico’s dan een kleine verwerker van kartonnen verpakkingen. In totaal gaat het om 27 bedrijven die bij de VNP zijn aangesloten (samen goed voor 6.500 mensen), 15 bedrijven van de VG (samen 2.500 mensen) en 86 Kartoflex-bedrijven (5.700 mensen).

Wat betekent dat voor ons?

Het eerste jaar van het convenant zullen maar weinig medewerkers direct wat merken van het convenant. Dan wordt achter de de schermen hard gewerkt aan het opstellen van de bedrijfsplannen, door de leiding en door de arbocoördinatoren. En dat kost tijd, want zonder een goed plan kun je ook geen verbeteringen doorvoeren. Bij het maken van de plannen wordt de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging nauw betrokken. Zij moeten uiteindelijk instemmen met het plan van aanpak en in een later stadium de uitvoering van het plan controleren. Omdat daar specifieke kennis voor nodig is, krijgen ze eerst een training. Naast de OR kunnen ook andere medewerkers gevraagd worden om mee te denken over een bepaald onderdeel. Binnenkort wordt in ieder geval al gestart met het centrale werkdruk-onderzoek. Dus ontvangt u misschien een enquête-formulier, vul hem dan vooral in!

Tijdens de vijf jaar dat het convenant loopt, wordt elke medewerker zo veel mogelijk geïnformeerd over de stand van zaken. Vanuit de Centrale Arbovoorziening, vanuit het eigen bedrijf of door de eigen OR (zeker tegen de tijd dat het bedrijfsplan er ligt). Voor de arbocoördinatoren geldt dat ze regelmatig bij elkaar zullen komen, liefst één keer per maand. Zij gaan de kar immers trekken. Medewerkers kunnen met vragen over het convenant dan ook terecht bij de coördinator binnen hun bedrijf.

Uiteindelijk krijgt natuurlijk elke medewerker in de papier- en kartonindustrie er mee te maken: want veilig en gezond werken begint en eindigt op de werkvloer! Het gaat niet alleen om goede arbeidsomstandigheden, duidelijke richtlijnen, begeleiding als je ziek wordt, maar vooral ook om nadenken waar je mee bezig bent en hoe je zo veilig mogelijk kunt werken. En dat geldt voor ons allemaal!

Welke maatregelen?

Het Arboconvenant werkt aan:

Het verbeteren van arbozorg – handboek voor arbeidsrisico’s (richtlijnen)

– trainingen voor medewerkers (meer kennis)

Veilig werk en veilige machines: 25% minder ongevallen – ongevallenregistratiesysteem – handboek voor machinerichtlijn en arbeidsmiddelenrichtlijn – onderzoek en analyse van ongevallen

– voorbeeldprocedure onveilige situaties (signaleren en oplossen)

Minder geluidsbelasting – handleiding schadelijk geluid (hoe te verminderen?) – prioriteitenprotocol geluid (wanneer wel of niet investeren?) – richtlijnen bij bestellen nieuwe machines

– quick-scan per bedrijf (hoeveel geluid is er?)

Minder zieke werknemers in de WAO – uniform WAO-registratiesysteem – onderzoek en handboek verzuimbegeleiding en reïntegratiebeleid

– ergonomische scan en preventiehandboek

Minder werkdruk – enquête onder medewerkers (steekproef) – handleiding (aanbevelingen)

– trainingen

Minder extreme warmte tijdens het productieproces – werkprotocol

– voorlichting arbo-coördinatoren

Zo min mogelijk organische oplosmiddelen – afspraken Grafimedia-convenant

– informatiemateriaal

Tijdsplanning

Looptijd arboconvenant: 2001-2006

2001

 • Ondertekening convenant op 1 november
 • Sectorplan van Aanpak gereed (is onderdeel van het convenant)
 • Hulpmiddelen voor bedrijven (handboeken, voorbeeldplannen) ontwikkelen
 
 

2002

 • Kick-off bijeenkomst voor directies,
  hoofden P & O, Arbo-coördinatoren en OR-leden.
 • Training OR-leden
 • Centraal onderzoek naar werkdruk (enquête)
 • Bedrijfsplannen opstellen (met OR en werkgroepen)
 • 1/11 Plan van Aanpak per bedrijf klaar
 • Eén gezamenlijk Plan van Aanpak (PvA)
 
 

2003

 • Uitvoeren verbeteringen uit het Plan van Aanpak
 • Trainingen machineveiligheid, arbozorg etc.
 
 

2004

 • Tussenmeting resultaten: zijn we op de goede weg?
 
 

2005

 • Vervolg uitvoering Plan van Aanpak: eventueel tusentijdse aanpassingen
 
   

2006

 • Eindmeting: zijn de doelen gehaald?