Arbosite FNV Bondgenoten: Persbericht SZW

0

(persbericht 02/095 SZW d.d. 19 juli 2002)

Tussen 1996 en 2000 voerden de gemeenten nog geen systematisch beleid om de arbeidsomstandigheden in hun organisatie te verbeteren. De Arbeidsinspectie constateerde in deze periode 4759 overtredingen van de Arbowet door gemeenten.

Dit staat in de eindrapportage van het ‘Inspectieproject gemeenten’. De Arbeidsinspectie heeft 550 gemeenten voor het onderzoek bezocht.

Uit het onderzoek blijkt dat de aandacht voor arbeidsomstandigheden bij gemeenten nog geen deel uitmaakt van het totale bedrijfsbeleid. Daardoor loopt de uitvoering van het arbobeleid veel vertragingen op.

Binnen het gemeentelijk apparaat zijn taken en bevoegdheden op het terrein van de arbeidsomstandigheden summier omschreven. Er is te weinig zicht op de voortgang en de afhandeling van zaken die in zogeheten plannen van aanpak zijn opgenomen. Maatregelen worden vaak doorgeschoven in de tijd, zonder dat de verantwoordelijken daarop worden aangesproken.

De Arbeidsinspectie heeft verder geconstateerd dat regels voor bedrijfshulpverlening en gestructureerd werkoverleg vaak niet worden nageleefd.
Voorts blijkt de verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie in een aantal gevallen niet aanwezig, niet compleet of ontbreekt het bijbehorende plan van aanpak. Als er wel zo’n plan is, dan zijn de maatregelen die er in worden voorgesteld vaak niet concreet genoeg omschreven. Ook worden plannen van aanpak dikwijls niet getoetst door de arbodienst en niet goedgekeurd door de ondernemingsraad.

Concrete tekortkomingen komen in de gehele gemeentelijke organisatie voor, zo blijkt uit het onderzoek. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de inrichting van balie- en kantoorwerkplekken. Ook zijn beeldschermwerkplekken vaak niet goed ingericht en schort het aan de veiligheid van gereedschappen en machines.

Verder stelde de Arbeidsinspectie vast dat de regels voor de opslag van gevaarlijke stoffen, elektrische veiligheid en lawaaibescherming niet goed worden nageleefd.

Op 9 juli 2001 is het “arboconvenant gemeenten” getekend. Dit convenant bevat afspraken over de aanpak van onder meer werkdruk, RSI, agressie en geweld, beheersing van het ziekteverzuim en het ontwerpen van een model voor een risico-inventarisatie en -evaluatie.