Hoofdpunten arboconvenant horeca

0

Hoofdpunten uit het arboconvenant Horeca (mei 2000)

  • Terugdringen van de ‘ risicopopulatie met betrekking tot werkdruk’ met ten minste 10% uiterlijk op 1 juni 2003.
    Dit reductiepercentage dient te worden bereikt door de werkdruk voor werknemers in alle functiegroepen, bedrijfssectoren en contractomvang evenredig terug te dringen, waarbij prioriteit wordt gegeven aan die groepen horecawerknemers waarbij in de Nulmeting een aanzienlijk hoger dan gemiddelde werkdruk is geregistreerd.
  • De Quick Scan Werkdruk Horeca wordt volgens de aanpak die wordt beschreven in het Plan van Aanpak als instrument gebruikt om het onderwerp werkdruk in de bedrijfstak hanteerbaar en bespreekbaar te maken.
  • De gezamenlijke inspanning moet leiden tot het gebruik van de Quick Scan Werkdruk Horeca in ten minste 1000 grote en middelgrote horecabedrijven tot 1 oktober 2001.
  • Er komen aanbevelingen voor maatregelen ter vermindering van werkdruk. Deze maatregelen richten zich met name op de volgende aandachtsvelden: -het houden van werkoverleg; -het bewerkstelligen van taakvariatie, taakroulatie en taakverruiming; -het werken aan proces- en werkplekverbetering; -het zorgen voor voldoende gekwalificeerd kader.
  • Vóór 1 oktober 2000 wordt door partijen in het Plan van Aanpak opgenomen welke van de maatregelen op de genoemde aandachtsvelden het meest kansrijk worden geacht en op welke wijze zal worden bevorderd dat die in de sector zullen wor-den geïmplementeerd.
  • Maatregelen worden voorbereid t.a.v. werkdrukverhogende faktoren als agressieve klanten en incorrecte uitbetaling van het loon.