Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, perbericht convenant gevelonderhoud

0
Eigenaren van gebouwen krijgen tot uiterlijk 1 januari 2013 de tijd om hun panden, conform de regels van de Arbowet, aan te passen zodat glazenwassers op een veilige manier hun werk kunnen doen. Op 1 februari is door alle betrokken partijen het ‘Convenant gevelonderhoud’ ondertekend waarin de afspraken zijn gemaakt voor verbetering van de werkomstandigheden van glazenwassers. Het bevat aanvullende afspraken ten opzichte van het oude ‘Convenant arbeidsomstandigheden glazenwassersbranche’ (dat nu vervalt).

Zo zijn gebouweigenaren bij het eerstvolgende groot onderhoud aan de gevel verplicht voorzieningen te treffen zoals het aanbrengen van een gondelinstallatie en van permanente hangladders alsmede het mogelijk maken van ramen lappen door middel van hoogwerkers. Voor woongebouwen (met een vereniging van eigenaren) geldt dat de aanpassingen verricht moeten worden bij het eerste groot onderhoud vanaf 1 januari 2002. Ook bij deze gebouwen moet dit uiterlijk op 1 januari 2013 gebeurd zijn.

Het convenant is ondertekend door de Algemene Werkgevers Organisatie Glazenwassersbedrijven (AWOG), de Ondernemersorganisatie Schoonmaak- & Bedrijfsdiensten (OSB), de Raad voor Onroerende Zaken, de Aedes Vereniging van Woningcorporaties, de Vereniging Eigen Huis en staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het aantal betrokken partijen is uitgebreid met organisaties van gebouweigenaren en -beheerders. Het nieuwe convenant biedt meer mogelijkheden voor de technische ontwikkeling van nieuwe, veilige werkmethoden en beschrijft duidelijk de verschillende verantwoordelijkheden van alle betrokkenen.

Aanpassingen zijn alleen nodig bij gebouwen waarvan de ramen niet met een ladder gewassen kunnen worden. In het convenant is onder meer opgenomen dat ramen tot een hoogte van 10 meter vanaf een staande ladder mogen worden gewassen. Bij gebouwen die nog niet zijn uitgerust met voorzieningen als permanente hangladders en gondelinstallaties en bij gebouwen waar deze aanpassingen niet mogelijk zijn, mag gewerkt worden met ladders van maximaal 12,25 meter hoogte. Zijn de voorgeschreven aanpassingen niet mogelijk (bijvoorbeeld bij monumenten), of nog niet doorgevoerd, dan kan de door de glazenwassersbranche zelf ingestelde toetsingscommissie toestemming geven voor andere veilige werkmethoden, zoals bijvoorbeeld het gebruik van een zogenoemde ‘safe-sit’ en van ‘verplaatsbare werkbordessen’.

Noot voor de redacties

Het Convenant Gevelonderhoud staat los van de op 15 januari jl. uitgebrachte nota ‘Arboconvenanten nieuwe stijl: beleidsstrategie voor de komende vier jaar’ dat deel uitmaakt van het Plan van Aanpak WAO.