Arbosite FNV Bondgenoten: Persbericht SZW

0

(persbericht 01/011 SZW d.d. 26 januari 2001)

Defensie gaat concrete afspraken maken over de aanpak van fysieke belasting van de werknemers. Hiertoe is op 17 januari een intentieverklaring ondertekend door staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, staatssecretaris Van Hoof van Defensie en de Centrales van Overheidspersoneel. De verklaring moet binnen een jaar uitmonden in een arboconvenant. Het convenant richt zich zowel op militair als op burgerpersoneel en zal tussen de 6 en 10 miljoen gulden kosten.

In het convenant moeten praktische afspraken en meetbare doelstellingen komen te staan op het gebied van fysieke belasting, zoals duwen, trekken en het tillen van lasten. De partijen hebben een branchebegeleidingscommissie ingesteld voor de uitvoering en begeleiding van het convenant. Het komende jaar zullen de convenantspartijen gebruiken voor een nader onderzoek naar de meest effectieve aanpak van het convenant.

In het convenant zal een onderscheid worden gemaakt tussen de marine, de landmacht en de luchtmacht. Daarnaast zullen de marechaussee, het Defensie Interservice Commando (DICO) en het departement in de uitwerking van de maatregelen worden meegenomen.

De defensie-organisatie telt ruim 70.000 werknemers. De werkzaamheden en arbeidsrisico’s lopen uiteen van bureau-activiteiten tot uitzending naar oorlogsgebieden. Een lastig probleem is om arbobeleid ook gedurende de operationele taakuitvoering in acht te nemen.

Bij de ondertekening van de intentieverklaring zei staatssecretaris Hoogervorst dat juist een krijgsmacht die midden in de samenleving staat, het aan zichzelf verplicht is hoge normen te stellen aan de arbeidsomstandigheden. Goede arbeidsomstandig-heden verminderen het ziekteverzuim en het aantal mensen dat in de WAO belandt en zijn verder een belangrijke factor voor het aantrekken en behouden van personeel. Van Hoof sloot zich daarbij aan en zei dat arbeidsomstandigheden ontdaan moeten worden van het stiefkindjesimago. Zowel in de normale bedrijfsvoering als tijdens uitzendingen moeten arbeidsomstandigheden op het netvlies gebrand staan, immers ook Defensiepersoneel is kostbaar en kwetsbaar.

Met het afsluiten van arboconvenanten wil de overheid een aantal arbeidsrisico’s verminderen. Voor zeven arbeidsrisico’s zijn landelijke streefcijfers opgesteld. Het gaat om tillen, werkdruk, RSI, schadelijk geluid, oplosmiddelen, allergene stoffen en kwarts. In het Regeerakkoord is voor de huidige kabinetsperiode hiervoor 160 miljoen gulden beschikbaar gesteld. De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid sluit arboconvenanten af met werkgevers en werknemers van bedrijfstakken waarin deze arbeidsrisico’s het meest voorkomen. Uitgangspunt bij de financiering is dat de convenantspartijen in gelijke mate bijdragen in de kosten. Het afsluiten van een convenant gebeurt meestal in een aantal stappen. Fase één mondt uit in het ondertekenen van een intentieverklaring, fase twee in het ondertekenen van het convenant en fase drie bestaat uit de uitvoering en evaluatie.