Arbobondgenoten signaleert…

0

Juist op de terreinen waar het kabinet geen strengere regels wil invoeren, is het aantal arbeidsrisico’s toegenomen. Dat blijkt uit de Arbobalans 2004 die het ministerie van Sociale Zaken al enige tijd geleden heeft gepubliceerd.

Hieruit blijkt dat het aantal beroepsziekten in 2003 met 12 procent is gestegen terwijl 45-plussers erg vatbaar blijken te zijn voor psychische klachten.

De Arbobalans geeft een overzicht van de ontwikkeling van de arbeidsomstandigheden (beleid) in Nederland over het afgelopen jaar. Het rapport is gebaseerd op gegevens uit onder andere de Arbomonitor 2003 van de Arbeidsinspectie en de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2003.

De FNV constateert dat in arboland de situatie ten opzichte van 2003 niet is veranderd. Sterker, het aantal arborisico’s is gestegen.

Daar waar in de arbobalans van 2003 nog sprake was van “een neergaande trend voor werken onder tijdsdruk” (29% van de werknemers gaf aan onder hoge tijdsdruk te moeten werken), is dat in de nieuwe arbobalans 2004 niet terug te vinden: 31 % van de werknemers werkt vaak of altijd onder werkdruk. Dat lijkt dus op een toename.

Ook met ongewenste omgangsvormen worden de problemen groter: in de arbobalans 2003 werd 6,7% van de werknemers blootgesteld aan dit probleem, nu is dat percentage 9 %.

Voor fysieke arbeidsbelasting wordt de situatie ook al niet beter. Nog steeds maakt 58% van de werknemers regelmatig tot vaak repeterende bewegingen met armen,
pols of vingers. RSI kan hiervan het gevolg zijn.

Voor werken met gevaarlijke stoffen, werken op hoogte en schadelijk geluid zijn de cijfers in vergelijking met de vorige arbobalans hetzelfde. Zo heeft nog steeds eenderde van de werknemers dagelijks te maken met gevaarlijke stoffen, wordt er bij 12,5 % van de bedrijven regelmatig gewerkt op hoogte en staan in 25 % van alle bedrijven werknemers bloot aan schadelijk geluid.

Daarnaast is het totaal aantal geregisreerde beroepsziekten met 12 % gestegen, sterven er per week twee werknemers op het werk als gevolg van een ongeval en lijken de 45-plussers vatbaar voor psychische beroepsziekten. Uitgerekend de oudere werknemers die, als het aan het Kabinet ligt, langer moet doorwerken.

De cijfers tonen aan dat voor onderwerpen waarvoor nauwelijks tot geen wettelijke bepalingen en regels zijn, dat daar de problemen het grootst zijn. Het zijn bovendien arbo-onderwerpen die de staatssecretaris wil onderbrengen in de categorie ‘laag-risico’. De FNV eist derhalve (opnieuw) heldere wetgeving omtrent beeldschermwerk, werken onder tijdsdruk en extra gezondheidsbescherming van met name de 45 plus werknemer.

Volgens de arbobalans heeft ruim de helft van alle werknemers behoefte aan (aanvullende) werkdrukmaatregelen en 40% aan RSI-maatregelen. De FNV-voorstellen zoals geformuleerd in de ‘Nota Arbo werkt!’ worden hiermee breed ondersteund.